Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Prof. dr hab. Zofia Czapiga
Profesor zwyczajny
Redaktor Językowy Zeszytów Naukowych UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka
Przewodnicząca Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Członek Komisji ds. Oceny Pracowników w KFR

 

e-mail: zczapiga@wp.pl
tel. 17 872 12 26
gab. 310.

 

 

Tytuł magistra: WSP Rzeszów, 1975 r.

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Warszawski, 1983 r.

Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Warszawski, 1994 r.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego - od 1995 r.

Profesor tytularny - od 2008 r.

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego - od 2012 r.

 

Zakres prowadzonych badań: polsko-rosyjskie językoznawstwo konfrontatywne - derywacja rzeczowników odczasownikowych z formantem zerowym, składnia zdania pojedynczego, problem polipredykatywności i sposoby rozbudowy elementarnej struktury zdania, operatory metatekstowe, konceptualizacja uczuć.

 

Prowadzone zajęcia: gramatyka opisowa języka rosyjskiego (składnia), wstęp do językoznawstwa, języki specjalistyczne, seminarium magisterskie, teoria przekładu, lingwistyka tekstu i komunikacja interkulturowa.

 

Publikacje:

I. Monografie:

 1. Z badań nad predykatywnością określeń w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów 1993, s.106.
 2. Predykatywność określeń w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów 1994, s.184.
 3. Polipredykatywność zdania pojedynczego w języku polskim i rosyjskim, Rzeszów 2003, s.212.
 4. Rosyjskie operatory metatekstowe i ich polskie ekwiwalenty, Rzeszów 2006, ss. 239.
 5. Semantyka i składnia dewerbatywów z formantem zerowym w języku polskim i rosyjskim (analiza tekstów naukowych), Rzeszów 2009, 177 ss.

II. Rozdział w monografii:

 1. Выражение положительных эмоций в русском и польском предложении (на примере чувства радости), [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Коммуникативные параметры текста, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 51-77
 2. Leksykalne środki wyrażania szczęścia w języku rosyjskim i polskim, [w:] Gramatyka i tekst. T. IV, red. H. Fontański, J. Lubocha-Kruglik, Katowice 2014, s. 180-197. ISBN 978-83-60743-92-8
 3. Выражение злости лексемами словообразовательного гнезда с корнем -зл- и их польскими эквивалентами, [в:] Текст ‒ Предложение ‒ Слово, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, Rzeszów 2014, s. 121-137. ISBN 978-83-7338-086-6
 4. Wypowiedzenia wykrzyknikowe jako sposób wyrażania emocji w języku rosyjskim i polskim, [w:] Stałość i zmienność w językach i kulturach świata. T. I, pod red. D. Dziadosz, A. Krzanowskiej i A. Szlachty, Szczecin 2014, s. 101-115. ISBN 978-83-7867-094-0
 5. Об эмотивности высказываний (на материале русского и польского языков) в: 25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji. Idee / problemy / tematy, pod red. P. Fasta, Katowice 2015, s. 267-280.
 6. O przekładowych odpowiednikach językowych środków wyrażania emocji (na materiale tekstów literackich), [w:] Gramatyka a tekst. T. 5. Pod red. H. Fontańskiego i J. Lubochy-Kruglik, Katowice 2015, s. 69-83. ISBN 978-83-60743-95-9
 7. Русские изосемические предложения со значением состояния и их польские эквиваленты (на примере отрицательных эмоций) [в:] Коммуникативные параметры текста II, pod redakcją Z. Czapigi, J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 146-166
 8. Глагольная модель предложений со значением отрицательной эмоции страха в русском и польском языках [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Русский язык в интеркультурном пространстве, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 110-124.
 9. Глагольная модель предложений со значением восхищения в русском и польском языках [w:] Текст – Предложение – Слово. Исследования по русскому языку. Том II, A. Czapiga, Z. Czapiga (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-351-5, s. 107-118

III. Skrypty:

 1. Современный русский язык. Синтаксис. Ćwiczenia z komentarzem. Cz.III, (współautor A.Bielanin), Rzeszów 1998, s.190; wyd. II, Rzeszów 2003.

IV. Prace redagowane

 1. Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, Rzeszów 2002, 180 ss.
 2. Русистика и современность. Языкознание, Rzeszów 2006, 268 ss.
 3. Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku Nr 3, Sanok 2006, 304 ss.
 4. Коммуникативные аспекты грамматики и текста,
 5. Rzeszów 2009, (współred.), 401 ss.
 6. Русистика на рубеже веков, Rzeszów 2009, Wyd. UR, 206 s. (współred.)
 7. Słowo i tekst w opisie porównawczym (współred.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, 216 ss.
 8. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, 2011, Wyd. UR, Rzeszów (współred. A. Czapiga), 177 ss., ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0506.
 9. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, Wyd. UR, Rzeszów 2012, 163 ss., ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816. Dostępny w Internecie: http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/ (współred.: E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala)
 10. Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013 (współred.: A. Żarska, G. Ziętala), 133 ss., ISBN 978-83-7338-852-9.
 11. Русистика и современность 5. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, (współred. E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus), 290 ss. ISBN 978-83-7338-864-2.
 12. Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2013, 229 ss., ISBN 978-83-7338-887-1.
 13. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, (współred. E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk), Rzeszów 2013, Wyd. UR, 200 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
 14. Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku, (współred.: Jolanta Pasterska, Monika Kołodziej, Violetta Ciećko), Rzeszów 2013, 244 ss., ISBN 978-83-7338-952-6
 15. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, (współred. E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Stasienko, A. Żarska), Rzeszów 2014, Wyd. UR, 178 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
 16. Коммуникативные параметры текста, współred. A. Czapiga, Rzeszów 2012, 186 ss.
 17. Текст ‒ Предложение ‒ Слово, (współred. A. Czapiga), wyd. UR, Rzeszów 2014, 137 ss. ISBN 978-83-7338-086-6.
 18. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. 143ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.(współred. E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic
 19. Slavic and Other Languages in a Contrastive Perspective, Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2015, 134 ss., ISBN 978-83-7996-195-5.
 20. Коммуникативные параметры текста II, pod redakcją Z. Czapigi, J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-257-0, 166 ss.
 21. Русский язык в интеркультурном пространстве, Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-301-0, 191 ss., (Wspołred. A. Stasienko)
 22. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(współred. E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic
 23. Текст – Предложение – Слово. Исследования по русскому языку. Том II, A. Czapiga, Z. Czapiga (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-351-5, ss. 142

V. Artykuły

 1. Lingwistyczna sesja naukowa, "Język Rosyjski" 1976/2, s.63, (współautor  L.Wzorek).
 2. Realizacja schematu składniowego VPNa w języku polskim i rosyjskim w granicach determinacji przestrzennej podrzędnika, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Rzeszowie, Filologia Rosyjska, 1977, s.25-43.
 3. Piętnaście lat rzeszowskiej rusycystyki, "Język Rosyjski" 1976/2, s.63.
 4. Ze studiów nad semantyką rzeczowników odczasownikowych z formantem zerowym w języku polskim i rosyjskim, "Przegląd Rusycystyczny" 1981/3, s.67-75.
 5. Z badań nad polskimi i rosyjskimi rzeczownikami odczasownikowymi z formantem zerowym, "Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego" w Rzeszowie, 1982, z.22, s.39-47.
 6. O konkretyzacji znaczeniowej derywatów odczasownikowych z formantem zerowym w języku polskim i rosyjskim, "Przegląd Rusycystyczny" 1983/2, s.68-75.
 7. Предложно-падежные формы в предикативной функции в современном русском и полском языках, "Przegląd Rusycystyczny" 1987/2, s.77-95.
 8. O relacjach semantycznych między podstawą słowotwórczą a derywatem, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Rzeszowie, Filologia Rosyjska, 1989, s.47-59.
 9. O tranzytywności i konotacji składniowej derywatów odczasownikowych z formantem zerowym w języku polskim i rosyjskim, "Zeszyty Naukowe" WSP w Bydgoszczy, Filologia Rosyjska 1989, s.53-62.
 10. Związek podrzędności w obrębie polskiego i rosyjskiego zdania pojedynczego, "Studia i Materiały" XXXV, Fil. Ros., Zielona Góra 1990, s.223-232.
 11. Problem określenia predykatywnego w języku polskim i rosyjskim, "Zeszyty Naukowe" WSP w Rzeszowie, Językoznawstwo 1, 1991, s.95-112.
 12. Predykatywno-atrybutywna funkcja przymiotnika w języku polskim i rosyjskim, [w:] Małe formy w literaturze rosyjskiej. Słowo w tekście rosyjskim. Językoznawstwo 1, Olsztyn 1991, s.37-44.
 13. O синтаксических функциях прилагательного: атрибутивной, предикативной и предикативно-атрибутивной, [w:] Problemy językoznawstwa pragmatycznego, pod red. A.Ławrinienko, Rzeszów 1992, s.111-126.
 14. O desemantyzacji czasowników pełnosemantycznych typu "Ziemia stała rozmiękła" w języku polskim i rosyjskim, [w:] Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego, pod red. m..Blicharskiego i H.Fontańskiego, Katowice 1992, s.38-45.
 15. O pewnym typie konstrukcji z określeniami predykatywnymi w języku polskim i rosyjskim, [w:] Semantyka i pragmatyka w opisie języków słowiańskich, Katowice 1992, s.27-35.
 16. О некоторых конструкциях с атрибутивно-предикативным членом в польском и русском языках, [w:] Literatura i język rosyjski w świecie. Tezy referatów, Szczecin 1992.
 17. O niektórych formach określeń predykatywnych w języku polskim i rosyjskim, [w:] Jednostki językowe - ich powiązania i ewolucja, Olsztyn 1993, s.185-194.
 18. О некоторых конструкциях с атрибутивно-предикативным членом в польском и русском языках, [w:] Literatura i język rosyjski w świecie, Szczecin 1993, s.163-168.
 19. O wartości stylistycznej konstrukcji z określeniami predykatywnymi w języku polskim i rosyjskim, [w:] Współczesne tendencje w rozwoju języków słowiańskich, Katowice 1994, s.87-94.
 20. O złożoności badań składniowych (na podstawie konstrukcji polipredykatywnych), [w:] "Studia Rossica II. Związki interdyscyplinarne w badaniach rusycystycznych", Warszawa 1994, s.157-162.
 21. Charakterystyka porównawcza polskich i rosyjskich konstrukcji z określeniami predykatywnymi, [w:] Językoznawstwo i translatoryka, Olsztyn 1994, s.161-167.
 22. O aktualności czasowej w konstrukcjach typu "wracałem ponury" w języku polskim i rosyjskim, [w:] Białostocki Przegląd Kresowy, t.III, Białystok 1994.
 23. O interpunkcji w polskich i rosyjskich konstrukcjach z określeniami predykatywnymi, "Zeszyty Naukowe" WSP w Rzeszowie, Językoznawstwo 2, 1995, s.33-46.
 24. O dynamizmie związków składniowych we współczesnym języku polskim i rosyjskim, [w:] Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej pod red W. Chlebdy , Opole 1995, s.259-263.
 25. Określenia predykatywne w prasie polskiej i rosyjskiej, [w:] Kontakty językowe polsko- wschodniosłowiańskie, Rzeszów 1995, s.35-41.
 26. W sprawie recenzji A. Kiklewicza (Replika), "Przegląd Rusycystyczny", z.1-2, 1995.
 27. Inicjalne określenia predykatywne w języku polskim i rosyjskim, "Zeszyty Naukowe" WSP w Rzeszowie, Językoznawstwo 3, 1996, s.33-42.
 28. О роли инфинитива в семантической организации высказывания, [w:] Вопросы лингвистики и лингводидактики, Материалы конференции МАПРЯЛ, Kraków 1996, s. 97-100.
 29. O pewnej funkcji składniowej bezokolicznika przyczasownikowego w języku polskim i rosyjskim, [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin 1996, s.127-131.
 30. Określenia predykatywne w stylu naukowym w języku polskim i rosyjskim, [w:] Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, t.2, Katowice 1997, s.21-30.
 31. Prozodyczne cechy składniowe w konstrukcjach z określeniami predykatywnymi we współczesnym języku polskim i rosyjskim, [w:] Innowacje w językach wschodniosłowiańskich, Zielona Góra 1997, s.89-94.
 32. Problem polipredykatywności a zdanie pojedyncze, [w:] Literatury i języki Słowian wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe, Materiały Międzynarodowej konferencji naukowej, Opole 1997, s.148-153.
 33. Роль инфинитива в семантической организации высказывания, "Zeszyty Naukowe" WSP w Rzeszowie, Językoznawstwo 4, 1997, s.87-93.
 34. O składni przymiotnika we współczesnym języku polskim i rosyjskim, [w:] Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich, t.1, Katowice 1997, s.141-149.
 35. O konstrukcjach z bezokolicznikiem przyrzeczownikowym w języku rosyjskim i polskim, [w:] Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich. T.2, Katowice 1998, s.215-224.
 36. O złożoności struktury zdania pojedynczego w języku polskim i rosyjskim, [w:] "Kieleckie Studia Rusycystyczne. T.8", Kielce 1998, s.251-256.
 37. Bezokolicznik w funkcji dopełnieniowej w języku polskim i rosyjskim, [w:] "Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 2039, Slavica Wratislaviensia C", Wrocław 1998, s.133-139.
 38. Деадъектив в структуре полипредикативного предложения в польском и русском языкаx, [w:] Русистика и современность. Языкознание, pod red. M.Bobrana, Rzeszów 1999, s. 203-217.
 39. O wyrażeniach polipredykatywnych w języku polskim i rosyjskim, [w:] Współzależność języków słowiańskich. Aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny, pod red. J.Bartoszewskiej i M.Grabskiej, Gdańsk 1998, s.123-131.
 40. О семантической емкости полипредикативныx предложений, [в:] Исследования по русскому языку, под ред. Е.Калишана, Познань 1999, с.127-132.
 41. Dewerbatyw w strukturze zdania polipredykatywnego w języku polskim i rosyjskim, "Zeszyty Naukowe" WSP w Rzeszowie, Językoznawstwo 5, 1999, s.91-104.
 42. О затрудненияx в синтаксическом анализе предложения (Тезисы), [в:] Русистика и современность. Материалы второй международной научно-практической конференции 29-30 июня 1999, Санкт-Петербург 1999, c.199-201.
 43. Z badań nad bezokolicznikiem przyadiektywnym w języku rosyjskim i polskim, [w:] Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich, t.1, Katowice 1999, s.226-236.
 44. О затрудненияx в синтаксическом анализе предложения (pełny tekst), "Acta Polono-Ruthenica" 5, Olsztyn 2000, s.227-234.
 45. O okolicznikowej funkcji deadiektywu we współczesnym języku polskim i rosyjskim, [w:] Słowo. Tekst. Czas IV, Szczecin 2000, s.103-106.
 46. O pewnym typie zdań polipredykatywnych z deadiektywem w języku polskim i rosyjskim, "Przegląd Rusycystyczny" 2001/1, s.59-67.
 47. Dewerbatyw w funkcji dopełnienia w języku polskim i rosyjskim, "Zeszyty Naukowe" WSP w Rzeszowie, Językoznawstwo 6, Rzeszów 2001, s.99-110.
 48. О семантической конденсации в простом полипредикативном предложении в современном русском и польском языках, [в:] Русистика и современность. Языкознание, pod red. M.Bobrana, Rzeszów 2001, s.282-290.
 49. O problemie terminologii lingwistycznej, [w:] Украiньска термiнологiя i сучаснiсть, Киiв 2001, с.286-289.
 50. O polipredykatywności zdania pojedynczego we współczesnym języku rosyjskim (na tle języka polskiego), [w:] Sprachwandel des Russischen im Transformationsprozess am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts, red. U.Kantorczyk, Rostock 2001, s.71-80.
 51. Z badań nad deadiektywem w języku polskim i rosyjskim, [w:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni, pod red. P.Czerwińskiego, M.Borek, Katowice 2001, 172-181.
 52. Семантический субъект в полипредикативном предложении, [в:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, под ред. Я.Генцеля, Л.Иохим-Кушликовой и Ф.Листвана, Kraków 2001, c.411-416.
 53. O strukturalno-semantycznej złożoności zdań polipredykatywnych z podmiotem bezokolicznikowym w języku polskim i rosyjskim, "Slavia Orientalis" 2002, t.LI, nr 1, s.85-92.
 54. Subiekt semantyczny w zdaniach z bezokolicznikiem w pozycji podmiotu w języku polskim i rosyjskim, "Przegląd Rusycystyczny" 2002/1, s.110-115.
 55. Новое в синтаксическом анализе предложения, [в:] Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика. Материалы 4 Международной научно-практической конференции "Русистика и современность", 28-29 июня 2001 г., Санкт-Петербург 2002, с.144-150.
 56. Subiekt semantyczny w zdaniach z dewerbatywem w pozycji podmiotu w języku polskim i rosyjskim, [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, pod red. Z.Czapigi, Rzeszów 2002, s.55-62.
 57. Słowo wstępne, [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, pod red. Z.Czapigi, Rzeszów 2002, s.8.
 58. Wykaz publikacji Profesora Mariana Bobrana, [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, pod red. Z.Czapigi, Rzeszów 2002, s. 15-20.
 59. O konstrukcjach analitycznych z dewerbatywem we współczesnym języku polskim i rosyjskim, [w:] "Studia Wschodniosłowiańskie, t.2", Białystok 2002, s.241-250.
 60. Zdania polipredykatywne z bezokolicznikiem w języku polskim i rosyjskim, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku. Językoznawstwo, Zielona Góra 2003, s.311-316.
 61. O pewnym typie zdań polipredykatywnych z nominalizacjami we współczesnym języku rosyjskim i polskim, "Studia Rusycystyczne" Akademii Świętokrzyskiej, t.12, Kielce 2003, s.131-141.
 62. О семантической структуре полипредикативного предложения (на материале польских и русских предложений с номинализациями), [в:] Русистика и современность. Языкознание, pod red. M.Bobrana, Rzeszów 2003, s.217-224.
 63. O roli przysłówków w semantyczno-składniowej organizacji zdania, "Slavia Orientalis", 2003, t.LII, nr3, s.429-437.
 64. O zdaniach polipredykatywnych z deadiektywem we współczesnym języku polskim i rosyjskim, [w:] "Acta Polono-Ruthenica VII", 2002, s.173-182.
 65. Zagadnienie zdań polipredykatywnych w badaniach lingwistycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", Językoznawstwo 7, Rzeszów 2003, s.9-18.
 66. Imiesłów nieodmienny w strukturze zdania polipredykatywnego we współczesnym języku polskim i rosyjskim [w:] Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich, pod red. P.Czerwińskiego, A.Charciarka, Katowice 2003, s.171-177.
 67. Из наблюдений над семантико-синтаксической организацией простого предложения в русском и польском языках, [w:] "Мова. Научно-теоретический часопис. nr 8", Одесса 2003, с. 256-259.
 68. O roli dewerbatywu w strukturze zdania polipredykatywnego we współczesnym języku polskim i rosyjskim, [w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, pod red. P.Czerwińskiego i H.Fontańskiego, Katowice 2004, s.220-228.
 69. O zdaniach polipredykatywnych z przysłówkami jakościowymi w języku polskim i rosyjskim, "Slavia Orientalis", 2004, t.LIII, nr3, s.457-465.
 70. О размере простого полипредикативного предложения в русском и польском языках (на материале публицистических текстов), [в:] Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet, pod red. L.Szypielewicz, Warszawa 2004, s. 334-338.
 71. O roli przysłówków odimiesłowowych w strukturze zdania pojedynczego w języku polskim i rosyjskim, "Studia Wschodniosłowiańskie, t.4", Białystok 2004, s.151-161.
 72. O perspektywie funkcjonalnej zdań polipredykatywnych z przysłówkiem w języku rosyjskim i polskim, "Przegląd Rusycystyczny", 2004/3, s. 59-68.
 73. Новые наречия в лексической системе современного русского языка, [w:] Русистика и современность. Материалы VII международной научно-практической конференции 17-18 сентября 2004, Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Санкт-Петербург 2005, s. 96-100.
 74. O funkcji modalnej leksemu "может/może" w języku rosyjskim i polskim, "Slavia Orientalis", 2005, t.LIV, nr 2, s.271-281.
 75. Rosyjskie leksemy modalne "возможно", "кажется" i ich polskie odpowiedniki, [w:] "Studia Wschodniosłowiańskie, t.5", Białystok 2005, s. 151-160.
 76. O zmianach w systemie leksykalnym współczesnego języka rosyjskiego końca XX wieku, [w:] Rosyjski język biznesu w szkole wyższej, Rzeszów 2005, s. 39-45.
 77. Wykładniki modalności epistemicznej w języku polskim i rosyjskim, "Przegląd Rusycystyczny" 2005/2, s. 117-131.
 78. O subiekcie semantycznym w zdaniach polipredykatywnych z mianownikową formą deadiektywu w języku polskim i rosyjskim, [w:] Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, pod red. P. Czerwińskiego i H. Fontańskiego, Katowice 2005, s. 122-130.
 79. Leksem "впрочем" i jego polskie ekwiwalenty jako operatory metatekstowe, "Przegląd Rusycystyczny" 2005/4, s. 70-81.
 80. O leksykalnych wykładnikach prawdziwościowej oceny sądów, "ZN UR. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 2", 2005, s. 21-29.
 81. Rola modulantów osądzających w strukturze zdania w języku polskim i rosyjskim, [w:] "Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, t. 15, Kielce 2005, s. 130-137.
 82. Operatory metatekstowe z komponentem semantycznym "mówię" w języku rosyjskim i ich polskie ekwiwalenty, "Slavia Orientalis" 2006/1, s. 95-104.
 83. Вводно-контактные элементы глагольного типа в русском языке и их польские эквиваленты, [в:] Русистика и современность. Языкознание, pod red. Z. Czapigi, Rzeszów 2006, s.222-230.
 84. Operatory metatekstowe jako sygnały porządku logicznego w języku rosyjskim i ich polskie ekwiwalenty, "Studia Wschodniosłowiańskie, t. VI", Białystok 2006, s. 157-180.
 85. Rosyjskie operatory metatekstowe sygnalizujące źródło informacji w języku rosyjskim i ich polskie ekwiwalenty, "ZN PWSZ nr 3 w Sanoku", 2006, s. 13-23.
 86. Пожалуйста и его польские эквиваленты, 2006, [w:] "Rossica Olomucensia. XLIV"с. 303-307, Olomouc.
 87. Funkcje komunikacyjne rosyjskich performatywów "извините, простите" i ich polskich ekwiwalentów, [w:] Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym, Red. P. Czerwiński, A. Charciarek, Katowice 2007, s. 146-154.
 88. O funkcji fatycznej czasownika "видишь" i jego polskich ekwiwalentów, [w:] Gramatyka a tekst, red. H. Fontański, J. Lubocha-Kruglik, Sosnowiec 2007, s. 57-68.
 89. Recenzja: D. Chudyk, Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi, Rzeszów 2006, ss. 256, "Przegląd Rusycystyczny" 2007/1, s. 128-129.
 90. "Значит" i jego polskie ekwiwalenty jako operatory metatekstowe, "Przegląd Rusycystyczny" 2007/2, s. 92-104.
 91. "Proszę" i jego rosyjskie odpowiedniki w etykiecie językowej Polaków i Rosjan, "ZN PWSZ nr 4 w Sanoku", 2007, s. 150-159.
 92. Operatory metatekstowe ze znaczeniem pozytywnych emocji w języku rosyjskim i polskim, "Studia Wschodniosłowiańskie, t. VII", Białystok 2007, s. 239-250.
 93. Метатекстовые операторы со значением эмоциональной оценки сообщаемого в русском и польском языках, [в:] "Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства, № 12", Одеса 2007, с. 255-260.
 94. Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w pozycji przyczasownikowej w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiego, "Przegląd Rusycystyczny" 2008/1, s. 98-108.
 95. Atrybutywna charakterystyka rzeczowników odczasownikowych z formantem zerowym w polskich i rosyjskich tekstach naukowych, [w:] W kręgu słowa, pod red. Ż. Kozickiej-Borysowskiej i J. Misiukajtis, Szczecin 2008, s. 49-58.
 96. Роль девербативов с нулевым формантом в семантической организации предложения в русском и польском языках (на материале научных текстов), "Филологические записки Воронежского университета, вып. 27", Воронеж 2008, с. 175-181.
 97. Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w pozycji przyimiennej w tekstach naukowych w języku polskim i rosyjskim, [w:] Материалы по русско-славянскому языкознанию, под ред. Г.Ф. Ковалева, вып. 29, ч. 2, Woroneż 2008, с. 320-325.
 98. Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w pozycji argumentowej w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiego, "Slavia Orientalis" 2008/1, s. 117-127.
 99. Семантическое осложнение простого предложения в научной речи [в:] Z. Czapiga, A. Czapiga, (ред.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста, Rzeszów 2009, с. 276-285.
 100. Subiekt semantyczny w zdaniach z nominalizacjami w polskich i rosyjskich tekstach naukowych, [в:] Z. Czapiga, G. Ziętala, (ред.), 2009, Русистика на рубеже веков, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 175-181.
 101. Formant zerowy a inne synomorfemy w derywacji odczasownikowej języka polskiego i rosyjskiego, [в:] Р.И. Тихонова, Е.П. Сеничкина, Е.А. Зайцева, (ред.), Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала XXI века, Самара 2009, c. 136-139.
 102. Русские девербативы в переводе на польский язык (на материале художественных текстов), [w:] Материалы международной научно-практической конференции, Kaliningrad 2009, s. 250-252.
 103. Prawostronna łączliwość rzeczowników odczasownikowych z formantem zerowym w polskich i rosyjskich tekstach naukowych, „Przegląd Rusycystyczny” 2009/3, s. 92-102.
 104. Semantyczno-strukturalna organizacja zadań z przysłówkami „smakowymi” w języku polskim i rosyjskim, [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 45-52.
 105. Formalno-składniowa charakterystyka tekstu specjalistycznego (na przyładzie kontraktów w języku rosyjskim), [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część II. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 23-33.
 106. Semantyczno-składniowa charakterystyka rosyjskich zdań stanowych typu Nd Adv na -o na tle języka polskiego , [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 49-58.
 107. Rosyjskie modele zdań ze znaczeniem smutku w konfrontacji z językiem polskim, [w:] „Slavia Orientalis” 2011/1, s. 133-145.
 108. O wyrażaniu radości w rosyjskich i polskich zdaniach polipredykatywnych [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 28-35.
 109. Rosyjskie zdania stanowe typu мне приятно na tle języka polskiego, [w:] Słowiańskie konfrontacje składniowe. Nowe idee, red. J. Lubocha-Kruglik i M. Borek, Katowice 2013, s. 55-63.
 110. Каузатор психического состояния в русском и польском предложении (на примере положительных эмоций) [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 173-180.
 111. О лексических средствах выражения положительных эмоций (на материале языка русских художественных текстов и их перевода на польский язык), [w:] Семантика и прагматика языковых единиц, под ред. Н.А. Аксариной, О.В. Трофимовой, Тюмень 2013, s. 126-136. ISBN 978-5-98249-032-2
 112. O przysłowiach ze znaczeniem szczęścia (na materiale rosyjsko-polskiego słownika paremiologicznego) [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 30-38.
 113. O wyrażaniu radości (na przykładzie rosyjskich konstrukcji z predykatem рад i ich polskich odpowiedników przekładowych [w:] „Studia Rossica Posnaniensia”. Z. XXXVIII, Poznań 2013, s. 41-52.
 114. Kauzator gniewu w języku rosyjskim i polskim, [w:] Материалы по русско-славянскому языкознанию, под ред. Г.Ф. Ковалева, вып. 32, Woroneż 2014, с. 404-411.
 115. Wypowiedzenia wykrzyknikowe jako sposób wyrażania emocji w języku rosyjskim i polskim, [w:] Stałość i zmienność w językach i kulturach świata. T. I, pod red. D. Dziadosz, A. Krzanowskiej i A. Szlachty, Szczecin 2014, s. 101-115.
 116. О выражении гнева в русском и польском предложении, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 28-38.
 117. Адъективная модель предложений со значением эмоционального состояния (на материале русского и польского языков) [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 32-42.
 118. Повтор как средство выражения эмоций (на материале русского и польского языков), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica” 2014/10, s. 69-78.
 119. O ekspresywności wypowiedzeń emotywnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), [w] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica; 2015/11, s. 19-27.
 120. О выражении восторга в русском и польском языках [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 20-30.

VI. Inne publikacje

 1. Lingwistyczna sesja naukowa, „Język Rosyjski” 1976/2, s. 63 (współautor L. Wzorek).
 2. Piętnaście lat rzeszowskiej rusycystyki, „Język Rosyjski” 1980/4, s. 252-254 (współautor L. Wzorek).
 3. Słowo wstępne, [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, pod red. Z. Czapigi, Rzeszów 2002, s. 7.
 4. Wykaz publikacji Profesora Mariana Bobrana, [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, pod red. Z. Czapigi, Rzeszów 2002, s. 14-20.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dialog kultur słowiańskich, "ZN PWSZ nr 3 w Sanoku", 2006, s. 293-296.
 6. Recenzja: D. Chudyk, Semantyka i łączliwość przysłówków gradualnych w języku rosyjskim w porównaniu z ekwiwalentami polskimi, Rzeszów 2006, 256 ss., „Przegląd Rusycystyczny” 2007/1, s. 128-129.
 7. Wspomnienie o prof. dr. hab. Marianie Bobranie, „Gazeta Uniwersytecka” 2009/2, s. 6.
 8. Marian Bobran (1933-2009), Biuletyn PTJ, 2009
 9. Wspomnienie o Profesorze Marianie Bobranie, [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 7-10.
 10. Recenzja: О.А. Войцева, Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності, Чернівці „Букрек” 2010, 422 ss., [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka II, red. E. Komorowska, K. Kondzioła-Pich, Szczecin 2011, s. 342-345.
 11. Pamiętajmy o tych, którzy byli przed nami, aby i o nas też kiedyś pamiętano… Uroczystość nadania imienia prof. dra hab. Mariana Bobrana Sali 306 w Katedrze Filologii Rosyjskiej [w:] „Gazeta Uniwersytecka”. No 2/2013 (77). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 34-38 (współautor G. Ziętala).

VII. RECENZJE WYDAWNICZE MONOGRAFII I PRAC ZBIOROWYCH

VII.1. RECENZJE MONOGRAFII

 1. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej Ewy Komorowskiej: Semantyczno-pragmatyczna analiza „dorzucenia” w języku polskim i rosyjskim, US Szczecin 2000
 2. Recenzja wydawnicza skryptu: Tadeusz Borucki, Tadeusz Szczerbowski, Podręcznik języka rosyjskiego dla początkujących studentów-rusycystów. Cz. I, AP Kraków 2000
 3. Recenzja wydawnicza monografii Elżbiety Książek: Tekst epistolarny w świetle etyki językowej, AP Kraków 2006
 4. Recenzja wydawnicza monografii Tatiany Kwiatkowskiej: Функции вводных и вставных конструкций в художественном повествовании (на материале романа Н.С. Лескова «На ножах»), UŚ Katowice 2007
 5. 5. Recenzja wydawnicza Rosyjsko-polskiego dydaktycznego słownika podstawowych eufemizmów Antoniego Markunasa, UAM Poznań 2010
 6. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej Katarzyny Dembskiej: Żeńskie formy nazw zawodowych kobiet w języku rosyjskim, polskim i czeskim, UMK Toruń 2012

VII.2. RECENZJE WYDAWNICZE PRAC ZBIOROWYCH

 1. Recenzja wydawnicza materiałów pokonferencyjnych Świat Słowian w języku i kulturze na zlecenie wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004
 2. Recenzja wydawnicza zbioru artykułów do tomu Słowo i tekst pod red. P. Czerwińskiego i J. Stawnickiej na zlecenie wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, 2005
 3. Recenzja wydawnicza materiałów pokonferencyjnych dla AP w Krakowie, 2005
 4. Recenzja wydawnicza artykułów językoznawczych dla UŁ do zbioru Funkcjonowanie środków językowo-stylistycznych w tekstach mówionych i pisanych, 2005
 5. Recenzja wydawnicza materiałów pokonferencyjnych Świat Słowian w języku i kulturze na zlecenie wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005
 6. Recenzja wydawnicza materiałów pokonferencyjnych Świat Słowian w języku i kulturze na zlecenie wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006
 7. Recenzja wydawnicza zbioru artykułów do tomu Русский язык в польской аудитории. T. 2 pod red. A. Zych na zlecenie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, 2007
 8. Recenzja wydawnicza materiałów pokonferencyjnych Świat Słowian w języku i kulturze na zlecenie wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008
 9. Recenzja wydawnicza zbioru artykułów do rocznika Prace Komisji Językoznawczej BTN pt. Język – tekst – kultura na zlecenie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, 2009
 10. Recenzja wydawnicza zbioru artykułów do tomu Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa na zlecenie wydawnictwa Volumina, Szczecin 2010
 11. Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej Язык в культуре – культура в языке dla PWSZ w Nowym Sączu, 2014

VIII. WYPROMOWANI DOKTORZY

 1. Anna Stasienko, Nomina essendi we współczesnym języku rosyjskim i polskim. (Semantyka. Składnia), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski 2006
 2. Anna Rudyk, Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach z predykatywami modalnymi i wartościującymi w konfrontacji z językiem polskim, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski 2012
 3. Maria Puk, Rosyjskie wykładniki modalności epistemicznej i ich ekwiwalenty tłumaczeniowe w języku polskim i angielskim, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski 2013

IX. RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

IX.1. ROZPRAWY DOKTORSKIE
 1. Andrzej Narloch, Aktywizacja substantywnych grup wyrazowych z przyimkiem we współczesnym języku rosyjskim, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań 1999
 2. Elżbieta Książek, Struktura tekstu epistolarnego w świetle etyki językowej, Wydział Filologiczny, Akademia Pedagogiczna Kraków 2004
 3. Dorota Dziadosz, Charakterystyka leksykalno-słowotwórcza socjolektu studentów uczelni szczecińskich i petersburskich w ujęciu konfrontatywnym, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński Kraków 2006
 4. Joanna Darda-Gramatyka, Zdania stanowe z podmiotem lokatywnym w języku rosyjskim i polskim, Wydział Filologiczny, UŚ Sosnowiec 2006
 5. Ewa Góra, Intencja, intuicja a przekład (na materiale Zawiści Jurija Oleszy), Wydział Filologiczny, Akademia Pedagogiczna Kraków 2007
 6. Marta Małachowicz, Transfer wiedzy specjalistycznej w układzie interlingwalnej komunikacji zawodowej, Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski 2008
 7. Monika Płużyczka, Psycholingwistyczne aspekty dydaktyki tranlacji tekstów specjalistycznych, Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski 2008
 8. Joanna Smoła, Błędy metodyczne nauczycieli w procesie kształtowania sprawności recepcji i produkcji tekstu audialnego na lekcjach języka rosyjskiego w szkołach polskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski 2008
 9. Michał Błaszyk, Interiekcja impresywna w języku rosyjskim. Biologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowanie procesów innowacyjnych w komunikatywnych aktach ekspresywno-interiekcyjnych, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2010
 10. Aleksandra Łagowska, Proza poetycka Brunona Schulza w przekładach rosyjskich i ukraińskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków 2011
 11. Anna Kowal, Funkcja lingwistyczna akcentu na poziomie suprasegmentalnym – badania eksperymentalne na materiale języka rosyjskiego i polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski 2011
 12. Barbara Misztal, Operatory metatekstowe w tekstach internetowych forów dyskusyjnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski 2012
 13. Katarzyna Kondzioła-Pich, Pocieszenie jako akt mowy we współczesnym języku polskim i rosyjskim. Studium pragmalingwistyczne, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński 2012
 14. Magdalena Dupel, Metatekst w języku polskiej polityki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski 2013
 15. Gabriela Szewczyk, O pewnym szczególnym akcie mowy (na podstawie polskich przedruków rosyjskich komunikatów prasowych), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński Kraków 2014
 16. Gabriela Dudek, Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej. Na materiale tekstów reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014
 17. Bohdan Łazarenko, Specyfika przekładu poezji Iwana Franki na język rosyjski i polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński 2015

IX.2. OCENA DOROBKU W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM

 1. Ewa Straś, Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice 2008
 2. Jolanta Lubocha-Kruglik, Semantyczna kategoria perceptywności i jej wykładniki w języku polskim i rosyjskim, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011
 3. Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice 2013
 4. Martyna Król, Typologia homonimii językowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2015

X. OCENA DOROBKU W POSTĘPOWANIU O TYTUŁ PROFESORA

 1. Michał Łabaszczuk, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki 2013

XI. UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 1. 1975 Opole WSP, V: Realizacja schematu składniowego VPNa w języku polskim i rosyjskim w granicach determinacji przestrzennej podrzędnika
 2. 1985 Zielona Góra WSP, 7-8 VI: Предложно-падежные формы в предикативной функции в современном русском и польском языках
 3. 1987 Zielona Góra WSP, 27-28 V: Problem określenia predykatywnego w języku polskim i rosyjskim
 4. 1989 Rzeszów MAPRIAL WSP, 15-17 V: O синтаксических функциях прилагательного: атрибутивной, предикативной и предикативно-атрибутивной
 5. 1989 Zielona Góra WSP, 25-26 V: O relacjach semantycznych między podstawą słowotwórczą a derywatem
 6. 1989 Olsztyn WSP, 29-31 V: Predykatywno-atrybutywna funkcja przymiotnika w języku polskim i rosyjskim
 7. 1990 Sosnowiec UŚ, 18-19 V: O desemantyzacji czasowników pełnosemantycznych typu Ziemia stała rozmiękła w języku polskim i rosyjskim
 8. 1990 Wrocław UW, 22-23 XI: O wartości semantycznej konstrukcji polipredykatywnych wrócił królem w języku polskim i rosyjskim
 9. 1991 Sosnowiec UŚ, 17-18 V: O pewnym typie konstrukcji z określeniami predykatywnymi w języku polskim i rosyjskim
 10. 1991 Olsztyn WSP, 19-21 V: O niektórych formach określeń predykatywnych w języku polskim i rosyjskim
 11. 1992 Sosnowiec UŚ, 22-23 V: Określenia predykatywne w stylu naukowym w języku polskim i rosyjskim
 12. 1992 Warszawa UW, 11-12 VI: O złożoności badań składniowych (na podstawie konstrukcji polipredykatywnych)
 13. 1992 Szczecin MAPRIAL US, 18-19 IX: О некоторых конструкциях с атрибутивно-предикативным членом в польском и русском языках
 14. 1993 Sosnowiec UŚ, 21-22 V: O wartości stylistycznej konstrukcji z określeniami predykatywnymi w języku polskim i rosyjskim
 15. 1993 Olsztyn WSP, 8-9 X: Charakterystyka porównawcza polskich i rosyjskich konstrukcji z określeniami predykatywnymi
 16. 1993 Warszawa UW, 18-19 XI: O złożoności badań składniowych (na podstawie konstrukcji polipredykatywnych)
 17. 1994 Białystok UW. Filia w Białymstoku, 7-8 III: O aktualności czasowej w konstrukcjach typu wracałem ponury w języku polskim i rosyjskim
 18. 1994 Sosnowiec UŚ, 20-21 V: O składni przymiotnika we współczesnym języku polskim i rosyjskim
 19. 1994 Rzeszów WSP, 25-27 V: Określenia predykatywne w prasie polskiej i rosyjskiej
 20. 1994 Zielona Góra WSP, 9-10 VI: Prozodyczne cechy składniowe w konstrukcjach z określeniami predykatywnymi we współczesnym języku polskim i rosyjskim
 21. 1994 Opole MAPRIAL UO, 20-21 IX: O dynamizmie związków składniowych we współczesnym języku polskim i rosyjskim
 22. 1995 Sosnowiec UŚ, 19-20 V: O konstrukcjach z bezokolicznikiem przyrzeczownikowym w języku rosyjskim i polskim
 23. 1995 Gdańsk UG, 21-23 IX: O wyrażeniach polipredykatywnych w języku polskim i rosyjskim
 24. 1995 Kielce WSP, 28-29 IX: O złożoności strukturalno-semantycznej wyrażeń polipredykatywnych
 25. 1996 Szczecin US, 4-5 VI: O pewnej funkcji składniowej bezokolicznika przyczasownikowego w języku polskim i rosyjskim
 26. 1996 Sosnowiec UŚ, 10-11 V: Z badań nad bezokolicznikiem przyadiektywnym w języku rosyjskim i polskim
 27. 1996 Kraków MAPRIAL WSP, 22-25 IV: О роли инфинитива в семантической организации высказывания
 28. 1996 Opole MAPRIAL UO, 24-26 IX: Problem polipredykatywności a zdanie pojedyncze
 29. 1996 Wrocław UW, 21-22 XI: Bezokolicznik w funkcji dopełnieniowej w języku polskim i rosyjskim
 30. 1997 Sosnowiec UŚ, 16-17 V: Dewerbatyw w strukturze zdania polipredykatywnego w języku polskim i rosyjskim
 31. 1997 Poznań UAM, IX: О семантической емкости полипредикативныx предложений
 32. 1998 Rzeszów WSP, 16-17 IX: Деадъектив в структуре полипредикативного предложения в польском и русском языкаx
 33. 1999 Sosnowiec UŚ, 21-22 V: Z badań nad deadiektywem w języku polskim i rosyjskim
 34. 1999 Petersburg Uniwersytet Pedagogiczny im. Hercena, 29-30 VI: О затрудненияx в синтаксическом анализе предложения
 35. 1999 Poznań UAM, IX: Dewerbatyw w funkcji dopełnienia w języku polskim i rosyjskim
 36. 1999 Szczecin US, 21-22 X: O okolicznikowej funkcji deadiektywu we współczesnym języku polskim i rosyjskim
 37. 2000 Sosnowiec UŚ, 15-16 V: O konstrukcjach analitycznych z dewerbatywem we współczesnym języku rosyjskim i polskim
 38. 2000 Rostock (Niemcy) Uniwersytet w Rostocku, 30 VI – 1 VII: O polipredykatywności zdania pojedynczego we współczesnym języku rosyjskim (na tle języka polskiego)
 39. 2000 Rzeszów WSP, 12-13 IX: О семантической конденсации в простом полипредикативном предложении в современном русском и польском языках
 40. 2000 Kielce AŚ, 20-21 IX: O pewnym typie zdań polipredykatywnych z nominalizacjami we współczesnym języku rosyjskim i polskim
 41. 2000 Kraków MAPRIAL AP, 25-27 IX: Семантический субъект в полипредикативном предложении
 42. 2001 Sosnowiec UŚ, 17-18 V: Imiesłów nieodmienny w strukturze zdania polipredykatywnego we współczesnym języku polskim i rosyjskim
 43. 2001 Zielona Góra WSP, 30-31 V: Zdania polipredykatywne z bezokolicznikiem w języku polskim i rosyjskim
 44. 2001 Olsztyn UW-M., 20-22 VI: O zdaniach polipredykatywnych z deadiektywem we współczesnym języku polskim i rosyjskim
 45. 2001 Petersburg Uniwersytet Pedagogiczny im. Hercena, 28-29 VI: Новое в синтаксическом анализе предложения
 46. 2001 Kijów Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, 26-28 IX: O problemie terminologii lingwistycznej
 47. 2002 Sosnowiec UŚ, 16-17 V: O roli dewerbatywu w strukturze zdania polipredykatywnego we współczesnym języku polskim i rosyjskim
 48. 2002 Rzeszów UR, 3-4 IX: О семантической структуре полипредикативного предложения (на материале польских и русских предложений с номинализациями)
 49. 2003 Odessa (Ukraina) Odeski Uniwersytet Narodowy, 10-11 X: Из наблюдений над семантико-синтаксической организацией простого предложения с номинализациями в русском и польском языках
 50. 2004 Warszawa UW, 6-8 V: О размере простого полипредикативного предложения в русском и польском языках (на материале публицистических текстов)
 51. 2004 Rzeszów UR, 10 IX: O zmianach w systemie leksykalnym współczesnego języka rosyjskiego końca XX wieku
 52. 2004 Petersburg Uniwersytet Pedagogiczny im. Hercena, 17-18 IX: Новые наречия в лексической системе современного русского языка
 53. 2004 Kielce AŚ, 20-21 IX: Rola modulantów osądzających w strukturze zdania w języku polskim i rosyjskim
 54. 2005 Olomouc (Czechy) Uniwersytet w Olomoucu, 6-8 IX: Пожалуйста и его польские эквиваленты
 55. 2005 Rzeszów UR, 13-15 X: Вводно-контактные элементы глагольного типа в русском языке и их польские эквиваленты
 56. 2006 Sanok PWSZ, 10. IV: Proszę i jego rosyjskie odpowiedniki w etykiecie językowej Polaków i Rosjan
 57. 2006 Sosnowiec UŚ, 19-20 V: O funkcji fatycznej czasownika видишь i jego polskich ekwiwalentów
 58. 2006 Odessa Odeski Uniwersytet Narodowy, 7-8 X: Метатекстовые операторы со значением эмоциональной оценки сообщаемого в русском и польском языках
 59. 2008 Rzeszów UR, 26-27 IX: Семантическое осложнение простого предложения в научной речи
 60. 2012 Rzeszów UR, 26-27 IX: Каузатор психического состояния в русском и польском предложении (на примере положительных эмоций)
 61. 2014 Szczecin US, 15-19 V: Wypowiedzenia wykrzyknikowe jako sposób wyrażania emocji w języku polskim i rosyjskim
 62. 2015 Sosnowiec UŚ, 18-19 II: Emotywność wypowiedzeń (na materiale tekstów literackich)
 63. 2015 Kraków UP 24-25 IV: Rosyjskie zadania stanowe typu Мне стыдно na tle języka polskiego
 64. 2015 Szczecin US, 18-20 V: Liczby w przysłowiach (na materiale Rosyjsko-polskiego słownika paremiologicznego)
 65. 2015 Rzeszów UR, 23-24 X: Ekspresywność wypowiedzeń emotywnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)

 


Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści
   

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści
   

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści
 

Czytaj

Czytaj

Czytaj

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Czytaj
 

Czytaj

Czytaj

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Czytaj

Spis treści

Spis treści

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR