Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr Henryk Grzyś
starszy wykładowca

 

e-mail: hgrzys@gmail.com
tel. 17 872 12 23br> gab. 312.

 

Tytuł magistra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1984
Stopień doktora: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1998

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: literaturoznawstwo
Prowadzone zajęcia: historia literatury rosyjskiej, historia rosyjskiego obszaru językowego, kultura rosyjskiego obszaru językowego

 

Publikacje:

I. Monografie:

 1. Повести и малая проза А.Н. Толстого: аспекты художественного своеобразия, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 177 ss., ISBN 978-83-7996-302-7.

II. Artykuły:

 1. Jak uczyć pisać poprawnie w języku rosyjskim? (rec.): językowego L. Grochowski, Sprawność pisania w nauczaniu języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa 1982 (w:) Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Filologia Rosyjska, z.6/65, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1989, s.185-189.
 2. Aleksander Ertel i Lew Tołstoj (na podstawie materiałów epistolograficznych) (w:) Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską (pod red. K.Prusa), Rzeszów 1991, s.91-104.
 3. Aleksander Ertel wobec tradycji literackiej Iwana Turgieniewa (w:) "Przegląd Rusycystyczny", z.1-2/57-58, rocznik XV, Warszawa 1992, s.27-35.
 4. Художественное наследие народничества в советской литературе 1960-1970-ых годов (w:) Problemy światopoglądowe i estetyczne współczesnej literatury radzieckiej (pod red. E.Sławęckiej), Rzeszów 1992, s.197-207.
 5. Wokół problematyki i poetyki wczesnych opowiadań Aleksandra Ertela ("Przesiedleńcy", "Zapiski stepowca") (w:) Małe formy w literaturze rosyjskiej (pod red. R.Radziuka), Rzeszów 1955, s.59-75.
 6. W stronę kronikarskiego zapisu. Uwagi o genezie, problematyce i budowie świata przedstawionego powieści Aleksandra Ertela "Gardieninowie, ich czeladź, stronnicy i wrogowie (w:) Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie (pod red. S. Uliasza), Seria filologiczna, Historia literatury 3, nr 25, Rzeszów 1997, s.165-174.
 7. O Wysockim prawie wszystko (rec.) "Fraza", Rzeszów 1999, nr 1/23, s.258-260.
 8. O некоторых приемах художественной типизации дворовых людей в романе александря Эртеля "Гарденины, их дворня, приверженцы и враги" (w:) История и современность в русской литературе (pod red. K. Prusa), Rzeszów 1999, s.69-76.
 9. Литератор о войне. Очерки и рассказы А.Н. Толстого 1914-1915 гг. (w:) История и современность в русской литературе (pod red. K.Prusa), Rzeszów 2001, s. 86-94.
 10. Wzajemne oddziaływanie języków i kultur (przekład z j.ukr. artykułu N.Szuwarowej) (w:) Dyktat, protest i integracja w kulturze (pod red. Z.Stachowskiego), Warszawa-Tyczyn 2002, s.299-303.
 11. "Серьезное" i "смешное" в ранней прозе А.Н. Толстого (w:) История и современность в русской литературе (pod red. K.Prusa), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s.97-107.
 12. "Wysoko cenię w Panu rosyjskiego pisarza.". Aleksander Artel i Antoni Czechow w świetle materiałów epistolograficznych (w:) Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku (pod red. T.Chomiszczaka i R.Lipelta), Sanok 2003, s.157-164.
 13. Wiersze Romana Obuchowa - Wstęp. Пойманная рыба, Памяти Митьи Панкратова, Краски неба, краски солнца.. Еще не пригублен чай. - ( przekład z j.ros.) (w:) Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku (pod red. T.Chomiszczaka i R.Lipelta), Sanok 2003, s.210-213.
 14. Wiersze Romana Obuchowa ( przekład z języka rosyjskiego) z cyklu "Osmiowers", "Śpię na poduszkach dwóch.", "Plastycznej gliny dłodne koło. ( w:) Gazeta Uniwersytecka , kwiecień-maj 2005, nr 4-5/35, s.11.
 15. Театр во взглядах и творческой деятельности А.Н. Толстого 1900-1920-х годов (w:) Русистика и современность,  t.2, Диалог культур в обучении русскому языку и русской словесности, Санкт-Петербург 2005, s.269-275.
 16. A. Н. Толстой и И.А. Бунин. История личных и литеретурных отношений (w:) История и современность в русской литературе (pod red. K. Prusa ), Rzeszów 2006, s. 76-85.
 17. Не угасающая слава. Память об Анне Герман в современной Росии (w:) Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku, z. 4, wrzesień 2007, s. 147 -151.
 18. Проза А.П. Чехова в литературной критике эпохи "Молодой Польши", W: K. Prus (red.), Antoni Czechow (W stupięćdziesięcioletnią rocznicę urodzin), Krosno-Rzeszów 2011, s. 95-104.
 19. А.Н. Толстой и русская литературная традиция изображения провинционального дворянства [w:] N. Maliutina, A. Lis-Czapiga (red.), Русская литература конца XIX-XXI века: диалог с традицией, Wyd. UR, Rzeszów 2014, s. 151-185.
 20. Из дневника Михала Ромера (соавторы; Т.В. Карасева, В.И. Котикова, О.Ф. Ласунский, А.Н. Акинышин (в:) Из истории Воронежского края, вып. 15, Воронеж 2008, с. 152-163.
 21. Поэтика повести-сказки Золотой ключик, или Приключения Буратино А.Н. Толстого (в:) История и современность в русской литературе (pod red. K. Prusa), Rzeszów 2009, s. 138-147.
 22. Между фольклором и художественной литературой: «Сорочьи» - и «Русалочьи сказки» А.Н. Толстого [w:] Проблемi сучасного литературознавства, вып. 20, «Астропринт», Одеса 2015, с. 75-112

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR