Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr Katarzyna Buczek
Adiunkt

 

e-mail: k_t@poczta.onet.eu
tel. 17 872 12 22
gab. 316.

 

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2002 - filologia rosyjska.

Tytuł licencjata: Uniwersytet Rzeszowski, 2002 - filologia angielska.

Stopień doktora: Uniwersytet Rzeszowski, 2011

Podyplomowe Studium Dziennikarstwa - Uniwersytet Rzeszowski, 2002.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na studiach rusycystycznych.

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Metodyka nauczania języka rosyjskiego, Stylistyka, Krajoznawstwo i pilotaż turystyczny.

 

Wizyta studyjna

 1. "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 - Universitá degli Studi Roma Tre
 2. "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 – Monash University, Melbourne

 

Prowadzenie zajęć w ramach programu Erasmus

 1. Uniwersytet w Tromso, Norwegia - 01.04 - 08.04.2008.

 

 

Publikacje:

I. Monografie:

 1. Etap początkowy w nauczaniu języka rosyjskiego studentów rozpoczynających akwizycję języka od podstaw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, 153 ss. ISBN 978-83-7996-000-2,
 2. Nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na studiach rusycystycznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, 214 ss., ISBN 978-83-7996-152-8.

II. Rozdział w monografii:

 1. Место и роль русского языка в условиях польского образования [w:] E. Dźwierzyńska, (red.) Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 9-27.
 2. Эффектно – это не всегда эффективно. (О некоторых недостатках использования ИКТ на занятиях по иностранным языкам) [в:] Э. Дзвежиньска (ред.), Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, c. 9-25.
 3. Koncepcja podręcznika do nauczania fonetyki rosyjskiej przeznaczonego dla studentów pierwszego roku filologii rosyjskiej, rozpoczynających naukę języka od podstaw [w:] Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej s. 25-35 (współautor z A. Żarską)
 4. Дидактические и психологические качества драмы в процессе усваивания русского языка в группах студентов-русистов [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, wyd. UR, Rzeszów 2015, с. 9-21, ISBN 978-83-7996-202-0
 5. Комплимент в интернет-пространстве (на примере комментариев свадебных фотографий [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Русский язык в интеркультурном пространстве, Wyd. UR, Rzeszów 2016, c. 27-43.

III. Artykuły:

 1. Применение игр в формировании лексических навыков. Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa 2003, str. 54-58
 2. Русский язык как второй иностранный. Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa 2004, str. 70-73
 3. Начальный этап в вузовском обучении русскому языку на филфаке. Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa 2005, str.22-25
 4. Materiał gramatyczny w początkowym etapie nauczania języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych, 2005, [w:] E. Komorowska, A. Krzanowska (red.), Świat Słowian w języku i kulturze. VI. Językoznawstwo. (Мир славян в языке и культуре. VI. Языкознание), s. 307-311, Szczecin, Wyd. "Print Group"
 5. "Туризм и краеведение" - проект цикла занятий для студентов V курса русской филологии по специальности "бизнес-русский", (współautor), 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 220-226, Wyd. UR, Rzeszów.
 6. Układ trilingwalny - język rosyjski jako drugi język obcy 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 7-12, Rzeszów.
 7. Czynniki utrudniające pracę nad materiałem fonetycznym języka rosyjskiego na etapie alfabetyczno-artykulacyjnym w grupach studentów-rusycystów rozpoczynających naukę języka od podstaw, 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 7-12, Rzeszów.
 8. Oрганизация работы на занятиях по практикуму русского языка в группах филологов-русистов, начинающих учёбу с нуля, на первом курсе, в условиях польского высшего образования, [w:] Лысакова И.П. (ред.), Русистика и современносить, Том 1 Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, s. 450-455, Санкт-Петербург 2008.
 9. Некоторые факторы, влияющие на усваивание русского языка студентами „нулевых” групп, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 168-174.
 10. Propozycje pracy nad alfabetem w podręcznikach przeznaczonych do nauczania/uczenia się języka rosyjskiego od podstaw, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 20-27.
 11. Wykorzystanie niektórych założeń metod intensywnego nauczania języków obcych w nauczaniu filologów-rusycystów od podstaw, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 28-31.
 12. Nauczanie ortografii na zajęciach z PNJR na pierwszym roku – znak miękki rozdzielający w rzeczownikach [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 108-113 (współautor)
 13. Блог-технология как интересное и полезное средство в процессе усваивания иностранного языка, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 85-95.
 14. Применение игры и драмы в обучении русскому языку как иностранному [в:] Филологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и методический аспекты, Москва-Ярославль 2015, с. 350-355.
 15. Что делает нас, кто мы есть? Создание персонажа как прием театральных техник, раз- вивающих языковые способности иностранных учащихся [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 77-85.
 16. Teoretyczne przesłanki kształtowania nawyków graficznych i ortograficznych języka rosyjskiego (spółautor J.Smoła) [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XIII. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, pod red. D. Dziadosz i A. Krzanowskiej, Szczecin 2012 (wyszło w 2013), ISBN 978-83-7518-496-9
 17. Компенсаторы паралингвистических средств в польских и русских виртуальных комплиментах в: Русистика и современность. 18-я Международная научная конференция. Сборник научных работ. Рига: Балтийская международная академия, 2016. Э. Архангельская, Л. Игнатьева (ред.) с.55 – 64 ISBN 978-9984-47-107-5

IV. Inne publikacje:

 1. Hilsen fra Norge, [w:] Gazeta Uniwersytecka, Kwiecień-Maj 2008 Nr3/2008, Rzeszów, s. 25
 2. Z Rzeszowa na drugą stronę świata[w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 2/2012 (72), Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. s. 46-47
 3. Baśniowy świat rosyjskiego teatru – czyli sztuka i nauka języka w jednym [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 5/2016, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s.58-59

 

 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 1. 2003 – Rosyjski ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
 2. 2004 – Rosyjski ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
 3. 2004 – Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo
 4. 2004 – Rosyjski ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
 5. 2005 – Udział w Forum Rusycystycznym w Łodzi poświęconym nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych od podstaw
 6. 2005 – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów-Czudec
 7. 2008 – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 8. 2013 – UMCS, Lublin
 9. 2014 Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stosowanej STOP-KLATKA, Warszawa
 10. 2008 – Międzynarodowa naukowa konferencja «Русистика и современность», Sankt-Petersburg, Rosja
 11. 2015 - XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i Współczesność”, Ryga, Łotwa

 

Podwyższanie kwalifikacji: Staże:

 • 2005 Педагогический университет имени Герцена, Sankt Petersburg, Rosja
 • 2006 Воронежский Государственный Университет, Woroneż, Rosja
 • 2011 - Szkolenie w ramach programu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu: Emisja głosu
 • 2012 - Szkolenie pilota wycieczek-rezydenta - Biuro Turystyki ZNP „Logostur”
 • 2013 – Warsztaty teatralne – Teatr Nowy w Rzeszowie
 •   Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR