Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Jakość kształcenia i Komisje

ZESPÓŁ DS. WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. dr Małgorzata DZIEDZIC – Przewodnicząca, p.o. Kierownik Katedry,
 2. prof. dr hab. Zofia CZAPIGA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego,
 3. dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego,
 4. prof. dr hab. Kazimierz PRUS - Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej,
 5. mgr Sebastian CZERW - przedstawiciel doktorantów
 6. Edyta ZIEMLAŃSKA - przedstawiciel studentów

 

 

KOMISJA DS. OCENY PRACOWNIKÓW

 1. dr Małgorzata DZIEDZIC - Przewodnicząca,
 2. dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS - Z-ca Przewodniczącej,
 3. prof. dr hab. Zofia CZAPIGA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego,
 4. dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego,
 5. prof. dr hab. Kazimierz PRUS - Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej.

 

RADA PROGRAMOWA KRK

 1. dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS - PRZEWODNICZĄCA
 2. dr Małgorzata DZIEDZIC - CZŁONEK,
 3. dr Dorota CHUDYK - CZŁONEK,
 4. dr Anna RUDYK - CZŁONEK,
 5. dr Grzegorz ZIĘTALA - CZŁONEK,
 6. stud. Edyta ZIEMLAŃSKA - CZŁONEK.

 

KOORDYNATORZY MODUŁOWI DS. OPRACOWANIA PROGRAMÓW STUDIÓW ZGODNIE Z KRAJOWYMI RAMAMI KWALIFIKACJI

 • dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Koordynator ds. modułu Praktycznej nauki języka rosyjskiego,
 • dr Małgorzata DZIEDZIC - Koordynator ds. modułu informatycznego,
 • dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS - Koordynator ds. modułu nauczycielskiego,
 • dr Agnieszka LIS-CZAPIGA - Koordynator ds. modułu literaturoznawczego,
 • dr Dorota CHUDYK - Koordynator ds. modułu językoznawczego i translatologicznego,
 • dr Grzegorz ZIĘTALA - Koordynator ds. modułu biznesowego,
 • dr Joanna SMOŁA - Koordynator ds. modułu turystycznego,
 • dr Artur CZAPIGA - Koordynator ds. modułu anglistycznego.
 •  

  Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia opracowany na rok akademicki 2012/2013

  Akty prawne wewnętrzne

  Akty prawne zewnętrzne

  Efekty kształcenia

  Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Sekcja Jakości Kształcenia

  Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Rektora UR z dnia 08.03.2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)

   

  PAKIET DOKUMENTACJI PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA ROSYJSKA do zatwierdzenia przez Komisję Senacką ds.Dydaktyki i Wychowania

   

  STUDIA I STOPNIA

  Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez Katedrę Filologii Rosyjskiej dokumentację programu kształcenia na studiach I stopnia

  Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych dla studiów I stopnia

  Tabela weryfikacji efektów kształcenia dla programu z odniesieniem do przedmiotów modułów

  Matryca efektów kształcenia dla studiów I stopnia

  Regulamin praktyk pedagogicznych.

  Regulamin praktyk zawodowych.

  Plan studiów stacjonarnych I stopnia - moduł filologiczny (wspólny dla wszystkich specjalizacji).

  Plan studiów stacjonarnych I stopnia - moduły specjalizacji.

  Plan studiów niestacjonarnych I stopnia - moduł filologiczny (wspólny dla wszystkich specjalizacji).

  Plan studiów niestacjonarnych I stopnia - moduły specjalizacji.

  Sylabusy przedmiotów modułu filologicznego - studia stacjonarne I stopnia.

  Sylabusy przedmiotów modułów specjalizacji (nauczycielska, język biznesu, turystyka, translatoryka) - studia stacjonarne I stopnia.

  Sylabusy przedmiotów modułu filologicznego - studia niestacjonarne I stopnia.

  Sylabusy przedmiotów modułów specjalizacji (język biznesu, translatoryka) - studia niestacjonarne I stopnia.

   

  STUDIA II STOPNIA

  Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez Katedrę Filologii Rosyjskiej dokumentację programu kształcenia na studiach II stopnia

  Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych dla studiów II stopnia

  Tabela weryfikacji efektów kształcenia dla programu z odniesieniem do przedmiotów modułów

  Matryca efektów kształcenia dla studiów II stopnia

  Regulamin praktyk pedagogicznych.

  Regulamin praktyk zawodowych.

  Plan studiów stacjonarnych II stopnia - moduł filologiczny (wspólny dla wszystkich specjalizacji).

  Plan studiów stacjonarnych II stopnia - moduły specjalizacji.

  Plan studiów niestacjonarnych II stopnia - moduł filologiczny (wspólny dla wszystkich specjalizacji).

  Plan studiów niestacjonarnych II stopnia - moduły specjalizacji.

  Sylabusy przedmiotów modułu filologicznego - studia stacjonarne II stopnia.

  Sylabusy przedmiotów modułów specjalizacyjnych (nauczycielska, język biznesu, translatoryka) - studia stacjonarne II stopnia.

  Sylabusy przedmiotów modułu filologicznego - studia niestacjonarne II stopnia.

  Sylabusy przedmiotów modułów specjalizacyjnych (nauczycielska, translatoryka) - studia niestacjonarne II stopnia.

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR