Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Barbara Kluz
starszy wykładowca
e-mail:bakluz@interia.pl

 

Tytuł magistra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, 1972

Stopień doktora: Instytut Pedagogiczny im. A. Hercena, Leningrad, 1982

Zakres prowadzonych badań: literaturoznawstwo rosyjskie, literatura staroruska, literatura XVIII i I połowy XIX w.

Prowadzone zajęcia: Literatura rosyjska, Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Publikacje:

 1. Piotr I w ineditach Puszkina, w: Prace Humanistyczne RTN, z. 11, 1977, s. 27-53
 2. Temat Piotra I w literaturze rosyjskiej XVIII wieku (autoreferat pracy doktorskiej) Leningrad 1982, s. 23
 3. M. Łomonosow o Piotrze I (lata 50-te) w: Rocznik Naukowo - Dydaktyczny, Filologia Rosyjska, z 5/52, Rzeszów 1982, s. 7-27
 4. Przyczynek do oceny Piotra I przez dekabrystów, w: Prace Humanistyczne RTN, z. 22, 1982, s. 123-137
 5. Pisarze II połowy XVIII w. o Piotrze I (Dzierżawin, Fonwizin, Murawjew, Radiszczew), w: Prace Humanistyczne RTN, z. 25, 1985, s. 55-87
 6. Bitwa połtawska 1709 r. w literaturze (Teofan Prokopowicz i Piotr Bolesta), w: Prace Humanistyczne RTN, z. 25, 1985, s. 87-107
 7. Publicystyka księcia M. Szczerbatowa, w: Przegląd Rusycystyczny, z. 3-4 Warszawa 1987, s. 105-117
 8. Historia Rosji w utworach Mikołaja Karamzina, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie z. 7/68 pod red. R. Radziuka, Rzeszów 1989, s. 9-24
 9. Przyczynek do twórczości poetyckiej Antiocha Kantemira, w: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1991, s. 5-16
 10. Problemy sentymentalizmu rosyjskiego w literaturoznawstwie radzieckim, w: Problemy światopoglądowe i estetyczne współczesnej literatury radzieciej, pod red. E. Sławęckiej, Rzeszów 1992, s. 173-186
 11. "List do przyjaciela zamieszkałego w Tobolsku" Aleksandra Radiszczewa (Przyczynek do genezy gatunków epistolarnych), w: Małe formy w literaturze rosyjskiej, pod red. R. Radziuka, Rzeszów 1995, s. 7-18
 12. "Carom grozi szafotem" - Katarzyna II o "Podróży z Petersburga do Moskwy" Aleksandra Radiszczewa w: Małe formy w literaturze rosyjskiej, pod red. R. Radziuka , Rzeszów 1995, s. 19-31
 13. Podróżny sentymentalny i jego świat w "Podróży z Petersburga do Moskwy" Aleksandra Radiszczewa w: Człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1995, s. 20-26
 14. Oświeceniowa koncepcja dobrej szkoły w utopii rosyjskiej i polskiej (M. Szczerbatow i I. Krasicki) w: Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowańskie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1995, s. 107-116
 15. Utopijny sen A. Sumarokowa o szczęśliwym społeczeństwie, w: Białostocki Przegląd Kresowy, t. 5, Białystok 1996, s. 77-85
 16. Reinterpretacja obrazu Piotra I w świetle archetypu władcy, w: "Studia Rossica VI", Warszawa 1999, s. 55-62
 17. Utopia prawosławia i antyutopijny model władzy Piotra I, w: Literaturze Słowian wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania. Zielona Góra 1999, s. 199-209
 18. Socjalno-apokaliptyczna utopia staroobrzędowców, w: Historia i współczesność w literaturze rosyjskiej, Rzeszów 1999, s. 9-19
 19. Rosyjski Antychryst w publicystyce filozoficznej XVIII wieku w: Historia i współczesność w literaturze rosyjskiej, Rzeszów 2001, s. 33-44
 20. Świątynia i duchowość prawosławia Rusi Moskiewskiej w: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, pod red. L. Rożek, t. II, cz. 2, Częstochowa 2001, s. 163-171
 21. Włodzimierza Sołowjowa wyobrażenia o przyszłości w "Krótkiej opowieści o Antychryście", w: Historia i współczesność w literaturze rosyjskiej, pod red. K. Prusa, Rzeszów 2003, s. 55-65

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR