Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Artur Czapiga
adiunkt

 

artur.czapiga@wp.pl
tel. 17 872 12 24
gab. 308.

 

 

Tytuł magistra: WSP w Rzeszowie, 2001 r. (filologia rosyjska); Uniwersytet Rzeszowski, 2003 r. (filologia angielska)

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2007

 

Zakres prowadzonych badań: polsko-rosyjsko-angielskie językoznawstwo konfrontatywne: struktura semantyczna wyrazu; metaforyzacja znaczeń; metafora językowa; składnia.

 

Prowadzone zajęcia: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (składnia), Historia języka rosyjskiego, Praktyczna nauka języka angielskiego, Pragmatyka, Literatura amerykańska, Seminarium magisterskie.

 

Wizyty studyjne:

 1. Wizyta studyjna w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 – Monash University, Melbourne

 

Publikacje:

I. Monografia:

 1. Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, 219 ss.
 2. Коммуникативные параметры текста, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-826-0 (współred. Z. Czapiga)

II. Rozdział w monografii:

 1. Высказывания с лексическими единицами согласие / zgoda / agreement – прагматический подход, [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Коммуникативные параметры текста, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 107-130
 2. Похвала и одобрение как речевые акты (на материале польского, русского и английского языков), [в:] Текст ‒ Предложение ‒ Слово, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, Rzeszów 2014, s. 77-92. ISBN 978-83-7996-086-6
 3. Pragmatic Analysis of the Speech Acts of Approval and Disapproval in English, Polish and Russian, [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Slavic and Rother Languages in a Contrastive Perspective, Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 83-96
 4. ”Dobrze, panie profesorze” – formy adresatywne jako część makroaktu mowy aprobaty (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego) [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 108-118.
 5. Синтаксическая структура макроакта одобрения в польском, русском и английском языках [w:] Текст – Предложение – Слово. Исследования по русскому языку. Том II, A. Czapiga, Z. Czapiga (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-351-5, s. 89-106

III. Pozycje redagowane:

 1. Коммуникативные аспекты грамматики и текста, Rzeszów 2009, (współred.), 401 ss.
 2. Słowo i tekst w opisie porównawczym (współred.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, 216 ss.
 3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, 2011, Wyd. UR, Rzeszów (współred. Z. Czapiga), 177 ss., ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0506.
 4. Текст ‒ Предложение ‒ Слово, (współred. Z. Czapiga), wyd. UR, Rzeszów 2014, 137 ss. ISBN 978-83-7338-086-6
 5. Текст – Предложение – Слово. Исследования по русскому языку. Том II, A. Czapiga, Z. Czapiga (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-351-5, ss. 142

IV. Skrypty:

 1. Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
 2. ,Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-963-2, 144ss.

V. Artykuły:

 1. К вопросу о бессоюзных сложных предложениях с сопоставительным значением, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze II, pod red. E.Komorowskiej, Szczecin 2001, s. 145-148.
 2. О метафоризации значений (на примере названий животных в русском, польском и английском языках), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III, pod red. E.Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2002, s. 35-40.
 3. О путях освоения иноязычной лексики в русском языке конца XX века, [w:] Русистика и современность. Языкознание 3, pod red. M.Bobrana, Rzeszów 2003, s.34-45.
 4. Czym pracują Polacy, Rosjanie i Anglicy? Studium znaczeń metaforycznych pola semantycznego NARZĘDZIA (na materiale polskim, rosyjskim i angielskim), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV. Językoznawstwo I, pod red. E.Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2003, s. 34-41.
 5. Отзоонимная антропоморфная метафора в русском, польском и английском языках, [w:] "Мова. Научно-теоретический часопис", nr 8, Одесса 2003, с. 252-255.
 6. Роль зооморфизмов в художественном тексте (на материале романа М.Булгакова Мастер и Маргарита и его перевода на польский и английский языки), [w:] Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet, pod red. L. Szypielewicz, Warszawa 2004, s. 573-577.
 7. K вопросу о бессоюзных сочетаниях предложений со значением обоснования и пояснения на материале русской прессы, Studia Wschodniosłowiańskie, t.4, Białystok 2004, s. 251-259.
 8. Analiza semantyczna wybranych zoomorfizmów w języku polskim, rosyjskim i angielskim, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język, Kraków 2004, s. 275-282.
 9. Uskrzydlona przenośnia - na materiale metafor pola semantycznego ptaki (w języku polskim, rosyjskim i angielskim), [w:] Słowianie w Europie. Historia, kultura, język, Kraków 2004, s. 295-302.
 10. Зооморфизмы-обращения в художественном тексте (на материале романа М. Шолохова Тихий Дон и его перевода на польский язык), [w:] Русистика и современность. Материалы VII международной научно-практической конференции 17-18 сентября 2004, Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Санкт-Петербург 2005, s. 397-402.
 11. Z badań nad metaforami zwierzęcymi w języku polskim, rosyjskim i angielskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo V, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2005, s. 33-38. 
 12. Opis zdań z metaforami odzwierzęcymi w pozycji argumentu (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego), Studia Wschodniosłowiańskie, t. 5, Białystok 2005, s. 241-252.
 13. Отзоонимная антропоморфная метафора в структуре предложения (на материале русского, польского и английского языков),[w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa 2005, s. 137-140.
 14. O metaforach pola semantycznego młode zwierzęta w języku polskim, rosyjskim i angielskim, Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, z. 15, Kielce 2005, s. 122-129.
 15. Frekwencja metafor odzwierzęcych w tekstach literackich (na materiale polskim, rosyjskim i angielskim), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo VI, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin 2005, s. 42-46.
 16. Metafora jako problem badawczy we współczesnej lingwistyce, "ZN UR. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 2", Rzeszów 2005, s. 18-26.
 17. Metafory odzwierzęce w funkcji predykatu w języku polskim, rosyjskim i angielskim, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2006, z. 1, s. 92-103.
 18. Z badań nad funkcją składniową metafor odzwierzęcych w języku polskim, rosyjskim i angielskim, [w:] "Studia Wschodniosłowiańskie", t.6, Białystok 2006, s. 239-246.
 19. Metafory odzwierzęce w funkcji predykatu w języku polskim, rosyjskim i angielskim, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2006, z. 1, s. 92-103.
 20. Отзоонимная антропоморфная метафора семантического поля собака в русском, польском и английском языках, [в:] Русистика и современность. Языкознание, pod red. Z. Czapigi, Rzeszów 2006, s. 163-168.
 21. Metafora w językowym obrazie świata (na przykładzie pola semantycznego niedźwiedź) [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo V, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin 2006, s. 33-38.
 22. Metafory odzwierzęce w funkcji predykatu w języku polskim, rosyjskim i angielskim, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2006, z. 1, s. 92-103.
 23. Языковая картина змеи (на материале русских, польских и английских метафор) [в:] "МОВА Науково-теоретичний часопис з мовознавства", № 11, pod red. Д.С. Іщенко, Одеса 2006, c. 240 - 243.
 24. Językowy obraz osła w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, [w:] "ZN PWSZ", Sanok 2007, s. 569-575.
 25. Analiza wybranych elementów pola semantycznego koń (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego), [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, pod red. A. Ksenicz, B. Tichoniuk, Zielona Góra 2007, s. 265-270.
 26. Językowy obraz wilka w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo, pod red. Szczecin 2007, s. 50-56.
 27. Языковая картина мира в русской, польской и английской культуре (на примере семантического поля <куры>), [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 294-299.
 28. On the Speech Act of Endorsement in English, Polish and Russian [in:] Galicia Studies in Language, Literature and Culture, Chełm 2008, p. 9-16.
 29. Metaphorical Extensions in the Linguistic Picture of Sheep in English, Polish and Russian [in:] Language, Culture and Beyond, Rzeszów 2008, p. 50-58.
 30. Aprobata w świetle teorii aktów mowy na przykładzie języka rosyjskiego,[w:] W kręgu słowa, pod red. Ż. Kozickiej-Borysowskiej i J. Misiukajtis, Szczecin 2008, s. 41-48.
 31. Językowy obraz słonia w kulturze rosyjskiej, polskiej i angielskiej, [w:] Материалы по русско-славянскому языкознанию, международный сборник научных трудов, вып. 29, часть 2, Woroneż 2008, s. 206-210.
 32. Językowy obraz myszy w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX. Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, pod red. E. Komorowskiej, A. Porchawki-Mulickiej, Szczecin 2008, s. 26-31.
 33. Miejsce aprobaty w teorii aktów mowy, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX. Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, pod red. E. Komorowskiej, A. Porchawki-Mulickiej, Szczecin 2008, s. 32-38.
 34. The Metaphorical Extensions of Meaning Pertaining to the Semantic Field CATS in the English Polish and Russian Languages [in:] "Studia Anglica Resoviensia. Zeszyt 4". Rzeszów 2008, p. 51-60 http://www.univ.rzeszow.pl/instytut_fil_ang.php?id=usar4
 35. Formalne wykładniki aprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X. Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, pod red. E. Komorowskiej, Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2009, s. 42-46.
 36. Анализ речевого акта одобрения на примере словосочетания совершенно верно и его польских и английских эквивалентов, [в:] Пелевинские чтения. Междувузовский сборник научных трудов, Калининград 2009, с. 114-117.
 37. Языковая картина обезьяны в русской, польской и английской культурах, [в:] Z. Czapiga, A. Czapiga, (ред.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста, Rzeszów 2009, с. 227-235.
 38. Językowy obraz szczura w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, [в:] Р.И. Тихонова, Е.П. Сеничкина, Е.А. Зайцева, (ред.), Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала XXI века, Самара 2009, c. 17-20.
 39. Funkcje pragmatyczne leksemów „dobrze”, „хорошо” i „all right”, [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 36-44
 40. Językowy obraz motyla w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, [w:] Język, kultura i świat roślin. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Halinie Chodurskiej, pod red. E. Komorowskiej, D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 32-37.
 41. Sposoby wyrażania aprobaty w polskim i rosyjskim slangu młodzieżowym, [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, E. Panter, Szczecin 2010, s. 35-39.
 42. Analiza pragmatyczna wypowiedzi zawierających leksemy zgadzać się/соглашаться/to agree, [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 27-48.
 43. Analiza pragmatyczna wypowiedzeń zawierających leksemy aprobować, одобрять, to approve [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 20-27.
 44. Lexical Markers of the Endorsement Speech Act in British, American, and Indian Englishes [in:] “US-China Foreign Language”, vol. 10, no 6, June 2012, p 1244-1256.
 45. Функции обращений в высказываниях со значением одобрения (на материале русского, польского и английского языков) [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 167-172.
 46. Struktura aktu mowy aprobaty (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego) [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 21-29.
 47. Лексемы, выражающие подтверждение мнения собеседника (на примере naturalnie, jasne; конечно, естественно; naturally, of course, sure, certainly), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 19-27.
 48. Однословные маркеры одобрения в русском, польском и английском языках [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 23-31.
 49. Aprobata zapowiedziana w części narracyjnej (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego) [w] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica; 2015/11, s. 9-17.

VI. Inne:

 1. Русистика и современность. Языкознание 3, pod red. M.Bobrana, Rzeszów 2003 (recenzja), [w:] "Studia Wschodniosłowiańskie", t. 4, Białystok 2004, s. 280-282.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Русистика и современность, "Przegląd Rusycystyczny" 2005, z.4, s. 120-121.
 3. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Instytucie Filologii Rosyjskiej, "Gazeta Uniwersytecka" 2005/12
 4. Русистика и современность. Языкознание 4. pod red. Z. Czapigi. Rzeszów 2006, 268 s., [w:] "Przegląd Rusycystyczny” 2006, z. 1, s. 117-118.
 5. Świat Słowian w języku i kulturze VII: Językoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i D. Dziadosz, Szczecin 2006, 385 ss., [w:] „Przegląd Rusycystyczny” nr 1, (121) 2008, s. 131-134.
 6. Studenci Filologii Rosyjskiej UR w Sankt Petersburgu, [w:] „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 3/2008, s. 24.
 7. Nyiregyhaza – miasto partnerskie Rzeszowa, [w:] „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”, 5/2008, s. 45.
 8. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” , 6/2008, s. 19-20.
 9. Świat Słowian w języku i kulturze. T. VIII: Językoznawstwo. Leksykologia. Frazeologia, pod red. E. Komorowskiej, A. Krzanowskiej. Szczecin 2007, 308 s., [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 4 (128) s. 126-128.
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa Русистика и современность, [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, XXXI/2009 Nr 3 (127), s. 134-136.
 11. Świat Słowian w języku i kulturze, tVIII, Językoznawstwo. Leksykologia. Frazeologia, pod red E. Komorowskiej, A. Krzanowskiej, Szczecin 2007, [w:] „Przegląd Rusycystyczny”, XXXI/2009 Nr 4 (128), s. 120-122.
 12. Lutowe spotkanie filologiczne [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 2/2012 (72), Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 36
 13. Byłem w stolicy Szkocji[w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 1/2013 (76), Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 34-35
 14. Recenzja książki Małgorzaty Borek "Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny", Katowice 2012, ss. 271. ISBN 978-83-60743-61-4 [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 187-192.

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Czytaj

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści
 
   
     
     

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR