Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Stanisława Bałut
starszy wykładowca

 

adambalut@wp.pl

 

 

Tytuł magistra: WSP w Rzeszowie (1974 r.)

Stopień doktora: Uniwersytet Leningradzki im. A.A.Żdanowa (1982 r.)

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: rosyjsko-polskie językoznawstwo.

 

Prowadzone zajęcia: gramatyka opisowa języka rosyjskiego, gramatyka historyczna języka rosyjskiego, gramatyka kontrastywna.

 

Publikacje:

  1. Сравнительная характеристика глаголов движения (перемещения предмета в пространстве) в русском и польском языках, [w:] Rocznik Naukowo - Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filologia Rosyjska, 1980, z. 4/47, s. 9 - 20
  2. Из наблюдений над русскими глагольными фразеологическими единицами, включающими глаголы перемещения, и их эквивалентами в польском языке, [w:] Rocznik Naukowo - Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filologia Rosyjska, 1989, z. 6/65, s. 9 - 18
  3. Wybrane elementy charakterystyki czasowników ruchu w języku rosyjskim, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Filologiczna, z. 5/1991, s. 75 - 94
  4. О семантике фразеологических единиц с глаголами передвижения в русском и польском языках, [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Marianowi Bobranowi, pod red. Z. Czapigi, Rzeszów 2002, s. 28 - 35
  5. Современный русский язык. Словообразование, морфология - ćwiczenia z komentarzem, cz. II, Rzeszów 1998, wydanie II 2001(współautor: A. Bielanin)

Spis treści
   

 

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR