Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Małgorzata Dziedzic
adiunkt
p.o. Kierownik Katedry
Przewodnicząca Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Przewodnicząca Komisji ds. Oceny Pracowników
Członek Komisji ds. Opracowania Programów Studiów zgodnie z KRK
Koordynator Kierunkowy ds. Modułu Biznesowego
Kierownik praktyki zawodowej na kierunku filologia rosyjska w zakresie języka biznesu
Członek Rady Wydziału Filologicznego
Członek Senatu UR
Członek jury – Ekspert ds. języka rosyjskiego i niemieckiego w Powiatowym konkursie piosenki obcojęzycznej w Leżajsku

 

Mg.dziedzic@poczta.fm
tel. 17 872 12 89
gab. 313.
dyżur: wtorek 8.30-9.30, czw. 8.30-9.30 i 11.00-12.30.

 

 

Tytuł licencjata: Uniwersytet Rzeszowski, 2004 r. - filologia germańska

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2004 r. - filologia rosyjska

 

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2012 r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Komputer w nauczaniu języka rosyjskiego

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Metodyka nauczania języka rosyjskiego, Dydaktyka języka rosyjskiego, Translatoryka tekstów informatycznych, Komputerowa obróbka tekstu, Multimedia w edukacji, Geografia gospodarcza Rosji, Interkulturowa komunkacja pisemna i ustna w polsko-rosyjskiej firmie, Seminarium licencjackie.

 

Wizyta studyjna

 • "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 04-08 kwiecień 2011 - Universitá degli Studi Roma Tre
 • "UR - nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 14-18 listopad 2011 - Universitá degli Studi di Messina
 •  

  Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus/LLP:

 • 2005 - Nyíregyházi Főiskola Węgry
 • 2012 - Uniwersytet Fatih Turcja
 • 2013 - Universidad de Granada Hiszpania
 • 2016 - Baltijas Starptautiska Akademija - Baltic International Academy Łotwa
 •  

  Podwyższanie kwalifikacji:

  1. wrzesień 2010 - szkolenie "Umiejętności interpersonalne" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu"
  2. luty 2010 - szkolenie "Techniki i narzędzia informatyczne w procesie dydaktycznym" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu"
  3. listopad 2011 - szkolenie z zakresu Coachingu w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim"
  4. grudzień 2011 - szkolenie "Projektowanie, konstruowanie i eksploatacja kursów kształcenia na odległość" w ramach projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu"
  5. maj 2012 - szkolenie "Przygotowywanie materiałów do kursów e-learningowych" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu"
  6. czerwiec 2012 - "Specjalistyczne szkolenie do spraw Coachingu na poziomie zaawansowanym" w ramach projektu "Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim"
  7. październik 2012 - Szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego "Didaktik von kreativen Schreibaufgaben im DaF-Unterricht", organizatorzy: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydawnictwo LektorKlett
  8. grudzień 2012 - Projektowanie programów studiów. Szkolenie dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego
  9. maj-czerwiec 2013 - Szkolenie Edukacyjne zastosowanie bloga w pracy nauczyciela na przykładzie platformy WordPress w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu
  10. czerwiec 2013 - Szkolenie Narzędzia i techniki informatyczne w kształceniu na odległość (Moodle) w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu.
  11. maj-czerwiec 2017 - Szkolenie z zakresu projektowania, tworzenia oraz publikowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie e-learningowej oraz podstawowych funkcji platformy LMS (część I i II)

   

  Publikacje

  I. Monografie:

  1. Teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji multimedialnej lekcji języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 216 ss. ISBN 978-83-7338-946-5.

  II. Rozdział w monografii:

  1. Виртуальные экскурсии как инновационный метод обучения иностранному языку на примере русского [в:] Э. Дзвежиньска (ред.), Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, c. 26-42.
  2. Wykorzystanie wirtualnych wycieczek w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego [w:] E. Gajek (red.), Technologie mobilne w kształceniu językowym, Texter, Warszawa 2015, s. 105-135, ISBN 978-83-7790-537-1.
  3. Мобильные приложения в обучении РКИ – характеристика и перспективы развития [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, wyd. UR, Rzeszów 2015, с. 22-39, ISBN 978-83-7996-202-0
  4. Использование избранных сервисов Google в обучении иностранному языку [w:] E. Dźwierzyńska (red.), Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 7-17, ISBN 978-83-7996-336-2.

  III. Prace pod redakcją:

  1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. 143 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.(współred. E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk.
  2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk

  IV. Artykuły:

  1. Наглядность в обучении грамматике русского языка, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 55-60, Wyd. UR, Rzeszów.
  2. Мультимедийные программы в обучении русскому языку как иностранному, 2007, [w:] I. Lysakova (red.), Русский язык как иностранный. Теория. Исследования. Практика. Вып. IX (Język Rosyjski jako Obcy. Teoria. Badania. Praktyka. Wyd. VIII), s. 430-432, St. Petersburg.
  3. Edukacyjne programy multimedialne w nauczaniu/uczeniu się języka rosyjskiego, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 13-16, Rzeszów.
  4. Metoda projektu w nauczaniu języka rosyjskiego jako języka obcego, 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 13-18, Rzeszów.
  5. Мультимедийный проект в обучении русскому языку как иностранному, [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 2. Диалог культур в преподавании русского языка и русской словесности, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 368-373.
  6. Использование Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку на примере русского, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 212-220.
  7. Формирование медиа- и коммуникативной компетенций у студентов русской филологии на занятиях „Компьютерная обработка текста”, 2009, [w ] Ludmiła Szypielewicz (red.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych, Warszawa – Lublin, s. 98-103.
  8. Wykorzystanie edytora tekstu w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 46-53.
  9. Multimedialne prezentacje dydaktyczne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 54-59.
  10. Мультимедийные учебные презентации на занятиях по практикуму русской речи как результат самостоятельной работы студентов, 2012, [w:] H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej, Lublin, s. 125-134.
  11. Полезные интернет-ресурсы в обучении русской и мировой живописи на занятиях по практикуму русской речи, [в:] Г.М. Васильева, И.П. Лысакова, Т.Ю. Уша (ред.), Русистика и современность. Том 2. Методика преподавания русского языка как иностранного и обучение русскому языку как неродному в поликультурной среде, Изд-во «Северная звезда», С.-Петербург 2012, c. 335-337.
  12. Компьютерные технологии в переводе: возможности и проблемы (на материале занятий по переводу IT текстов) [в:] Э. Архангельская, И. Маркина, (ред.), Текст, культура, перевод, Изд-во Балтийской Международной академии, Riga 2012, с. 89-96.
  13. Autentyczny akt komunikacji w nauczaniu języka obcego dzięki wybranym usługom Internetowym [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 73-82.
  14. Przygotowanie nauczycieli do stosowania komputera i zasobów Internetowych w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego w świetle badań ankietowych [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 83-91.
  15. Краткий обзор выбранных инструментов для создания интерактивных заданий и тестов в обучении РКИ [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 123-130.
  16. Инструментальные программы в создании интерактивных заданий и тестов для закрепления языкового материала, контроля и самоконтроля учащихся в обучении РКИ, 2013, [w:] H. Munia, S. Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, Wyd. UMCS, Lublin, s. 133-139.
  17. Создание интерактивных заданий и тестов для закрепления языкового материала, контроля и самоконтроля учащихся в обучении РКИ - краткий обзор инструментальных программ, 2012, [в:] Л.А. Кудрявцева (ред.), Русский язык в поликультурном мире. VI Международная научно-практическая конференция (8 – 11 июня 2012 г., г. Ялта): Сборник научных работ, Киев 2012, «Освита Украины», стр. 123-127.
  18. Nauczanie sprawności produktywnych z wykorzystaniem multimediów [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 118-127.
  19. Przyswajanie języka rosyjskiego jako obcego z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej w opinii uczniów (wyniki badań ankietowych) [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 128-141.
  20. Коучинг в обучении студентов-русистов, [:w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 113-118.
  21. Социальные сети в обучении РКИ, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 119-125.
  22. Использование интернет-ресурсов в обучении бизнес-русскому на занятиях по Практикуму русской речи на примере темы Реклама (współautor) [w:] Humanities. Rivista di Storia, Geografia, Antropologia, Sociologia, Anno IV - Numero 7 - Gennaio 2015, Università degli Studi di Messina, Messina 2015- pp. 165, ISSN 2240-7715, s. 119-123.
  23. Просмотр текущих событий при помощи сетевых ресурсов как элемент систематической подготовки студентов к занятиям по Практикуму русской речи [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 85-95.
  24. Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej [w:] J. Piekarski, A. Nowacka, E. Chojnacka, L. Tomaszewska, A. Grażul-Luft, A. Araucz (red.), Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Społeczeństwo. Edukacja. Język. Tom 3, Wyd. PWSZ w Płocku, Płock 2015, s. 45-51. ISSN 2353-1266. e-ISSN 2449-7983.
  25. Тестирование в обучении иностранному языку – прошлое и настоящее [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 86-94.

  V. Pozostałe artykuły

  1. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 4/2011 (69), Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 52-53.
  2. Na Sycylii po rosyjsku [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 5/2011 (70), Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 54-55.
  3. 50 lat rusycystyki w Rzeszowie [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 9-10/2015 (90), Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 14-16, ISSN 1642-6797.
  4. Święto języka rosyjskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 2/2017 (97), Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 30-31, ISSN 1642-6797.

   

  Udział w konferencjach międzynarodowych:

  1. Rzeszów, 2005, Międzynarodowa konferencja naukowa Русистика и современность; Наглядность в обучении грамматике русского языка.
  2. Sankt Petersburg, 2007, Международная научная конференция Русистика и современность; Мультимедийный проект в обучении русскому языку как иностранному.
  3. Rzeszów, 26-27 września 2008, XI Międzynarodowa konferencja naukowa Русистика и современность; Использование Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку на примере русского.
  4. Lublin, 08-09 czerwca 2009, I международная научно-практическая методическая конференция из цикла Современная русистика в формировании единого культурного и информационного пространства Европы; Формирование медиа- и коммуникативной компетенций у студентов русской филологии на занятиях Компьютерная обработка текста.
  5. Lublin, 19-20 września 2011, Międzynarodowa konferencja Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach; Мультимедийные учебные презентации на занятиях по Практикуму русской речи как результат самостоятельной работы студентов.
  6. Sankt Petersburg, 2011, Международная научная конференция Русистика и современность; Полезные интернет-ресурсы в обучении русской и мировой живописи на занятиях по Практикуму русской речи.
  7. Messina, 15 listopada 2011, Международная конференция Lingua, letteratura e cultura russa in Sicilia (Русский язык, литератуа и культура на Сицилии); Использование интернет-ресурсов в обучении бизнес-русскому на занятиях по Практикуму русской речи на примере темы Реклама.
  8. Ryga, 23-25 maja 2012, Международная научно-практическая конференция профессионалов и студентов Текст, перевод, культура: русский язык в культурном пространстве Латвии; Компьютерные технологии в переводе: возможности и проблемы на материале занятий по Переводу IT текстов.
  9. Jałta, 08-11 czerwca 2012, VI Международная научно-практическая конференция Русский язык в поликультурном мире; Создание интерактивных заданий и тестов для закрепления языкового материала, контроля и самоконтроля учащихся в обучении РКИ – краткий обзор инструментальных программ.
  10. Lublin, 17-18 września 2012, Międzynarodowa naukowa konferencja glottodydaktyczna Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach; Инструментальные программы в создании интерактивных заданий и тестов для закрепления языкового материала, контроля и самоконтроля учащихся в обучении РКИ.
  11. Rzeszów, 27-28 września 2012, XV Международная научная конференция Русистика и современность, Краткий обзор выбранных инструментов для создания интерактивных заданий и тестов в обучении РКИ.
  12. Międzynarodowa Konferencja Internetowa Актуальные проблемы славистики, 01-10 czerwca 2013, organizatorzy: Министерство образования и науки Украины, Мариупольский государственный университет; Nauczanie sprawności produktywnych z wykorzystaniem multimediów w procesie akwizycji języka obcego.
  13. Płock, 13-19.04.2015, I Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii. Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura, Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej.
  14. Rzeszów, 23-24.10.2015, Międzynarodowa konferencja naukowa 50 lat Rusycystyki Rzeszowskiej, Использование избранных сервисов и инструментов GOOGLE в обучении иностранному языку.
  15. Płock, 18-24.04.2016, II Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii. Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura, Nowoczesne formy kontroli w kształceniu językowym.
  16. Płock, 20-26.04.2017, III Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii. Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura.
  17. Sosnowiec, 27-28 września 2017, XX Международная научная конференция Русистика и современность, Фасилитация в обучении иностранному языку (на примере работы со студентами-русистами).

   

  Inne:

  1. Rzeszów, 16.05.2016, Konferencja "Doświadcz coachingu", organizator International Coach Federation oddział Rzeszów
  2. Rzeszów, 19.05.2017, Konferencja coachingowa ICF, organizator International Coach Federation oddział Rzeszów.

   

  Członkostwo w organizacjach:

 • www.ruskijezik.info"> Societas Russicae linguae et culturae promovendae (Общество русского языка и культуры, Загреб, Хорватия)
 • Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
 •  

  Projekty dla młodych naukowców:

  1. Realizacja 2012 r., Nr projektu DWF-41-6/MK/2011/25 Tworzenie interaktywnych ćwiczeń i testów w celu utrwalenia materiału językowego, kontroli i samokontroli uczących się w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
  2. Realizacja 2013 r., Nr projektu: DWF-41-6/MK/2012/22 Teoretyczne i praktyczne podstawy organizacji multimedialnej lekcji języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

   

  Nagrody i wyróżnienia

  1. 2017 - Medal Brązowy za długoletnią śłużbę
  2. 2014 – Nagroda Rektora UR - Nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową, a w szczególności za uzyskanie stopnia doktora z wyróżnieniem
    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR