Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Maria Kossakowska-Maras
starszy wykładowca
Z-ca Kierownika Katedry
Opiekun-kierownik praktyk pedagogicznych
Koordynator ds. ECTS, Erasmus, Most
Redaktor Tematyczny "Zeszytów Naukowych UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka"
Członek Komisji ds. Opracowania Programów Studiów zgodnie z KRK
Koordynator ds. Modułu Nauczycielskiego
Opiekun Naukowy Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Komunikacji Międzykulturowej

 

e-mail: marineczka@mail.ru
tel. 17 872 12 22
gab. 316.

dyżur: piątek - 9.15-11.15

 

 

Tytuł magistra: WSP w Rzeszowie, 1992

Stopień doktora: Uniwersytet Rzeszowski, 2003

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: nauczyciel języka obcego, kompetencje nauczyciela języka obcego, kompetencja autokreacyjna studentów, samokształcenie studentów.

 

Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka rosyjskiego, metodyka nauczania języka rosyjskiego, seminarium magisterskie

 

Wizyta studyjna

 1. "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 - Universitá degli Studi Roma Tre

 

 

Publikacje:

I. Monografia:

 1. Optymalizacja kształcenia nauczyciela języka obcego na przykładzie studiów rusycystycznych, Rzeszów 2005, Wydawnictwo UR, 202 s.

II. Rozdział w monografii:

 1. Социокультурный аспект в преподавании РКИ [w:] E. Dźwierzyńska, (red.) Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 46-67.
 2. Проект социокультурного лексического минимума для изучающих РКИ на примере темы «Человек: внешний вид, национальный характер, русская душа» [в:] Э. Дзвежиньска (ред.), Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, c. 59-78.
 3. Репрезентация концепта любовь в современном российском кинематографе [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 104-114, 0,65 arkusza wydawniczego, ISBN 978-83-7996-202-0.
 4. Алкоголизм и языковые средства его выражения в русском кинематографе [в:] Коммуникативные параметры текста II, pod redakcją Z. Czapigi, J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 39-61
 5. Особенности конструктивного подхода в процессе преподавания и изучения иностранного языка [w:] E. Dźwierzyńska (red.), Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 49-57, ISBN 978-83-7996-336-2.

III. Skrypty:

 1. Урок иностранного языка. Lekcja języka obcego, (współautor) Wyd. UR, Rzeszów 2007, 130 s.
 2. Знакомимся с Россией, (współautor), Wyd. UR, Rzeszów 2009, 180 s.
 3. Путешествуем по России, (współautor), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, 168 s.
 4. Мир русского кино, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013, 250 s. ISBN 978-83-7338-914-4.

IV. Prace redagowane:

 1. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, Wyd. UR, Rzeszów 2012, 163 ss., ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816. Dostępny w Internecie: http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/ (współred.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, G. Ziętala)
 2. Русистика и современность 5. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, (współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, K. Prus), 290 ss. ISBN 978-83-7338-864-2.
 3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, (współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Rudyk), Rzeszów 2013, Wyd. UR, 200 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
 4. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015. 143 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816. (współred. E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, D. Chudyk, M. Dziedzic
 5. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, A. Rudyk, M. Dziedzic

V. Artykuły:

 1. Отражение русской действительности и культуры в новых учебниках русского языка, (w:) Новое в русском языке и методике его преподавания, Wydawnictwo ZG PTR, Warszawa 1996, s. 58-60.
 2. O потребности создания актуальных материалов приближающих образ современной России, (w:) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Wydawnictwo Perspektywy Press, Warszawa 1997, s. 38-39.
 3. Знания о православии необходимым элементом образования филолога - русиста, (w:) Rossica Olomucensia XXXVI (za rok 1997), Wydawnictwo Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1998, c. 65-71.
 4. O путях улучшения профессионально - методической подготовки студентов - русистов, (w:) Тенденции развития языкового и литературного образования в школе и в вузе, Издательство <<Сударыня>>, Санкт - Петербург 1998, с. 250-251.
 5. O роли методической компетенции в процессе профессиональной подготовки будущих учителей, (w:) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Wydawnictwo Perspektywy Press, Warszawa 1998, s. 82-83.
 6. O потребности формирования у студентов-русистов методического мышления, (w:) Русистика и современность, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1998, s. 63-65.
 7. Postawa nauczyciela a wykorzystanie podręcznika (na przykładzie kursu do nauki języka angielskiego pt. "Blueprint"), (w:) Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, zeszyt 27/1997, Wydawnictwo WSP, s. 61-66.
 8. Kilka uwag o specyfice pracy w klasie IV szkoły średniej w nauce języka rosyjskiego, (w:) Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, zeszyt 27/1997, Wydawnictwo WSP, s. 67-71.
 9. Recenzja: K. Rumińska, H. Waszkielewicz, Mały podręcznik tekstów pisanych. Język rosyjski, Warszawa - Kraków 1996, "Języki Obce w Szkole", 1999, nr 2, s. 184-186.
 10. Обучение студентов исследовательской деятельности на основе концепции обучения action research и современного подхода к личности учителя, (w:) Русистика и современность, Глоттодидактика 2, pod red. A. Palińskiego, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2000, s. 71-83.
 11. Propozycja kolokwium z metodyki nauczania języka rosyjskiego, "Języki Obce w Szkole", 2001, nr 5, s. 95-96.
 12. Роль методических знаний в подготовке будущих учителей иностранного языка, (w:) Актуальные вопросы изучения русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, pod red. J. Henzla, L. Jochym-Kuszlikowej i F. Listwana, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 551-558.
 13. К вопросу о модели учителя иностранного языка в контексте процесса трансформации, (w:) Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика, Издательство <<Сударыня>>, Санкт - Петербург 2002, с. 55-60.
 14. Основные направления изменений в методическом образовании студентов-русистов (в свете анкетных данных). (w:) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Издательство "Artico", Warszawa 2002, s. 197-201.
 15. Использование техники mindmapping в модификации педагогической практики и занятий по методике обучения русскому языку (избранные примеры), (w:) Русистика и современность, Глоттодидактика 3, pod red. A. Palińskiego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003, s. 99-106.
 16. Przyczynek do problematyki kompetencji językowej studentów podczas praktyki pedagogicznej, (w:) http://republika.pl/forum_metodyka/forum/kazim_12php
 17. Модель образования учителя русского языка - пути оптимизации (w:) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Издательство "Artico", Warszawa 2004, s. 151-157.
 18. К вопросу о формировании саморазвития и креативной компетенции у студентов филологии (w:) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa 2005, s.77-81.
 19. "Туризм и краеведение" - проект цикла занятий для студентов V курса русской филологии по специальности "бизнес-русский", (współautor), 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 220-226, Wyd. UR, Rzeszów.
 20. Ogólnopedagogiczne właściwości nauczyciela języka obcego w świetle literatury przedmiotu, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 28-34, Rzeszów.
 21. Формирование автокреативной компетенции студентов русской филологии на занятиях по практикуму русской речи и методике - избранная проблематика, избранные примеры, 2006, [w:] Rossica Olomucensia. XLIV, с. 659-663, Olomouc.
 22. Model nauczyciela języka obcego w kontekście procesów transformacji, [w:] S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicilo, (red.), Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe, s. 423 (wersja elektroniczna – 9 stron), Wyd. UR, 2006.
 23. Место преподавателя в организации самостоятельной работы студентов на занятиях по методике РКИ [w:] Мова. Науково- теоретичний часопис з мовознавства № 11, Odessa 2006, с. 393 – 397.
 24. Коллоквиум по методике преподавания РКИ как форма контроля, развивающая методическое мышление студентов русской филологии, [w:] Г. Гочев (ред.), IX Международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической науке, доклады и сообщения, Астрата, Велико-Тырново (Veliko Tyrnowo) 5 – 8 IV 2006, c. 527-529.
 25. Проект учебного пособия по методике для студентов-русистов <Урок иностранного языка>, 2007, [w:] А. Маврова, С. Печева, Т. Петкова (ред.), Мир русского слова и русское слово в мире. Том 6(2), Методика преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного), Sofia, Heron Press, s. 227-230.
 26. <Самостоятельная работа> и ее признаки в русской научной литературе, 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 39-44, Rzeszów.
 27. Самостоятельная учебная деятельность учащихся и цели обучения иностранным языкам, [w:] А.D. Czerenkowa (red.), Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий, Ч. II, Woroneż 2007, s. 205-209.
 28. О формировании культуроведческой компетенции на занятиях по курсу <Практикум русской речи> на примере реализации темы <Человек>, [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 461- 466.
 29. Самостоятельность студента в учебном процессе, [в:] Z. Czapiga, G. Ziętala, (ред.), 2009, Русистика на рубеже веков, Rzeszów, Wyd. UR, c. 54-59.
 30. Использование глоттодидактических материалов в формировании социокультурной компетенции студентов, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 84-90.
 31. Мультимедийные презентации в процессе формирования социокультурной компетенции студентов [w:] H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa, (red.), 2010, Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej. Cz. 2 Lublin, Wyd. UMCS, s. 75-80
 32. Использование художественных фильмов в формировании социокультурной компетенции студентов-русистов, [w:] J. Mąkosza-Bogdan (red.), Zeszyty naukowe. Neofilologia. Teoria. Praktyka. Традиция и перспективы диалога языков и культур. Теория. Практика. Tradycja i perspektywy dialogu języków i kultur, Warszawa 2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, str. 165-173.
 33. Русский кинематограф – из опыта проведения занятий на III курсе русской филологии, [w:] L. Szypielewicz, (red.), Обучение русскому языку студентов филологических и нефилологических факультетов вузов. Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych, Warszawa-Lublin 2009, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, str. 200-206.
 34. Использование нового учебного пособия «Знакомимся с Россией» с целью формирования коммуникативной и социокультурной компетенций студентов-русистов, (соавтор), [w:] М.Л. Ремнёва, А.А. Поликарпов (сост.), Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 20-23 марта 2010 года), Изд-во Московского университета, Москва 2010, стр. 603-604.
 35. Kształtowanie kompetencji socjokulturowej z perspektywy dydaktyki konstruktywistycznej, [w:] J. Knieja, T. Zygmunt, Ł. Brzana (red.), Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Lublin 2010, Wydawnictwo Werset, str.201-210.
 36. Использование аудио- и аудиовизуальных аутентичных материалов в процессе формирования социокультурной компетенции студентов-русистов, 2011, [в:] Э. Архангельская, Л. Игнатьева, О. Розова, (ред.), Русистика и современность, Рига, Изд-во БМА, с. 220-225.
 37. Realizacja prac licencjackich z glottodydaktyki w ramach studiów dwustopniowych – uwagi, propozycje, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 87-97.
 38. Кинокомедии русского и советского кинематографа в социокультурном аспекте, [в:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 188-191.
 39. Конструктивная дидактика и её влияние на формирование социокультурной компетенции в процессе изучения РКИ, [в:] Русский язык в полицентричном мире: проблемы и перспективы. Материалы второй международной научно-методической конференции, Москва 2011, МГИМО(У) МИД России, с.114-119.
 40. Формирование социокультурной компетенции студентов на тему «Русская душа», [w:] Enrique F.Quero Gervilla i in. (editores), Lengua Rusa, Vision del Mundo y Texto, Granada 2011, Universidad de Granada, ISBN:978-84-615-1702-02, c. 975-983.
 41. Тонкость русского юмора как фрагмент русской языковой картины мира в процессе обучения РКИ, [в:] Э. Архангельская, И. Маркина, (ред.), Текст, культура, перевод, Изд-во Балтийской Международной академии, Riga 2012, с. 123-132.
 42. Организация занятий по методике обучения РКИ в рамках послевузовского профессионального образования [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 98-108.
 43. Русское коммуникативное поведение в стандартных коммуникативных сферах как социокультурное явление русской действительности [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 109-116.
 44. Молодежные субкультуры как фрагмент русской действительности в процессе формирования социокультурной компетенции изучающих РКИ, [в:] Н.И. Белунова, А.С. Крайнова (ред.), Язык и культура в современном мире: актуальные проблемы и тенденции развития, Санкт-Петербург 2012, с. 13-20.
 45. Национальная русская кухня как фрагмент русской языковой картины мира в процессе формирования социокультурной компетенции изучающих РКИ [в:] L. Szypielewicz, (red.), Człowiek, świadomość, komunikacja, Internet, Warszawa 2012, Wydano z pomocą finansową Fundacji „Russkiy Mir” (729П/10-12) ISBN: 978-83-61116-21-9, s. 742-751.
 46. Педагогика конструктивизма и мультимедиа в процессе интенсификации формирования социокультурной компетенции студентов-русистов, [w:] H. Munia, S. Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, Lublin 2013, ISBN 978-83-7784-349-9, с. 175-184.
 47. Русские праздники как фрагмент русской языковой картины мира в процессе формирования социокультурной компетенции студентов изучающих РКИ, [w:] H. Munia, S. Szaszkowa (red.), Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach, Lublin 2013, ISBN 978-83-7784-349-9, с. 185-196.
 48. «Квартирный вопрос» как социокультурное явление русской действительности [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 249-262.
 49. Русское чаепитие как элемент русской языковой картины мира в процессе формирования СКК [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 156-168.
 50. Русская баня как явление русской культуры в процессе формирования СКК студентов-русистов, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 156-167.
 51. Особенности пассажирского транспортного движения в России как явления русской культуры в процессе формирования социокультурной компетенции иностранных учащихся [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 114-126.
 52. Образ русских реалий в современном российском кинематографе в процессе формирования социокультурной компетенции [в:] Н.И. Белунова (ред.), Язык и культура в современном мире: актуальные проблемы и тенденции развития, Сборник материалов III Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург 2013, с. 127-134.
 53. Социокультурные особенности здоровья и лечения в России в процессе формирования СКК иностранных учащихся [в:] Т. Солдатенкова, Л. Шипелевич (науч. ред.), Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет, VI Международная научная конференция Русский Язык в Языковом и Культурном Пространстве Европы и Мира, 22–25 мая 2014 года, Лёвен, Бельгия, ISBN 978-83-61-11628-8, с. 957-971.
 54. Особенности репрезентации концепта «дом» в советском и современном российском кинематографе, [в:] Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства, № 21, 2014, Е.Н. Степанов (ред.), изд. Астропринт, Одесса 2014, ISSN 2307-4558, c. 83-88.
 55. Специфика обучения РКИ студентов Университета третьего возраста [в:] Л.А. Вербицкая, К.А. Рогова, Т.И. Попова и др. (ред. кол.), Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ. (г. Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 года). В 15 т. – Т. 10. – Санкт-Петербург: МАПРЯЛ 2015, с. 561-566, ISBN 978-5-9906635-0-3.
 56. Средства формирования социокультурной компетенции студентов-русистов в рамках занятий по практикуму русского языка [w:] J. Kaliszan (red.), STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, vol. XL, cz. 1: s. 265-274, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-232-2878-3, ISSN 0081-6884.
 57. Картина мира в западной, русской и польской когнитивной лингвистике и лингвокуль- турологии [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 102-115.

VI. Recenzje:

 1. Recenzja książki „Nauka języka obcego w perspektywie ucznia”, pod redakcją naukową Hanny Komorowskiej, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, 422 s., ISBN 978-83-62726-32-5 [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 160-163.
 2. Recenzja książki Klaudii Rumińskiej i Haliny Waszkielewicz „Mały podręcznik tekstów pisanych. Język rosyjski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996, 170 ss.., ISBN 83-01-12165-3 [w:] „Języki Obce w Szkole” 1999, nr 2 (213), s. 184-186.
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR