Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr hab., prof. UR Ewa Dźwierzyńska
profesor nadzwyczajny
Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego
Redaktor Naczelny "Zeszytów Naukowych UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka" Zastępca Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej
Członek Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia, ds. Oceny Pracowników, ds. Opracowania Programów Studiów zgodnie z KRK
Koordynator ds. Modułu PNJR
Członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym

 

e-mail: e_dzwie@poczta.onet.pl
tel.: 17 872 12 21
gab. 311.

 

 

Tytuł magistra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Stopień doktora nauk humanistycznych: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1999
Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2012
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego: od 2013 r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Sprawność rozumienia mowy ze słuchu. Optymalizacja zapamiętywania materiału leksykalnego.

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego. Metodyka nauczania języka rosyjskiego, Seminarium magisterskie, Psycholingwistyka, Geografia turystyczna Europy Środkowej i Zachodniej.

 

Wizyta studyjna

 1. "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 - Universitá degli Studi Roma Tre

Staż dydaktyczny:

 1. Fatih Universitesi– Stambuł (Turcja) - 2011 r., 2013 r.

 

 

Publikacje:

I. Monografia:

 1. Antycypacja w procesie rozumienia mowy obcojęzycznej ze słuchu, Wydawnictwo WSP, Rzeszów, 2001, 200 stron.
 2. Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 123 ss. ISBN 978-83-7338-699-0.
 3. Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego, Rzeszów 2012, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 324 ss. ISBN 978-83-7338-745-4.
 4. Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, 121 c., ISBN 978-83-7867-071-1.

II. Rozdział w monografii:

 1. Психолингвистические основы обучения лексике русского языка в польской аудитории [w:] E. Dźwierzyńska, (red.) Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 28-45.
 2. Формирование лексического компонента коммуникативной компетенции cтудентов-русистов [в:] Э. Дзвежиньска (ред.), Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, c. 43-58
 3. Проблемы формирования лексических навыков в обучении русскому языку в польской аудитории [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, wyd. UR, Rzeszów 2015, с. 40-52, ISBN 978-83-7996-202-0
 4. Концепт „дружба” в русских пословицах и поговорках [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 119-130.
 5. Использование прессы как фактор, стимулирующий практическое овладение русским языком как иностранным [w:] E. Dźwierzyńska (red.), Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 18-27, ISBN 978-83-7996-336-2.

III. Skrypty:

 1. Spotkania ze sztuką. Muzyka, teatr / Встречи с искусством. Музыка, театр, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 181 s.
 2. Урок иностранного языка. Lekcja języka obcego, (współautor) Wyd. UR, Rzeszów 2007, 130 s.
 3. Porozmawiajmy o sztude. Muzyka, kino, teatr. Поговорим об искусстве. Музыка, кино, театр, Wyd. "Fosze", Rzeszów 2013, 155 s. ISBN 978-83-7586-086-3.

IV. Pozycje redagowane:

 1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, Rzeszów 2007, 117 s. (współred.).
 2. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, Wyd. UR, Rzeszów 2012, 163 ss., ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816. Dostępny w Internecie: http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/ (współred.: Z. Czapiga, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala)
 3. Русистика и современность 5. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, (współred. Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, K. Prus), 290 ss. ISBN 978-83-7338-864-2.
 4. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, (współred. Z. Czapiga, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk), Rzeszów 2013, Wyd. UR, 200 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, (współred. Z. Czapiga, G. Ziętala, A. Stasienko, A. Żarska), Rzeszów 2014, Wyd. UR, 178 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
 6. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. 143 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.(współred. Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic)
 7. Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, 163 ss. ISBN 978-83-7996-202-0. (współred. G. Ziętala)
 8. Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, 316 ss., ISBN 978-83-7867-319-4. (współred. D. Chudyk)
 9. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(współred. Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic
 10. Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, Wyd. UR, Rzeszów 2016, ss. 132, ISBN 978-83-7996-336-2.

V. Artykuły:

 1. W. Woźniewicz: Metodyka lekcji języka rosyjskiego (recenzja), Język Rosyjski, 1989, Nr 5.
 2. A. Paliński (red.): Sprawność słuchania i czytania w nauczaniu języków obcych (recenzja) Języki Obce w Szkole, 1991, Nr 3.
 3. Wpływ szumów i redundancji na proces percepcji mowy, Języki Obce w Szkole, 1994, Nr 4, s. 296-299.
 4. Kształtowanie sprawności rozumienia mowy ze słuchu na początkowym etapie nauczania języka obcego, Zeszyty Naukowe WSP, Dydaktyka 4, Rzeszów, 1997, s. 29-34.
 5. Смысловое и языковое прогнозирование в процессе аудирования, [w:] A. Paliński (red.) Русистика и современность. Глоттодидактика, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Rzeszów 1997, s 21-25.
 6. Значение механизма антиципации в процессе восприятия иноязычной речи на слух, [w:] Тенденции развития языкового и литературного образования в школе и в вузе, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Petersburg, 1998, s. 264-266.
 7. Sprawność rozumienia mowy na początkowym etapie nauczania, Języki Obce w Szkole, 1998, Nr 1, s.11-14.
 8. Языковое и смысловое прогнозирование в процессе аудирования иноязычной речи, [w:] A. Paliński (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика, Rzeszów 1999, s. 21-26.
 9. Функционирование механизма антиципации в процессе понимания иноязычной речи на слух, [w:] J. Henzel (red.) Актуальные вопросы преподавания русского языка, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Kraków 1999, s.41-53.
 10. Формирование умений языкового прогнозирования в процессе слушания иноязычной речи [w:] J. Henzel (red.) Актуальные вопросы языкового, культуроведческого и лингводидактического образования студентов русистики, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, s.30-35.
 11. Znaczenie mechanizmu antycypacji w procesie rozumienia mowy obcojęzycznej,Języki Obce w Szkole, 2001, Nr 2, s. 28-32.
 12. Лингвистическое прогнозирование в процессе восприятия речи, [w:] A. Paliński (red.) Русистика и современность Глоттодидактика 2, Rzeszów 2001, s. 34-41.
 13. Функционирование механизма прогнозирования на уровне словосочетания в процессе аудирования [w:] J. Henzel, L. Jochym-Kuszlikowa, F. Listwan (red.), Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 2001, s. 494-498.
 14. Обучение сочетаемости слов с целью повышения эффективности восприятия иноязычной речи, [в:] Русский язык как иностранный: Теория. Исследования, Практика. Материалы IV международной научно-практической конференции <<Русистика и современность>>, Санкт-Петербург 2002, с. 212-219.
 15. W poszukiwaniu optymalnego wieku rozpoczynania nauki języka obcego, Języki Obce w Szkole, 2002, Nr.4, s. 3-5.
 16. Kilka uwag o organizacji nauczania języków obcych w klasach dwujęzycznych, Języki Obce w Szkole. Nauczanie dwujęzyczne, 2002, Nr 6, s. 200-202.
 17. Pamięć a efektywność percepcji mowy obcojęzycznej ze słuchu, Języki Obce w Szkole, 2003, Nr.1, s. 9-14.
 18. Формирование умения понимать речь на слух и коммуникативный подход в обучении языку, [w:] A. Paliński (red.) Русистика и современность. Глоттодидактика 3, Rzeszów 2003, s. 55-61.
 19. К вопросу об активности студентов-русистов при обучении говорению http://republika.pl/forum_metodyka
 20. Значение фразеологизмов в формировании коммуникативной компетенции студентов-русистов. [w:] I. Łopuchina Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка // Nowe w teorii i praktyce opisu i nauczania języka rosyjskiego, Wyd."Artico" Warszawa 2004, s.109-113.
 21. Zwiększanie efektywności zapamiętywania poprzez odpowiednią organizację odbieranych informacji, "Języki Obce w Szkole", 2004 , Nr 3, s.12-16.
 22. Язык рекламы как инструмент воздействия на адресата [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.) Rosyjski język biznesu w szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 53-58.
 23. Межличностное взаимодействие в процессе речевого общения [w:] P. Czerwiński, H. Fontański (red.) Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 269-274.
 24. Mnemotechniki w zapamiętywaniu leksyki języka obcegoJęzyki Obce w Szkole, 2005, Nr 4 , s. 17-21.
 25. Овладение сочетаемостью глаголов в процессе обучения русскому языку. [w:] I. Łopuchina, Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка.// Nowe w teorii i praktyce opisu i nauczania języka rosyjskiego, Wyd."Artico", Warszawa 2005, s. 49-52.
 26. Język biznesu na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego - realizacja założeń programu a oczekiwania studentów, [w:] H. Rycyk-Sztajdel (red.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, Lublin 2006, Wyd. UMCS, s. 19-24
 27. Прагматический аспект восприятия иноязычной речи, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 61-66, Wyd. UR, Rzeszów.
 28. Problem lokalizacji funkcji językowych w korze mózgowej człowieka, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 17-22, Rzeszów.
 29. Wpływ probabilistycznego doświadczenia językowego odbiorcy na antycypację tekstu, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 23-27, Rzeszów.
 30. Оценка вероятности элементов текста как прогнозирующий фактор в процессе восприятия речи, [w:]«Мова» Науково-теоретичний часопис з мовознавства, № 12, Odessa 2006, с. 283-285.
 31. Проблема отбора существенной информации в учебном пособии для студентов-русистов <Урок иностранного языка>, 2007, [w:] А. Маврова, С. Печева, Т. Петкова (ред.), Мир русского слова и русское слово в мире. Том 6(2), Методика преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного), Sofia, Heron Press, s. 130-133.
 32. Wielojęzyczność w świetle wytycznych Unii Europejskiej w zakresie edukacji językowej [w:] S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo (red.), Procesy globalizacyjne a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, Poznań-Rzeszów 2006 (wersja elektroniczna - 6 stron).
 33. Обучение лексике с национально-культурным компонентом [w:] Г. Гочев (ред.) Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке, Доклады и сообщения, Астрата, Велико-Тырново (Veliko Tyrnowo) 5-8 IV 2006, с. 465-469.
 34. Imprinting alternatywą dla wielokrotnego powtarzania jednostek leksykalnych w procesie zapamiętywania [w:] D. Dziewanowska, L. Korenowska (red.) 42 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica I, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 29-35.
 35. Możliwości wykorzystania alternatywnych metod nauczania w procesie akwizycji języków obcych  (współautor) [w:] D. Dziewanowska, L. Korenowska (red.) 42 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica I, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 36-44.
 36. Wpływ strukturalizacji zapamiętywanych informacji na efektywność ich przypominania, [w:] "Języki Obce w Szkole", 2007, Nr 1, s. 40-43.
 37. Czynniki wpływające na zapamiętywanie obcojęzycznej leksyki, [w:] "Języki Obce w Szkole", 2007, Nr 2, s. 37-42.
 38. Powtarzanie leksyki jako czynnik zapewniający trwałość jej zapamiętywania, [w:] "Języki Obce w Szkole", 2007, Nr 3, s. 20-23.
 39. Analiza rosyjskiego systemu leksykalnego z punktu widzenia możliwości jego przyswojenia, 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 19-28, Rzeszów.
 40. Związek zapamiętywania z doświadczeniem jednostki, 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 29-38, Rzeszów.
 41. Значение потенциального словаря для развития рецептивных видов речевой деятельности, (współautor), [w:] А.D. Czerenkowa (red.), Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий, Ч. II, Woroneż 2007, s. 172-176.
 42. Значение потенциального словаря для развития рецептивных видов речевой деятельности, [в:] A.D. Czerenkowa (ред.), Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий, ч. II, Woroneż 2007, s. 172-176.
 43. К вопросу о повышении эффективности запоминания лексики русского языка студентами-русистами, [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 120-123.
 44. Стратегии запоминания лексики, применяемые студентами-русистами (на основе анкетных данных), 2009, [w:] Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе, Moskwa-Saloniki, s. 205-210.
 45. Способы активизации студентов в процессе обучения иноязычной лексике, 2009, (współautor), [w:] B. Bobylev, (red.), Русская речь в современном вузе, Оriol, p. 231-234.
 46. Приемы тестирования студентов по деловому русскому (письмо), 2009, (соавтор), [в:] J. Vučo, A. Ignjačević, M. Mirić, (Eds), Jeзик струке: теориjа и пракса, Универзитет у Београду, Beograd, c. 425-431.
 47. Принцип индивидуализации в обучении лексике иностранного языка, [в:] Z. Czapiga, G. Ziętala, (ред.), 2009, Русистика на рубеже веков, Rzeszów, Wyd. UR, c. 29-33/
 48. Управление процессом усвоения лексики русского языка, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 221-228.
 49. Znaczenie pamięci logicznej w przyswajaniu języka obcego, [w:] „Języki Obce w Szkole”, 2009, Nr 3, s. 14-18.
 50. Aktywizowanie uczniów warunkiem skuteczności przyswajania obcojęzycznej leksyki, [w:]„Języki Obce w Szkole”, 2009, Nr 4, s. 55-58.
 51. Словосочетания с существительными „душа” в русском и польском языках, [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 53-55.
 52. Учебное пособие для польских студентов-русистов. Встречи с искусством: музыка, театр, 2010, [w:] Т.М. Васильева, И.П. Лысакова, Т.Н. Матвеева, О.В. Миловидова, Т.Ю. Уша, А.И. Якимович (ред.), Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика. Вып. XI, С.-Петербург, Изд-во "Северная звезда", с. 525-530.
 53. Работа с учебным пособием „Встречи с искусством: музыка, театр» с целью оптимизации процесса обучения языку, 2011, [в:] Э. Архангельская, Л. Игнатьева, О. Розова, (ред.), Русистика и современность, Рига, Изд-во БМА, с. 148-151.
 54. Sposoby zapamiętywania obcojęzycznego słownictwa, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 60-70.
 55. Zastosowanie strategii/technik pamięciowych w nauczaniu leksyki, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 71-80.
 56. O potrzebie powtarzania w nauczaniu języków obcych, [w:] „Języki Obce w Szkole”, 2011, Nr 2, s. 16-19.
 57. Zastosowanie gier leksykalnych w rozwijaniu pamięci asocjacyjnej, „Języki Obce w Szkole”, 2011, Nr 3, s. 22-25.
 58. Типичные ошибки в управлении русского глагола, допускаемые польскими студентами-русистами, [в:] Г.М. Васильева, И.П. Лысакова, Т.Ю. Уша (ред.), Русистика и современность. Том 2. Методика преподавания русского языка как иностранного и обучение русскому языку как неродному в поликультурной среде, Изд-во «Северная звезда», С.-Петербург 2012, c. 153-154.
 59. Устойчивые словосочетания в переводе, [в:] Э. Архангельская, И. Маркина, (ред.), Текст, культура, перевод, Изд-во Балтийской Международной академии, Riga 2012, с. 81-88.
 60. Ролевая игра в обучении иноязычной речи [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 92-97.
 61. Пути оптимизации обучения лексике иностранного языка [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 131-138.
 62. Применение электронных образовательных ресурсов в обучении иностранным языкам, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 126-132.
 63. Развитие творческой активности учащихся в процессе овладения иноязычной коммуникативной компетенцией [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 96-103.
 64. Некоторые замечания об эмоциях и их роли в обучении польских студентов русскому языку [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 95-101.
 65. Psychologiczne czynniki warunkujące możliwość intensyfikacji przyswajania obcojęzycznej leksyki w procesie kształtowania kompetencji komunikacyjnej, „Linguodidactica XX”, Białystok 2016, ISSN 1731-6332, s. 51-61.
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR