Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

prof. dr hab. Marian Bobran (1933-2009)

Tytuł magistra: Uniwersytet Warszawski, 1957

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Łódzki, 1973

Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Łódzki, 1979

Profesor nadzwyczajny - 1988

Profesor zwyczajny - 1995

Funkcje pełnione w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie: prodziekan Wydziału Filologicznego (1974–1976), dziekan Wydziału Humanistycznego (1976–1978, 1981–1984), kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego (1978–1987), Prorektor WSP w Rzeszowie (1979–1981, 1984–1986), Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1986–1990), Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej (1981-2001).

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Rzeszowskim: Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej (2001), Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej (2001-2005)

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1975), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1977), Złoty Krzyż Zasługi (1978), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985), Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1989), Złoty Medal A.S. Puszkina (1994).

Przynalezność do organizacji: Od 1975 r. - członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, od 1991 r. - członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, a w latach 1993–1995 – zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego PTR, członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN (1984–1986), Rady Naukowej Instytutu Słowianoznawstwa PAN (1987–1989), Zespołu Ekspertów ds. Filologii Obcych przy MEN (od 1989 do końca kadencji) oraz Międzynarodowej Asocjacji Wykładowców Języka i Literatury Rosyjskiej (od 1984 r.) i in.

Zakres prowadzonych badań: składnia polsko-rosyjska, badania typologiczno-konfrontatywne

Publikacje:

Prace zwarte

 1. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Przewodnik metodyczny dla studentów filologii rosyjskiej studiów zaocznych, Kraków: Wydaw. WSP, 1973 (współautor K.Palińska), 38 s.
 2. Konstrukcje syntaktyczne z imiesłowami nieodmiennymi w w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów: Wydaw. WSP, 1974, 177 s.
 3. Ćwiczenia ortograficzne z języka rosyjskiego: materiały pomocnicze dla uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej oraz I-II liceum i technikum (współautorzy: A.Doros, K. Palińska), Warszawa WSiP 1975, 125 s; wyd. 2: 1978, wyd. 3: 1979, wyd. 4: 1980, wyd. 5:1985, wyd. 6: 1988, wyd. 7: 1989, wyd. 8: 1990, wyd. 9: 1993.
 4. Wstęp do językoznawstwa (współautor A.Doros), Rzeszów: Wydaw. WSP, 1975, 143 s; wyd. 2: 1989, wyd. 3: 1997.
 5. Zarys składni czasownikowych grup syntaktycznych języka polskiego i rosyjskiego. Studium typologiczne, Rzeszów: Wydaw. WSP, 1977, 274 s.
 6. Z badań nad składnią polską i rosyjską, Rzeszów: Wydaw. WSP, 1983, 117 s.
 7. Składnia polska i rosyjska zdania podmiotowo-orzeczeniowego z orzeczeniem czasownikowym, Rzeszów: Wydaw. WSP, 1994, 147 s.
 8. Składnia polska i rosyjska zdania pojedynczego z orzeczeniem imiennym, Rzeszów: Wydaw. WSP, 1994, 166 s.
 9. Semantyka trybu składniowego języka polskiego i rosyjskiego, Rzeszów:Wydaw. WSP, 1996, 142 s.
 10. Fonetyka. Leksyka, cz.1 Ćwiczeń z gramatyki opisowej języka rosyjskiego, Rzeszów: Wydaw. WSP, 1997 (współautor A.Bielanin), wyd. 2 poprawione i uzupełnione - 2002
 11. Składnia polska i rosyjska zdania złożonego, Rzeszów: Wydaw. WSP, 2000, 342 s.

II. Artykuły, recenzje

 1. Uwagi o pracy Wydziału Filologii Rosyjskiej // Dziesięć lat pracy Studium Nauczycielskiego w Zielonej Górze: 1957-1967. Praca zbiorowa, Zielona Góra 1968, s.43-52.
 2. M.Grzeszczak, A.Kmita, Хрестоматия по русской литературе, Warszawa 1968, "Język Rosyjski" 1968, nr 5, s.44-46 - recenzja.
 3. Nauczanie języka rosyjskiego w laboratorium, "Język Rosyjski" 1969, nr 4, s.29-32.
 4. O nowoczesność w nauczaniu języka rosyjskiego // Materiały Sesji Postępu Technicznego, Zielona Góra 1970.
 5. Funkcje komunikatywne oznajmień imiesłowowych w języku rosyjskim i polskim, cz.I, "Język Rosyjski" 1972, nr 2, s.87-91.
 6. Funkcje komunikatywne oznajmień imiesłowowych w języku rosyjskim i polskim, cz.II, "Język Rosyjski" 1972, nr 3, s.138-143.
 7. M.Olechnowicz, Упражнения по русскому языку, Warszawa 1972, "Język Rosyjski" 1973, nr 3, s.182-183 - recenzja.
 8. Struktura wewnętrzna konstrukcji syntaktycznych z imiesłowami nieodmiennymi w postaci pisanej rosyjskiego i polskiego języka literackiego, "Slavia Orientalis", 1973, nr 2, s.229-237.
 9. Ze studiów nad impersonaliami niewerbalnymi w języku rosyjskim i polskim,"Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Rzeszowie, z.2/20, Filologia Rosyjska, Rzeszów1973,s.49-65
 10. M.Olechnowicz, O.Spirydowicz, Ćwiczenia z gramatyki opisowej, Warszawa 1973, "Język Rosyjski" 1974, nr 1, s.55-57 - recenzja.
 11. Istotniejsze różnice dystrybucyjne oznajmień imiesłowowych w strukturze wypowiedzeń rosyjskich i polskich, "Język Rosyjski" 1974, nr 2, s.76-81.
 12. Ze studiów nad metodą dystrybucyjną w badaniach systemu syntaktycznego, "Język Polski" 1974, LIV, z.1, s.184-194.
 13. Czasownikowa pojedyncza bezprzyimkowa wariacyjna rekcja silna w języku rosyjskim i polskim, "Slavia Orientalis", 1974, nr 4, s.443-450.
 14. Realizacja programów przedmiotów językoznawczych na kierunkach rusycystycznych, "Język Rosyjski" 1974, nr 4, s.234-235.
 15. Zdania rosyjskie typu Nn V za Ni oraz ich odpowiedniki w języku polskim i ukraińskim // Z problematyki związków kulturalnych polsko-rosyjsko-ukraińskich, Rzeszów 1976, s.167-186.
 16. Struktura ogólna zwrotów składniowych w języku polskim i rosyjski // Problemy językoznawstwa porównawczego, Rzeszów 1976.
 17. Uwagi o istotniejszych cechach syntaktycznych czasowników polskich i rosyjskich // Języki i literatury wschodniosłowiańskie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez UŁ w dniach 14-15 czerwca 1976, Łódź 1976, s.81-87.
 18. Dystrybucja krzyżująca się podrzędników przyimkowych w polu konotacyjnym czasowników polskich i rosyjskich // Gramatyka konfrontatywna języka polskiego i rosyjskiego, Łódź 1976, s.42-64.
 19. Ze studiów nad wartością składniową czasowników w języku polskim i rosyjskim, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Rzeszowie, z.3/33, Filologia Rosyjska, Rzeszów 1977, s.9-23.
 20. Przysłówki w funkcji determinantów przyczasownikowych w języku polskim i rosyjskim, "Prace Humanistyczne" Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Komisja Rusycystyczna, Seria I, nr 11, Rzeszów 1977, s.147-155.
 21. Czasownikowa pojedyncza bezprzyimkowo-przyimkowa wariacyjna rekcja silna w języku polskim i rosyjskim, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", seria I, z.16, 1977, s.19-25.
 22. Роль сопоставительного синтаксиса при подготовке учителей русистов в ПНР // Вторая Международная Конференция Русистов (MAPRJAЈ), Nitra CSSR, 1978.
 23. Opozycja form bezprzyimkowego orzecznika rzeczownikowego w zdaniach polskich i rosyjskich, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", seria I, z.51, 1979, s.14-24.
 24. Oznajmienia imiesłowowe jako środek stylistyczno-składniowy w powieści H.Auderskiej "Ptasi gościniec", "Prace Humanistyczne" Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Komisja Rusycystyczna, Seria I, nr 15, Rzeszów 1979, s.123-134.
 25. Czasowniki biwalentne o rekcji bezprzyimkowej w języku polskim, rosyjskim i czeskim, "Slavia Orientalis", 1980, nr 1/2, s.39-48.
 26. К вопросу о сопоставительном синтаксисе русского и польского языков, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Rzeszowie, Filologia Rosyjska, 4/47, Rzeszów 1980, s.21-35.
 27. Syntaktyczna klasyfikacja czasowników polskich i rosyjskich jako problem badawczy // Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej, t.10, Warszawa 1981, s.23-37.
 28. Istota związków składniowych w obrębie polskiego i rosyjskiego zdania pojedynczego, "Prace Humanistyczne" Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Komisja Rusycystyczna, nr 22, Rzeszów 1982, s.23-37.
 29. Składnia czasowników fazowych w języku polskim i rosyjskim // Studia i materiały. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, z.1, Zielona Góra 1983, s.143-149.
 30. Forma osobowa czasowników w funkcji orzeczenia w zdaniach podmiotowo-orzeczeniowych języka polskiego i rosyjskiego // Problemy lingwistyki porównawczej, Rzeszów 1984, s.35-49.
 31. Podstawowe problemy składni porównawczej języka polskiego i rosyjskiego // Problemy lingwistyki porównawczej, Rzeszów 1984, s.25-34.
 32. Najczęstsze przyczyny zakłóceń w komunikacji międzyjęzykowej na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego, "Slavia Orientalis", 1985, nr 3/4, s.339-348.
 33. Przedmowa // M.Przygoda, Imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego w języku polskim i rosyjskim, Zielona Góra 1985, s. 3-4.
 34. Общие замечания о частотности употребления деепричастных оборотов в современном польском и русском языках // Linguistiche Arbejtsberichte 63, Leipzig 1987, s.84-88.
 35. Rusycyzmy składniowe w języku polskim, "Język Rosyjski", 1988, nr 5, s.268-270.
 36. Перевод как средство активного овладения иностранным языком // Тезисы докладов и сообщений 10-15. 04. 1989 г. К VII Конгрессу МАПРЯЛ: Изучение и преподавание русского языка по внешкольным формам, Ułan Bator 1989, s.131-133.
 37. Предложение и высказывание // Problemy składni porównawczej, Rzeszów 1989, s.23-35.
 38. Problem łącznika w orzeczeniu imiennym, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Rzeszowie, Filologia Rosyjska, z.6, Rzeszów 1989, s.29-45.
 39. Формы выражения цели в простом высказывании русского и польского языков // Problemy językoznawstwa pragmatycznego, pod red. A.Ławrinienko, Rzeszów 1992, s.9-12.
 40. Próba strukturalno-semantycznego opisu zdań podmiotowo-orzeczeniowych z orzeczeniem czasownikowym bez obligatoryjnych komponentów rozwijających, "Slavia Orientalis" 1993, nr 1, s.109-121.
 41. Problem ustalenia form orzecznika w języku rosyjskim w świetle współczesnych teorii składniowych. Tezy referatu // Materiały VIII Międzynarodowego Kongresu MAPRJAŁ w Regensburgu, Regensburg 1994.
 42. Модальность как проблема лингвистических исследований, "Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie", Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, Rzeszów 1995, s.7-18.
 43. Об одном ненужном выступлении академика Виктора Владимировича Виноградова, "Przegląd Rusycystyczny" 1995, z.3/4, s.237-239.
 44. Funkcje języka a tryb składniowy, "Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie", Seria Filologiczna, Językoznawstwo 3, Rzeszów 1996, s.7-17.
 45. Zdania oznajmujące nacechowane stylistycznie. Tezy referatu // II Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Universidad International de Andalucia Sede Antonio Machado, Baeza 1996, s.14.
 46. V. Koseska-Toszewa, Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska: składnia, Warszawa 1993, "Przegląd Rusycystyczny" 1996, z.3/4, s.220-231 - recenzja.
 47. Синтаксис индикативных ознаменованных предложений польского и русского языков, "Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie", Seria Filologiczna, Językoznawstwo 4, Rzeszów 1997, s.33-54.
 48. Kontekstualna kategoria cechy wyróżniające czasowniki polskie i rosyjskie, "Przegląd Rusycystyczny" 1998, z.1/2, s.125-136.
 49. Исследование форм выражения синтаксических значений методами оппозиции и дистрибуции, // Русистика и современность. Языкознание, cz.I, pod red. M.Bobrana, Rzeszów 1999, s.159-169.
 50. Kontekst i konsytuacja w konfrontatywnych badaniach składniowych,// "Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie", Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1999, z.5, s.37-50.
 51. Składnia polska i rosyjska okolicznikowych zdań celu, "Przegląd Rusycystyczny" 2000, z.3, s.90-97.
 52. Modalność parentezy wyrazów i wyrażeń w wypowiedzeniach indykatywnych na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego // Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich, t.2, Katowice 2000, red. M. Blicharski przy współudziale J. Lubochy-Kruhlik. Prace Naukowe UŚ nr 1932.
 53. Русские придаточные предложения, оформляемые местоименными словами в сочетании с частицами бы и ни и их польские соответствия // Русистика и современность. Языкознание, cz.II, pod red. M.Bobrana, Rzeszów 2001, s.264-271.
 54. Trójkomponentowe ciągi składniowe z obligatoryjnym zwrotem imiesłowowym w języku polskim i rosyjskim, "Przegląd Rusycystyczny" 2001/1, s.48-58.
 55. Синтаксическое эмфатическое наклонение, // Słowo. Tekst. Czas V. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod red. M.Aleksiejenki, Szczecin 2001, s.153-159.
 56. Zdania bezspójnikowe z relacyjnym znaczenien warunkowym//Przegląd Rusycystyczny, R. XXII/2001, Nr 4(96), ss. 13 - 23
 57. Предложение и высказывание в прцессе синтаксического анализа // Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, под ред. Й. Генцеля, Л. Йохим-Кушликовой и Ф. Листвана, Kraków 2001, s. 244-249
 58. К вопросу о внутренней структуре деепричастных оборотов в русском и польском языках // Русский язык как иностранный. Теория.Исследования.Практика, Материалы IV Международной научно-практической конференции ŤРусистика и современностьť, 28-29 июня 2001 г.,Sankt-Petersburg 2002, s. 137-144
 59. Uzupełniające zdania okolicznikowe skutkowe // Składnia * Stylistyka * Struktura tekstu, (Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Ampel), pod red. Marii Krauz i Kazimierza Ożoga, Wyd. UR, Rzeszów 2002, s. 143-149
 60. Co dawno temu Rej powiedział// Gazeta Uniwersytecka pracowników i studentów, Rzeszów 2002 Nr 1/5, s. 13
 61. Как мы сотрудничаем // Русский язык как иностранный. Теория.Исследования.Практика, под ред. И.П. Лысаковой, Sankt-Petersburg 2003, s.491-492
 62. Русские бессоюзные пословицы с придаточной условной частью и их польские эквиваленты // Русистика и современность Языкознание 2, pod red. M. Bobrana, Rzeszów 2003, s. 204-216

III. Prace zredagowane

 1. Problemy językoznawstwa porównawczego: referaty naukowe wygłoszone na Lingwistycznej Sesji Naukowej w dn. 20 i 21 listopada 1975 r., Rzeszów 1976, s. 149.
 2. Z problematyki związków kulturalnych polsko-rosyjsko-ukraińskich, Rzeszów 1976, s. 250.
 3. "Prace Humanistyczne" Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Komisja Rusycystyczna, Seria I, nr 11, Rzeszów 1977, 229 s.
 4. "Prace Humanistyczne" Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Komisja Rusycystyczna, Seria I, nr 15, Rzeszów 1979, 179 s.
 5. "Prace Humanistyczne" Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Komisja Rusycystyczna, nr 22, Rzeszów 1982, 155 s.
 6. Problemy lingwistyki porównawczej: referaty wygłoszone na sesji naukowej w WSP w Rzeszowie w dn. 24 i 25 maja 1982 r., Rzeszów 1984, 134 s.
 7. Fiodor Dostojewski - w setną rocznicę śmierci: referaty wygłoszone na sesji naukowej w WSP w Rzeszowie w dn. 24 i 25 maja 1982 r., Rzeszów 1985, 112 s.
 8. Problemy składni porównawczej: materiały pokonferencyjne, Rzeszów 1989, 141 s.
 9. Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Rzeszów 1995, 252 s.
 10. "Zeszyty Naukowe" Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2, Rzeszów 1995, 236 s.
 11. "Zeszyty Naukowe" Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 3, Rzeszów 1996, z.3, 221 s.
 12. "Zeszyty Naukowe" Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 4, Rzeszów 1997.
 13. "Zeszyty Naukowe" Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 5, Rzeszów 1999.
 14. Русистика и современность. Языкознание, Rzeszów 1999, ss.386 .
 15. Русистика и современность. Языкознание 2, Rzeszów 2001, ss. 334.
 16. Русистика и современность. Языкознание 3, Rzeszów 2003, ss. 416 .
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR