Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Akty prawne

  Regulamin Katedry Filologii Rosyjskiej

   

 1. Standardy kształcenia nauczycieli (z dnia 17.01.2012) - DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZNĄ STUDIA NAUCZYCIELSKIE W ROKU 2012/2013!
 2. Standardy kształcenia nauczycieli (z dnia 07.09.2004)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
 4. Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów (z dnia 12.07.2007)
 5. Standardy kształcenia dla kierunku Filologia - Załącznik nr 29 (z dnia 12.07.2007)
 6. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli (z dnia 12.03.2009)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445)
 8. Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Rektora UR z dnia 08.03.2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)
 11. USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455)
 12. Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego
 13. Nowy Regulamin Studiów na UR
 14.  

  AKTY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

  1. Regulamin Wydziału Filologicznego UR
  2. Uchwały okołoregulaminowe podjęte przez Radę Wydziału Filologicznego UR
  3. Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Filologicznym

   

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR