Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr Dorota Chudyk
adiunkt
p.o. Kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego
Opiekun-kierownik praktyki zawodowej w zakresie translatoryki
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rusycystyka i Współczesność
Koordynator ds. Modułu Translatologicznego i Modułu Językoznawczego

 

e-mail: dchudyk@ptvk.pl
tel. 17 872 12 26
gab. 310.

 

 

Tytuł magistra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1989

Stopień doktora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1999

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: rosyjsko polskie językoznawstwo kontrastywne

 

Prowadzone zajęcia: gramatyka opisowa języka rosyjskiego, translatoryka tekstów prawniczych, rosyjski język prawa, warsztaty w przekładzie ustnym, tłumaczenia tekstów specjalistycznych, tłumaczenia pisemne, języki specjalistyczne

 

Publikacje

I. Monografia:

 1. Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi (na materiale tekstów literatury pięknej), Rzeszów 2006, ss. 256

II. Rozdział w monografii:

 1. Семантика, структура и синтаксические функции русских и польских сравнительных конструкций с прилагательными, называющими красный цвет, [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Коммуникативные параметры текста, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 9-50
 2. Семантика и структура сравнительных конструкций типа твердый как... (на материале русского и польского языков), [в:] Текст ‒ Предложение ‒ Слово, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, Rzeszów 2014, s. 107-120. ISBN 978-83-7996-086-6
 3. Семантика и структура сравнительных конструкций с прилагательными „крепкий-слабый” (на материале русского и польского языков) [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 93-107.
 4. Семантика и структура сравнительных конструкций с температурными прилагательными (на материале русского и польского языков) [w:] Текст – Предложение – Слово. Исследования по русскому языку. Том II, A. Czapiga, Z. Czapiga (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-351-5, s. 62-88

III. Prace pod redakcją:

 1. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, Wyd. UR, Rzeszów 2012, 163 ss., ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816. Dostępny w Internecie: http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/ (współred.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala)
 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. 143 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816. (współred. E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, M. Dziedzic
 3. Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, 316 ss., ISBN 978-83-7867-319-4. (współred. E. Dźwierzyńska)

IV. Artykuły:

 1. Przysłówki ilościowe jako problem badawczy (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Językoznawcza. Językoznawstwo 3", Rzeszów 1996, s. 19-31.
 2. Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami temporalnymi w języku polskim i rosyjskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Językoznawcza. Językoznawstwo 4", Rzeszów 1997, s.75-86.
 3. Kontekstualne funkcje przysłówków gradualnych w strukturze substantywnych grup syntaktycznych (na przykładzie języka rosyjskiego w porównaniu z językiem polskim), "Przegląd Rusycystyczny", 1998, nr 1/2, s. 145 - 157.
 4. Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami temporalnymi - duratywnymi i frekwentatywnymi (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), "Acta Universitatis Wratislaviensis"nr 2039, Slavica Wratislaviencia C, Wrocław 1998, s.125-132.
 5. Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami ze znaczeniem koloru w języku rosyjskim i polskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 5", Rzeszów 1999, s. 75-90.
 6. Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami przestrzennymi w języku rosyjskim i polskim [w:] Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich, T. II, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1932, Katowice 2000, s. 184 - 195.
 7. Łączliwość przysłówków gradualnych z rzeczownikami ilościowymi i okolicznościowymi w języku rosyjskim i polskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 6", Rzeszów 2001, s. 87-98.
 8. Сочетаемость градуальных наречий с параметрическими пространственными прилагательными в русском языке в сравнении с польским языком, [в:] Русистика и современность.Языкознание 2, Rzeszów 2001, s. 272-281.
 9. Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami nazywającymi cechy intelektualne oraz cechy charakteru w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim, "Przegląd Rusycystyczny" 2001, nr 2. S. 75 - 86.
 10. Сочетаемость градуальных наречий с параметрическими модальными прилагательными в русском языке в сравнении с польским языком [w:] Актуальные вопросы изучения русской литературы, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте (Материалы международной научной конференции),  Kraków 2001, s. 400 - 405.
 11. Łączliwość przysłówków gradualnych z rzeczownikami jakościowymi w języku rosyjskim i polskim, [w:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1956, Katowice 2001, s. 182 - 195.
 12. Из исследований над сочетаемостью градуальных наречий в русском и польском языках,  [w:] Русистика и современность, Sankt-Petersburg 2002, c. 220 - 230.
 13. Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami jakościowymi nazywającymi cechę niestopniowalną w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich, Rzeszów 2002, s. 47-54.
 14. Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami ze znaczeniem zewnętrznych przejawów cech charakteru istot żywych w języku rosyjskim w porównaniu z polskim [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, Białystok 2002, s. 241 - 250.
 15. Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami parametrycznymi modalnymi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim, [w:] Acta Polono-Ruthenika VII, Olsztyn 2002, s. 184 - 194.
 16. Сочетаемость градуальных наречий с отрицательными и указательными местоимениями в русском языке в сравнении с польским языком [в:] Русистика и современность. Языкознание 3, Rzeszów 2003, s. 217- 224.
 17. Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami sensualnymi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku, Zielona Góra 2003r., s. 295 - 304.
 18. Jak bardzo kochamy, jak głęboko wierzymy, jak mocno się denerwujemy? (Łączliwość przysłówków gradualnych z czasownikami stanu psychicznego w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim), [w:] Rocznik Przemyski, t.XXXIX, z.1, Literatura i język, Przemyśl 2003, s. 141-153.
 19. Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami temporalnymi w języku rosyjskim i w porównaniu z językiem polskim, [w:] Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich, Katowice 2003, s. 162-170.
 20. Сочетаемость градуальных наречий с глаголами - названиями процессов в русском и польском языках, "Мова. Науково-теоретичный часопис", Одесса 2003, №8, с.
 21. Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami ze znaczeniem stanów psychicznych i fizjologicznych istot żywych oraz ich zewnętrznych przejawów w języku rosyjskim w porównaniu z polskim, "Przegląd Rusycystyczny" 2004, nr 1, s. 110-118.
 22. Łączliwość przysłówków gradualnych z zaimkami w języku rosyjskim w porównaniu  z polskim. [w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy, Katowice 2004, s. 201-213.
 23. Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami relacyjnymi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim, [w.:] Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005, s. 139-148.
 24. Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami ze znaczeniem stanów psychicznych i fizjologicznych, "Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 2", Rzeszów 2005, s. 86-97.
 25. Wyrażenia komparatywne w funkcji intesyfikatorów przestrzennej cechy parametrycznej (na materiale języków rosyjskiego i polskiego), "Przegląd Rusycystyczny" 2006, nr 1, s.76-86.
 26. Семантика и синтаксис градационных сравнительных конструкций типа: бедный как..., богатый как... (на материале русского и польского языков), [в:] Z. Czapiga (red.), Русистика и современность. Языкознание 4, Rzeszów 2006, s. 213-221.
 27. Семантика и структура градационных конструкций с параметрическими прилагательными с временным значением (на материале русского и польского языков), [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 2. Диалог культур в преподавании русского языка и русской словесности, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 151-156.
 28. Struktura i semantyka intensyfikujących konstrukcji porównawczych typu ładny jak..., brzydki jak...(na materiale języka rosyjskiego i polskiego), [w:] "Acta Albaruthenica, Rossica, Polonika", Witebsk 2006, s.169-171.
 29. Wyrażenia komparatywne w funkcji intesyfikatorów cechy wyrażonej przymiotnikiem modalnym (na materiale języków rosyjskiego i polskiego), [w:] P. Czerwiński. A. Charciarek (red.), Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym. Rusycystyczne studia konfrontatywne, Katowice 2007, s. 209-216.
 30. Семантика и структура градационнык конструкций с прилагательными со значением ахроматического цвета, [w:] «Мова» №12, 2007, Одесса, с. 167-173.
 31. Семантика, структура и синтаксические функции градационных конструкций с прилагательными со значением вкуса (на материале русского и польского языков), [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 25-35
 32. Semantyka, struktura oraz funkcje składniowe rosyjskich i polskich intensyfikujących konstrukcji porównawczych z przymiotnikami parametrycznymi siłowymi, [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 7-26.
 33. Rosyjskie i polskie konstrukcje porównawcze z przymiotnikami nazywającymi barwę żółtą, [w:] Barwa w języku, literaturze i kulturze II, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2011, s. 51 – 64.
 34. Семантика и структура сравнительных конструкций с прилагательными со значением фиолетового цвета (на материале русского и польского языков), [в:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 150-154.
 35. Rosyjskie i polskie konstrukcje porównawcze z przymiotnikami nazywającymi barwę zieloną (semantyka i struktura) [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 9-19.
 36. Rosyjskie i polskie konstrukcje porównawcze z przymiotnikami nazywającymi barwę niebieską, [w:] Barwa w języku, literaturze i kulturze III, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2012, s. 71 – 86. ISBN 978-83-7518-499-0
 37. Семантика и структура сравнительных конструкций с прилагательными со значением розового цвета (на материале русского и польского языков) [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 155-166.
 38. Rosyjskie i polskie konstrukcje porównawcze z przymiotnikami nazywającymi barwę pomarańczową (semantyka, struktura, składnia) [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 9-20.
 39. Русские и польские сравнительные конструкции с прилагательными, называющими коричневый цвет, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 9-18.
 40. Семантика и структура сравнительных конструкций типа: мягкий как… (на материале русского и польского языков) [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 9-22.
 41. Русские и польские сравнительные конструкции с прилагательными гибкий / giętki, gibki [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 9-19.

V. Tłumaczenia:

 1. Tłumaczenie artykułu N. Maliutiny: Ukraiński formalizm lat 20-ch 20 wieku [w:] Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, pod red. D. Ulickiej i Wł. Boleckiego, Warszawa, IBL PAN, 2012, s. 200-208.
 2. Tłumaczenie tekstu: N. Maliutiny, Dramaturgia słowa w teatrze poetki Łesi Ukrainki [w:] Zapomniany dramat, pod red. M. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2010, s.355-366.

VI. Recenzje:

 1. Recenzja zbioru „Barwa w języku, literaturze i kulturze II” pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Zapol, Szczecin 2011, 238 s., ISBN 978-837518-345-0 [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 153-156.
 2. Tłumaczenie eseju Laimy Maktupalevy „Latviei un toDieviņš” na język polski przez studentów Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego [w:] Five Faces of Latvians and Their Small Gods (Laima Kota’s Essay „Latviei un toDieviņš” Revival and Translation Experience, Riga 2015

VII. Inne:

 1. Dorota Chudyk, Jerzy Kufel, Barbara Wróbel (red.), 50 lat bieszczadzkiej przygody, ISBN 978-83-63755-41-6, Wyd. Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Warszawa 2014.
 2. Przemyśl i przyjedź, [w:] Fortyfikacje Twierdzy Przemyśl, Katowice 2011, s. 8-9.

 

Wyjazdy zagraniczne:

 1. Staż naukowy – Sankt Petersburg 15.02 – 30.05.2001
 2. Wyjazd w charakterze opiekuna grupy studenckiej: Sankt Petersburg (styczeń 2000), Odessa (lipiec 2003), Woroneż (sierpień 2006)
 3. Wyjazdy w ramach programu Socrates/Erasmus – prowadzenie zajęć dydaktycznych (8 godzin): 26.03–01.04.2006 - Wyższa Szkoła w Nyiregyhazie (Węgry), 06.–13.05.2007 - Uniwersytet w Tromsö (Norwegia)
 4. Wizyta studyjna na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge: 10.02 – 21.02. 2014.

 

Nagrody:

 1. 1999 - nagroda II stopnia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie za osiągnięcia w działalności naukowej
 2. 2013 – medal srebrny za długoletnia służbę

 

Udział w Konferencjach Naukowych:

 1. Olsztyn – Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami parametrycznymi modalnymi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim - 2000
 2. Kraków - Сочетаемость градуальных наречий с параметрическими модальными прилагательными в русском языке в сравнении с польским языком - 2000
 3. Sosnowiec – Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami temporalnymi w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim - 2000
 4. Sosnowiec - Łączliwość przysłówków gradualnych z przymiotnikami relacyjnymi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim - 2001
 5. Zielona Góra – Łączliwość przysłówków gradualnych z przysłówkami sensualnymi w języku rosyjskim w porównaniu z polskim - 2001
 6. Sankt Petersburg – Из исследований над сочетаемостью градуальных наречий в русском и польском языках - 2001
 7. Sosnowiec - Łączliwość przysłówków gradualnych z zaimkami w języku rosyjskim w porównaniu z polskim - 2002
 8. Rzeszów – Сочетаемость градуальных наречий с отрицательными и указательными местоимениями в русском языке в сравнении с польским языком - 2002
 9. Odessa - Сочетаемость градуальных наречий с глаголами – названиями процессов в русском и польском языках - 2003
 10. Rzeszów - Семантика и синтаксис градационных сравнительных конструкций типа: бедный как..., богатый как... (на материале русского и польского языков) - 2005
 11. Witebsk - Struktura i semantyka intensyfikujących konstrukcji porównawczych typu ładny jak..., brzydki jak...(na materiale języka rosyjskiego i polskiego) - 2006
 12. Odessa - Семантика и структура градационнык конструкций с прилагательными со значением ахроматического цвета - 2006
 13. Sosnowiec - Wyrażenia komparatywne w funkcji intesyfikatorów cechy wyrażonej przymiotnikiem modalnym (na materiale języków rosyjskiego i polskiego) - 2006
 14. Rzeszów - Семaнтика, структура и синтаксические функции градационных конструкций с прилагательными со значением вкуса (на материале русского и польского языков) - 2008
 15. Sankt Petersburg - Семантика и структура сравнительных конструкций с прилагательными со значением фиолетового цвета (на материале русского и польского языков) - 2011
 16. Pobierowo - Rosyjskie i polskie konstrukcje porównawcze z przymiotnikami nazywającymi barwę żółtą - 2011
 17. Rzeszów 27-28.09.2012 - "Pycистика и современность" - Семантика и структура сравнительных конструкций с прилагательными со значением розового цвета (на материале русского и польского языков)
 18. Pobierowo/Szczecin 18–20.10.2012 -Rosyjskie i polskie konstrukcje porównawcze z przymiotnikami nazywającymi barwę niebieską (semantyka i struktura)
 19. Rzeszów 23-24. 10. 2015 „50 lat Rzeszowskiej Rusycystki” - Семантика и структура сравнительных конструкций типа: слабый как… (на материале русского и польского языков

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR