Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Małgorzata Dziedzic
adiunkt

 

Mg.dziedzic@poczta.fm
tel. 17 872 12 89
gab. 313.
dyżur: wtorek 8.30-9.30, czw. 8.30-9.30 i 11.00-12.30.

 

 

Tytuł licencjata: Uniwersytet Rzeszowski, 2004 r. - filologia germańska

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2004 r. - filologia rosyjska

 

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2012 r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Komputer w nauczaniu języka rosyjskiego

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Metodyka nauczania języka rosyjskiego, Dydaktyka języka rosyjskiego, Translatoryka tekstów informatycznych,Rosyjska korespondencja handlowa, Rosyjski język biznesu, Seminarium licencjackie.

 

Wizyta studyjna

 • "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 04-08 kwiecień 2011 - Universitá degli Studi Roma Tre
 • "UR - nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 14-18 listopad 2011 - Universitá degli Studi di Messina
 •  

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus/LLP:

 • 2005 - Nyíregyházi Főiskola Węgry
 • 2012 - Uniwersytet Fatih Turcja
 • 2013 - Universidad de Granada Hiszpania
 • 2016 - Baltijas Starptautiska Akademija - Baltic International Academy Łotwa
 •  

  Podwyższanie kwalifikacji:

  1. wrzesień 2010 - szkolenie "Umiejętności interpersonalne" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu"
  2. luty 2010 - szkolenie "Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu"
  3. listopad 2011 - szkolenie z zakresu Coachingu w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim"
  4. grudzień 2011 - szkolenie "Projektowanie, konstruowanie i eksploatacja kursów kształcenia na odległość" w ramach projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu"
  5. maj 2012 - szkolenie "Przygotowywanie materiałów do kursów e-learningowych" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu"
  6. czerwiec 2012 - "Specjalistyczne szkolenie do spraw Coachingu na poziomie zaawansowanym" w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim"
  7. październik 2012 - Szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego "Didaktik von kreativen Schreibaufgaben im DaF-Unterricht", organizatorzy: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydawnictwo LektorKlett
  8. grudzień 2012 - Projektowanie programów studiów. Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego
  9. maj-czerwiec 2013 - Szkolenie Edukacyjne zastosowanie bloga w pracy nauczyciela na przykładzie platformy WordPress w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu
  10. czerwiec 2013 - Szkolenie Narzędzia i techniki informatyczne w kształceniu na odległość (Moodle) w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu.
  11. maj-czerwiec 2017 - Szkolenie z zakresu projektowania, tworzenia oraz publikowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie e-learningowej oraz podstawowych funkcji platformy LMS (część I i II)

   

  Publikacje

  I. Monografie:

  1. Teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji multimedialnej lekcji języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 216 ss. ISBN 978-83-7338-946-5.

  II. Rozdział w monografii:

  1. Виртуальные экскурсии как инновационный метод обучения иностранному языку на примере русского [в:] Э. Дзвежиньска (ред.), Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, c. 26-42.
  2. Wykorzystanie wirtualnych wycieczek w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego [w:] E. Gajek (red.), Technologie mobilne w kształceniu językowym, Texter, Warszawa 2015, s. 105-135, ISBN 978-83-7790-537-1.
  3. Мобильные приложения в обучении РКИ – характеристика и перспективы развития [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, wyd. UR, Rzeszów 2015, с. 22-39, ISBN 978-83-7996-202-0
  4. Использование избранных сервисов Google в обучении иностранному языку [w:] E. Dźwierzyńska (red.), Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 7-17, ISBN 978-83-7996-336-2.
  5. Обучение студентов-русистов фразеологизмам с использованием интернет-ресурсов [w:] E. Dźwierzyńska, M. Dziedzic (red.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, tom II, Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 22-41, ISBN 978-83-7996-441-3.

  III. Prace pod redakcją:

  1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. 143 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.(współred. E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk.
  2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk
  3. Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, tom II, Wyd. UR, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-441-3 (współred. E. Dźwierzyńska).

  IV. Artykuły:

  1. Наглядность в обучении грамматике русского языка, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 55-60, Wyd. UR, Rzeszów.
  2. Мультимедийные программы в обучении русскому языку как иностранному, 2007, [w:] I. Lysakova (red.), Русский язык как иностранный. Теория. Исследования. Практика. Вып. IX (Język Rosyjski jako Obcy. Teoria. Badania. Praktyka. Wyd. VIII), s. 430-432, St. Petersburg.
  3. Edukacyjne programy multimedialne w nauczaniu/uczeniu się języka rosyjskiego, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 13-16, Rzeszów.
  4. Metoda projektu w nauczaniu języka rosyjskiego jako języka obcego, 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 13-18, Rzeszów.
  5. Мультимедийный проект в обучении русскому языку как иностранному, [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 2. Диалог культур в преподавании русского языка и русской словесности, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 368-373.
  6. Использование Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку на примере русского, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 212-220.
  7. Формирование медиа- и коммуникативной компетенций у студентов русской филологии на занятиях „Компьютерная обработка текста”, 2009, [w ] Ludmiła Szypielewicz (red.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych, Warszawa – Lublin, s. 98-103.
  8. Wykorzystanie edytora tekstu w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 46-53.
  9. Multimedialne prezentacje dydaktyczne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 54-59.
  10. Мультимедийные учебные презентации на занятиях по практикуму русской речи как результат самостоятельной работы студентов, 2012, [w:] H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, Lublin, s. 125-134.
  11. Полезные интернет-ресурсы в обучении русской и мировой живописи на занятиях по практикуму русской речи, [в:] Г.М. Васильева, И.П. Лысакова, Т.Ю. Уша (ред.), Русистика и современность. Том 2. Методика преподавания русского языка как иностранного и обучение русскому языку как неродному в поликультурной среде, Изд-во «Северная звезда», С.-Петербург 2012, c. 335-337.
  12. Компьютерные технологии в переводе: возможности и проблемы (на материале занятий по переводу IT текстов) [в:] Э. Архангельская, И. Маркина, (ред.), Текст, культура, перевод, Изд-во Балтийской Международной академии, Riga 2012, с. 89-96.
  13. Autentyczny akt komunikacji w nauczaniu języka obcego dzięki wybranym usługom Internetowym [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 73-82.
  14. Przygotowanie nauczycieli do stosowania komputera i zasobów Internetowych w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego w świetle badań ankietowych [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 83-91.
  15. Краткий обзор выбранных инструментов для создания интерактивных заданий и тестов в обучении РКИ [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 123-130.
  16. Инструментальные программы в создании интерактивных заданий и тестов для закрепления языкового материала, контроля и самоконтроля учащихся в обучении РКИ, 2013, [w:] H. Munia, S. Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, Wyd. UMCS, Lublin, s. 133-139.
  17. Создание интерактивных заданий и тестов для закрепления языкового материала, контроля и самоконтроля учащихся в обучении РКИ - краткий обзор инструментальных программ, 2012, [в:] Л.А. Кудрявцева (ред.), Русский язык в поликультурном мире. VI Международная научно-практическая конференция (8 – 11 июня 2012 г., г. Ялта): Сборник научных работ, Киев 2012, «Освита Украины», стр. 123-127.
  18. Nauczanie sprawności produktywnych z wykorzystaniem multimediów [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 118-127.
  19. Przyswajanie języka rosyjskiego jako obcego z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej w opinii uczniów (wyniki badań ankietowych) [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 128-141.
  20. Коучинг в обучении студентов-русистов, [:w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 113-118.
  21. Социальные сети в обучении РКИ, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 119-125.
  22. Использование интернет-ресурсов в обучении бизнес-русскому на занятиях по Практикуму русской речи на примере темы Реклама (współautor) [w:] Humanities. Rivista di Storia, Geografia, Antropologia, Sociologia, Anno IV - Numero 7 - Gennaio 2015, Università degli Studi di Messina, Messina 2015- pp. 165, ISSN 2240-7715, s. 119-123.
  23. Просмотр текущих событий при помощи сетевых ресурсов как элемент систематической подготовки студентов к занятиям по Практикуму русской речи [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 85-95.
  24. Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej [w:] J. Piekarski, A. Nowacka, E. Chojnacka, L. Tomaszewska, A. Grażul-Luft, A. Araucz (red.), Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Społeczeństwo. Edukacja. Język. Tom 3, Wyd. PWSZ w Płocku, Płock 2015, s. 45-51. ISSN 2353-1266. e-ISSN 2449-7983.
  25. Тестирование в обучении иностранному языку – прошлое и настоящее [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 86-94.

  V. Pozostałe artykuły

  1. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 4/2011 (69), Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 52-53.
  2. Na Sycylii po rosyjsku [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 5/2011 (70), Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 54-55.
  3. 50 lat rusycystyki w Rzeszowie [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 9-10/2015 (90), Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 14-16, ISSN 1642-6797.
  4. Święto języka rosyjskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 2/2017 (97), Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 30-31, ISSN 1642-6797.

   

  Udział w konferencjach międzynarodowych:

  1. Rzeszów, 2005, Międzynarodowa konferencja naukowa Русистика и современность; Наглядность в обучении грамматике русского языка.
  2. Sankt Petersburg, 2007, Международная научная конференция Русистика и современность; Мультимедийный проект в обучении русскому языку как иностранному.
  3. Rzeszów, 26-27 września 2008, XI Międzynarodowa konferencja naukowa Русистика и современность; Использование Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку на примере русского.
  4. Lublin, 08-09 czerwca 2009, I международная научно-практическая методическая конференция из цикла Современная русистика в формировании единого культурного и информационного пространства Европы; Формирование медиа- и коммуникативной компетенций у студентов русской филологии на занятиях Компьютерная обработка текста.
  5. Lublin, 19-20 września 2011, Międzynarodowa konferencja Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach; Мультимедийные учебные презентации на занятиях по Практикуму русской речи как результат самостоятельной работы студентов.
  6. Sankt Petersburg, 2011, Международная научная конференция Русистика и современность; Полезные интернет-ресурсы в обучении русской и мировой живописи на занятиях по Практикуму русской речи.
  7. Messina, 15 listopada 2011, Международная конференция Lingua, letteratura e cultura russa in Sicilia (Русский язык, литератуа и культура на Сицилии); Использование интернет-ресурсов в обучении бизнес-русскому на занятиях по Практикуму русской речи на примере темы Реклама.
  8. Ryga, 23-25 maja 2012, Международная научно-практическая конференция профессионалов и студентов Текст, перевод, культура: русский язык в культурном пространстве Латвии; Компьютерные технологии в переводе: возможности и проблемы на материале занятий по Переводу IT текстов.
  9. Jałta, 08-11 czerwca 2012, VI Международная научно-практическая конференция Русский язык в поликультурном мире; Создание интерактивных заданий и тестов для закрепления языкового материала, контроля и самоконтроля учащихся в обучении РКИ – краткий обзор инструментальных программ.
  10. Lublin, 17-18 września 2012, Międzynarodowa naukowa konferencja glottodydaktyczna Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach; Инструментальные программы в создании интерактивных заданий и тестов для закрепления языкового материала, контроля и самоконтроля учащихся в обучении РКИ.
  11. Rzeszów, 27-28 września 2012, XV Международная научная конференция Русистика и современность, Краткий обзор выбранных инструментов для создания интерактивных заданий и тестов в обучении РКИ.
  12. Międzynarodowa Konferencja Internetowa Актуальные проблемы славистики, 01-10 czerwca 2013, organizatorzy: Министерство образования и науки Украины, Мариупольский государственный университет; Nauczanie sprawności produktywnych z wykorzystaniem multimediów w procesie akwizycji języka obcego.
  13. Płock, 13-19.04.2015, I Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii. Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura, Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej.
  14. Rzeszów, 23-24.10.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa 50 lat Rusycystyki Rzeszowskiej, Использование избранных сервисов и инструментов GOOGLE в обучении иностранному языку.
  15. Płock, 18-24.04.2016, II Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii. Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura, Nowoczesne formy kontroli w kształceniu językowym.
  16. Płock, 20-26.04.2017, III Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii. Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura.
  17. Sosnowiec, 27-28 września 2017, XX Международная научная конференция Русистика и современность, Фасилитация в обучении иностранному языку (на примере работы со студентами-русистами).

   

  Inne:

  1. Rzeszów, 16.05.2016, Konferencja "Doświadcz coachingu", organizator International Coach Federation oddział Rzeszów
  2. Rzeszów, 19.05.2017, Konferencja coachingowa ICF, organizator International Coach Federation oddział Rzeszów.

   

  Członkostwo w organizacjach:

 • www.ruskijezik.info"> Societas Russicae linguae et culturae promovendae (Общество русского языка и культуры, Загреб, Хорватия)
 • Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
 •  

  Projekty dla młodych naukowców:

  1. Realizacja 2012 r., Nr projektu DWF-41-6/MK/2011/25 Tworzenie interaktywnych ćwiczeń i testów w celu utrwalenia materiału językowego, kontroli i samokontroli uczących się w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
  2. Realizacja 2013 r., Nr projektu: DWF-41-6/MK/2012/22 Teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji multimedialnej lekcji języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

   

  Nagrody i wyróżnienia

  1. 2017 - Medal Brązowy za długoletnią śłużbę
  2. 2014 – Nagroda Rektora UR - Nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową, a w szczególności za uzyskanie stopnia doktora z wyróżnieniem
    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR