Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr hab. Marcin Grygiel
adiunkt
Opiekun Naukowy Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Slawistyczna
Koordynator ds. Modułu Anglistycznego

 

e-mail: mgrygiel@poczta.fm
tel. 17 872 12 24
gab. 308.
Strona internetowa: www.k-net.internetdsl.pl/marcin/

 

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1996 r.

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2005 r.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych: Uniwersytet Łódzki, 2014 r.

Executive MBA (Master of Business Administration): Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 2013 r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: językoznawstwo kognitywne, semantyka afirmacji, porównawcze językoznawstwo słowiańsko-angielskie, serbistyka

 

Prowadzone zajęcia: gramatyka opisowa języka angielskiego, praktyczna nauka języka angielskiego, język angielski w turystyce, język staro-cerkiewno-słowiański, łacina, lektorat języka hiszpańskiego

 

Publikacje:

I. Monografie:

 1. Grygiel, M. and G. A. Kleparski 2007. Main Trends in Historical Semantics. Prefaced by Prof. Christian J. Kay. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 143 pp.
 2. Grygiel, M. 2008. From Semantic Change to Conceptual Blending: Semantic Development of English Historical Near-synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 228 pp.
 3. Grygiel, M. 2012. In Search of a Cognitive Linguistic Model of Semantic Change. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 305 pp.
 4. Grygiel, M. 2013. The Semantics of Affirmation: Serbian, Other Slavic Languages and English in Cognitive Analysis. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 249 pp.

II. Rozdziały w monografiach:

 1. Grygiel, M. 2007. "From semantic change to on-line meaning construction". [in:] U. Magnusson, Kardela H., Głaz A. (eds.), Further Insights into Semantics and Lexicography, 319-331. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 2. Grygiel, M. 2007. "Metonymic projection as a major factor in the rise of English historical synonyms of MAN and WOMAN", [in:] K. Kosecki (ed.), Perspectives on Metonymy, 227-241. Frankfurt/New York: Peter Lang.
 3. Grygiel, M. 2012. „Способы выражения согласия в русском и сербском языках” [в:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (ред.), Коммуникативные параметры текста, 131-152. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

III. Tomy redagowane:

 1. Grygiel, M. and Laura A. Janda (eds.) 2011. Slavic Linguistics in a Cognitive Framework. Frankfurt/New York: Peter Lang, 328 pp.

IV. Artykuły naukowe:

 1. Grygiel, M. 2003. "Back to basics: A cognitive analysis of conversion de-adjectival nominalisations in English", [in:] G. A. Kleparski (ed.), Studia Anglica Resoviensia 2, 32-41, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 2. Grygiel, M. and G. A. Kleparski 2003. "Why it is better to have false friends than no friends at all: The role of the native language in reading comprehension; autonomous vs. cognitive semantic theories in practice", [in:] G. A. Kleparski (ed.), The Do's and Don't's of Teaching English at the College/University Level, 22-28, Chełm: Wydawnictwo NKJO.
 3. Grygiel, M. 2004. "Semantic change as a process of conceptual blending", [in:] F. J. Ruiz de Mendoza (ed.), Annual Review of Cognitive Linguistics 2, 285-304, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 4. Grygiel, M. 2004. "Semantic changes within the domain BOY in panchronic perspective", [in:] J. Fisiak (ed.), Studia Anglica Posnaniensia 40, 153-162, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 5. Grygiel, M. 2005. "Non-linearity and panchronic dimension of semantic changes affecting the OE synonyms of MAN", [in:] A. Waseliński and J. Wełna (eds.), Anglica 14, 127-132, Warszawa: Wydawnictwo UW.
 6. Grygiel, M. and G. A. Kleparski 2005. "Semantic change and chaos theory", [in:] G. A. Kleparski (ed.), Studia Anglica Resoviensia 3, 48-58, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 7. Grygiel, M. 2005. "The methodology of analysing semantic change in historical perspective", [in:] G. A. Kleparski (ed.), Studia Anglica Resoviensia 3, 25-47, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 8. Grygiel, M. 2006. "On the cyclicity of meaning alternations in English historical synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING", [in:] R. McConchie et al. (eds.), Selected Proceedings of the 2005 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis (HEL-LEX), 60-68. Somerville, MA: Cascadilla Press.
 9. Grygiel, M. 2006. "Domena pojęciowa LUDZIE i jej leksykalno-semantyczna reprezentacja w języku serbskim", [w:] E. Komorowska i D. Dziadosz (eds.), Świat Słowian w języku i kulturze VII Językoznawstwo, 83-88. Szczecin: Print Group.
 10. Grygiel, M. 2008. "Cognitive modelling of Old English vocabulary in the conceptual domain SPEAKING", [in:] Language, Literature, Culture and Beyond, 80-91. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 11. Grygiel, M. 2009. „Роль русского языка в формировании стандарта сербского языка”. [в:] Z. Czapiga, A. Czapiga, (ред.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста, 36-43. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 12. Grygiel, M. 2010. „Wyrażanie afirmacji za pomocą czasowników posiłkowych w języku serbskim i angielskim”, [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Słowo i tekst w opisie porównawczym, 56-64. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 13. Grygiel, M. 2010. „Czasownik ‘być’ jako syntaktyczny marker afirmacji w serbskim i innych językach słowiańskich”, [w:] E. Komorowska i D. Stanulewicz (red.), Język, kultura i świat roślin, 108-118. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Volumina.pl.
 14. Grygiel, M. 2010.„Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego”, [w:] Slavia Meridionalis 10, 82-99. Warszawa: PAN.
 15. Grygiel, M. 2010. "Connectionist model of semantic representation in cognitive linguistics", [in:] U. Żegleń (ed.) Cognitive Science and Media in Education, no. 1 “From Formal and Cognitive Aspects of Language to Knowledge”, 66-78. Toruń: Wydawnictwo Marszałek.
 16. Grygiel, M. 2010. "O serbskich konstrukcjach enklitycznych w kontekście afirmacji ", [w:] E. Komorowska i D. Dziadosz (red.), Świat Słowian w języku i kulturze XI Językoznawstwo, 87-94. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Print Group.
 17. Grygiel, M. 2011. "Constructional realizations of affirmation in Slavic", [in:] Grygiel, M. and Laura A. Janda (eds.) 2011. Slavic Linguistics in a Cognitive Framework, 175-198. Frankfurt/New York: Peter Lang.
 18. Grygiel, M. 2011. „Osadzanie zdarzeń w kontekście pragmatycznym za pomocą narzędnika” , [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, s. 59-75. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 19. Григjел, М.2012."Изражавање афирмације помоћу инструментала у пољском и српском језику: когнитивна анализа", [y:] Зборник Матице српске за славистику 82, 87-106.
 20. Grygiel, M. 2012. "Semantyczna kategoria 'wyrażania zgody' w języku serbskim i rosyjskim". Rocznik Slawistyczny 61, 25-37.
 21. Grygiel, M. 2012. "Establishing affirmation modality as a valid grammatical category in Serbian through Internet-based research", [in:] P. Pęzik (ed.), Corpus Data across Languages and Disciplines, 159-172. Frankfurt/New York: Peter Lang.
 22. Grygiel, M. 2012. "Affirmation expressed by clitic constructions in selected Slavic languages" [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 36-43.
 23. Grygiel. M. 2012. „Narzędnik afirmacji w wybranych językach słowiańskich”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 47, 161-179. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 24. Grygiel, M. 2013. Выражение аффирмации с помощью творительного падежа [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów, s. 29-42.
 25. Grygiel, M. 2013. „Asocjacyjny wymiar konceptu СЛОБОДА (wolność) w języku serbskim”, Etnolingwistyka 25, 161-180. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 26. Grygiel, M. 2013. „Affirmation modality in Bulgarian, Macedonian and Serbian”. Cognitive Studies, 13, 279-295. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 27. Grygiel, M. 2013. “Affirmation as a type of modality: evidence from Serbian and English”. Zeitschrift für Slawistik 58/2, 127-142.
 28. Grygiel, M. 2013. “Affirmation as a dynamic modal category”. Southwest Journal of Linguistics 31/1, 97-130.
 29. Grygiel, M. 2013. "Affirmation marking by means of the conjunction ‘i’ in Slavic" [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 47-56.
 30. Grygiel, M. 2013. "Similarity constructions as a way of expressing affirmation" [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 57-63.
 31. Grygiel. M. 2013. “Affirmation marking in Serbian”. Studia Linguistica Polono- (Meridiano)-Slavica t.14-15. Skopje: Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, s. 35-47.

V. Recenzje:

 1. Grygiel, M. "Recenzja książki Jerzego Bartmińskiego „Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, 360 s., ISBN 978-83-227-2696-9" [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 157-159.
 2. Grygiel. M. 2013.“Adam Głaz. Extended Vantage Theory in Linguistic Application: The Case of the English Articles. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2012. pp. 295, ISBN 978-83-7784-230-0”. Jezikoslovlje 1/2013, 235-239.

VI. Artykuły popularno-naukowe:

 1. Kleparski, G.A. and M. Grygiel, 2003. "Protestants, Puritans, Papists and logomachy: Some remarks on the role of social factors in the rise of new words and meanings", [in:] Gazeta Uniwersytecka 1/15, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 2. Kleparski, G. A. and M. Grygiel, 2003. "Assassins, fanatics and quislings: Towards their etymological roots", [in:] Gazeta Uniwersytecka 4/18, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 3. Kleparski, G. A. and M. Grygiel, 2003. "On the origin of English bimbo." [in:] Gazeta Uniwersytecka 7/21, Rzeszów: Wydawnictwo UR.

 

Łą…czna wartość punktacji ministerstwa: 142.000

http://bibliografia.univ.rzeszow.pl/01/analiza.html

 


Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści
Recenzja

Spis treści
 

Referaty konferencyjne:

 1. Подтверждение как грамматическая категория, Русистика и современность XVI, Odessa, 18-22 września 2013
 2. The semantics of affirmation, MCC 3 (Meaning, Context and Cognition), Łódź 11-13 kwietnia 2013
 3. Asocjacyjny wymiar pojęcia СЛОБОДА (wolność) w języku serbskim. VI Konferencja EUROJOS „Koncepty: dom, Europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów”, Warszawa/Lublin, 21-23 listopada 2012
 4. Выражение аффирмации с помощью творительного падежа, Русистика и современность XV, Rzeszów, 27-28 września 2012
 5. Slavic English in tourism: English conceptualizations of Serbian and Polish culture-specific terms, 17th Conference of International Association for World Englishes, 23-25 listopada 2011, Melbourne, Australia.
 6. Slavic instrumental of affirmation, The 11th SCLC (Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association), 14-16 października 2011, Waszyngton, USA
 7. Existential origin of affirmative particle in Indo-European, Session on Indo-European Historical Linguistics, 3 czerwca 2011, Sosnowiec
 8. Establishing affirmation modality as a valid grammatical category in Serbian through Internet-based research, 8th PALC (Practical Applications in Language and Computers), Łódź, 13-15 kwietnia 2011
 9. Affirmation as a type of modality, Modality in English, Universidad Complutense, Madrid, Hiszpania, 9-11 września 2010
 10. O serbskich konstrukcjach enklitycznych w kontekście afirmacji, Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo, 22-24 kwietnia 2010
 11. Sposoby wyrażania afirmacji w języku serbskim, Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo, 16-18 kwietnia 2009
 12. Употребa глагола бити као маркера афирмације у српском језику, Радионица за српски језик и културу, Valjevo, Serbia, lipiec 2008
 13. Роль русского языка в формировании стандарта сербского языка, Русистика и современность, Rzeszów, 26-27 września 2008
 14. From semantic change, via polysemy to conceptual modelling, The 10th International Cognitive Linguistics Conference, Kraków, lipiec 2007
 15. Semantic underspecification and the growth of Old English vocabulary, The 14th ICEHL (International Conference on English Historical Linguistics), Bergamo, Włochy, sierpień 2006
 16. The interplay of chaos and system in the semantic variability of Slavic homophones, The 33rd LACUS (Linguistic Association of Canada and the United States) Forum, Toronto, Kanada
 17. Cognitive modelling of Old English vocabulary in the conceptual domain of SPEECH, The 4th MESS (Medieval English Studies Symposium), Poznań, listopad 2005
 18. New directions in semantic reconstruction, New Directions in Cognitive Linguistics: First UK Cognitive Linguistics Conference, Brighton, UK, październik 2005
 19. Construction and reconstruction of meaning: A data-driven approach, The 17th ICHL (International Conference on Historical Linguistics), Madison, WI., USA, sierpień 2005
 20. Metonymic projection as a major factor in the rise of English historical synonyms of MAN and WOMAN, International Conference ‘Perspectives on Metonymy, Łódz, maj 2005
 21. On the cyclicity of meaning alterations in English historical synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING, HEL-LEX New Approaches in English Historical Lexis, Helsinki, Finlandia, marzec 2005
 22. From semantic change to on-line meaning construction, Current Trends in Cognitive Linguistics, Hamburg, Niemcy, grudzień 2004
 23. On the semantic development of Old English synonyms of MAN/MALE HUMAN BEING, The 3rd MESS (Medieval English Studies Symposium), Poznań, listopad 2004
 24. Connectionist model of semantic representation in cognitive linguistics, Cognitive Systems as Representational Systems, Toruń, wrzesień 2004
 25. Non-linearity and panchronic dimension of semantic changes affecting the OE synonyms of MAN, The 13th ICEHL (International Conference on English Historical Linguistics), Vienna, Austria, sierpień 2004

Staże i wizyty zagraniczne:

 1. Prowadzenie zajęć w ramach Socrates/Erasmus: 21-28 października 2005 - University of Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii - Cognitive Approaches to Semantic Reconstruction
 2. lipiec/sierpień 2008 - Warsztaty Języka i Kultury Serbskiej w Serbii, organizowane przez Uniwersytet w Belgradzie i Serbska Akademię Nauk i Sztuki
 3. maj 2011 - staż w Uniwersytecie w Belgradzie w ramach programu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim"
 4. październik 2011 - staż w American University, Washington D.C., USA w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu"
 5. listopad/grudzień 2011 - wizyta studyjna w Monash University, Melbourne, Australia w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu"
 6. Prowadzenie zajęć w ramach LLP Erasmus: 25-30 marca 2012 - Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Łotwa - Understanding of Semantic Categories as a Key to Translation
 7. NILE - Norwich Institute for Language Education, szkolenie CLIL, 1-14 września 2013, Norwich, Wielka Brytania
 8. Harvard University, Cambridge/Boston USA, 10-23 lutego 2014, tłumacz wizyty studyjnej, uczestnictwo w konferencji „The 13th Annual Conference of the Slavic Cognitive Association (SCLC-2014)”
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR