Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr Jolanta Kur-Kononowicz
Adiunkt

 

e-mail: jolanta_malgorzata@wp.pl
tel. 17 872 12 26
gab. 310.

 

 

Tytuł magistra: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1985 - filologia rosyjska.

Stopień doktora: Uniwersytet Jagielloński, 2009

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: polsko-rosyjskie językoznawstwo konfrontatywne; frazeologia języka rosyjskiego i polskiego w ujęciu konfrontatywnym, diachronia rosyjsko-polska.

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, język staro-cerwiewno-słowiański, Gramatyka opisowa jęz. ros., Reklama rosyjska, Translatoryka tekstów specjalistycznych, Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego, Zmiany we współczesnym języku rosyjskim.

 

Podwyższanie kwalifikacji

 1. Staż naukowo-dydaktyczny w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 16-27. 06. 2014 - Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Neofilologii w Krakowie.
 2. Staże językowe w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie - 1984,1986, 2013
 3. Staż naukowo–językowy na Uniwersytecie Moskiewskim im. M. Łomonosowa - 1990
 4. Staż języka bułgarskiego na Uniwersytecie w Płowdiwie - 1983
 5. Staż języka bułgarskiego na Uniwersytecie w Tyrnowie Wielkim - 1987
 6. Studium Dziennikarskie na Uniwersytecie Szczecińskim - 1985-1987

 

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus/LLP:

 1. Universitetet i Tromsø (Norwegia) – Российская реклама, Современная экономическая ситуация России (24-29.03.2014)
 2. . Fatih Universitesi (Turcja) – Российская реклама. Российские бренды. Названия блюд, заимствованных русским языком из языков тюркских. Русские и польские кулинарные традиции. (3-9.05.2015)
 3. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology (Ukraina) – Российская реклама (социальная реклама, женщина в рекламe). Российские бренды (15.05-19.05.2017).

Pozostałe wyjazdy:

 1. Institut Russkogo Jazyka im. A.S. Puszkina (Moskwa) – staż naukowy w celu realizacji tematu badawczego „Historia badań nad nazewnictwem potraw i leksyką sadowniczą w języku rosyjskim” (1-15.09. 2013)
 2. Wyjazd w charakterze opiekuna studentów III roku: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena w Sankt Petersburgu (01-16.02.2014)
 3. Tallinn University, Institute of Slavonic Languages and Cultures (Estonia) – staż naukowy w celu realizacji tematu badawczego „Leksyka botaniczna w języku rosyjskim” (7-21.06.2015).

 

Publikacje:

Monografie:

 1. Nazwy potraw w języku rosyjskim XIX wieku, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-154-2, 236 ss.

Rozdział w monografii:

 1. Названия кустарников в русском языке как предмет лингвистических исследований, [в:] Текст ‒ Предложение ‒ Слово, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, Rzeszów 2014, s. 24-34. ISBN 978-83-7996-086-6
 2. On the Names of Soups in the Polish and Russian Languages of the 19th Century in a Comparative Perspective (selected issues), [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Slavic and Rother Languages in a Contrastive Perspective, Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 9-24
 3. О названиях кустарников типа смородина и porzeczka в русском и польском языках [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 160-169. ISBN 978-83-7867-319-4
 4. O названиях шиповника в русском языке – этимология а мотивировка [в:] Коммуникативные параметры текста II, pod redakcją Z. Czapigi, J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 62-80
 5. Названия напитков в русском языке XIX века [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka IV, pod red. E. Komorowskiej i K. Kondzioły-Pich, Szczecin 2016, s. 180-195. ISBN 978-83-7867-335-4.
 6. Leksem „miód” i jego określenia w języku rosyjskim XIX wieku [w:] Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, t. II, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, pod red. R. Gawarkiewicza i A. Krzanowskiej, t. II, Szczecin 2016, s. 260-278. ISBN 978-83-7867-394-1.
 7. Rosa Sibirica, Rosa Canina и другие дикорастущие розы: русские и польские названия [в:] „Филологический дискурс. Вестник Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета”, вып. 13, Региональные тексты, мифы, бренды, Тюмень 2016, c. 52-61. ISBN 978-5-400-01310-2.

Pozycje redagowane:

 1. Коммуникативные параметры текста II, pod redakcją Z. Czapigi, J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-257-0, 166 ss.

Artykuły:

 1. Русские фразеологизмы полностью или частично непереводимые на польский язык /часть I/ [w:] Rossica Stetinensia, nr 2, 1991, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 51, s. 121-145.
 2. Межъязыковая фразеологическая омонимия на примере русского и польского языков, [w:] Slavica Stetinensia, nr 1, 1992, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 90, s. 163- 169.
 3. Nazwy chleba w języku rosyjskim końca XIX wieku. Adekwatność i precyzyjność definicji, [w:] Literatura i język rosyjski w świecie. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji MAPRJAŁ, red. E.Kucharska, Szczecin 1992, s. 239-244.
 4. Nazwy zup w języku rosyjskim końca XIX wieku – adekwatność i precyzyjność definicji, [w:] Slavica Stetinensia, nr 2, 1992a, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 105, s. 73-80.
 5. Nazwy pieczywa cukierniczego w języku rosyjskim końca XIX wieku – adekwatność i precyzyjność definicji, [w:] Slavica Stetinensia, nr 3, 1993, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 119, s. 149-161.
 6. Nazwy zup pochodzenia tureckiego w języku rosyjskim, [w:] Slavica Stetinensia, nr 9, 1999, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 258, s. 239-243.
 7. Etymologiczno-derywacyjna charakterystyka nazw potraw mącznych smażonych i gotowanych zarejestrowanych w Толковом словаре живого великорусского языка V.I.Dahla, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze II, Szczecin 2001.
 8. Nazwy pieczywa w „Toлковом словаре живого великорусского языка” V.I.Dahla. Zarys etymologiczno-derywacyjny, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III, Szczecin 2002, s. 125-133.
 9. Nazwy potraw mącznych w „Tолковом словаре живого великорусского языка” V.I.Dahla, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV, Szczecin 2003, s. 139-144.
 10. Początki leksykografii rosyjskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VIII, Szczecin 2007, s. 177-181.
 11. Badania z zakresu nazw potraw w języku polskim i rosyjskim, [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, Szczecin 2010, s. 146-156.
 12. Nazwy kasz w języku rosyjskim XIX wieku – zarys etymologiczno-derywacyjny [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 44-48.
 13. Названия мясных блюд в русском языке XIX века – этимологическо-деривационная характеристика [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 48-52.
 14. Nazwy napojów zapożyczone z języka tureckiego w języku rosyjskim, [w:] „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego”, № 1(4), pod red. R. Czachora, Wrocław 2013, s. 95-110. ISSN: 2084-1701
 15. Названия десертов, закусок, сластей (лакомств) в русском языке XIX века – этимологическо-деривационная характеристика), [w:] Семантика и прагматика языковых единиц, под ред. Н.А. Аксариной, О.В. Трофимовой, Тюмень 2013, s. 47-53. ISBN 978-5-98249-032-2
 16. Nazwy krzewów w języku rosyjskim XIX wieku [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 64-75.
 17. Recenzja książki W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii" pod red. H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik, Kraków 2013, ss.184, ISBN 978-83-7850-171-8 [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 193-200.
 18. Kraina miodem płynąca, czyli o nazwach miodu w języku rosyjskim XIX wieku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XIV. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, Szczecin 2013, s. 181-188.
 19. Богатство названий яичниц и других блюд из яиц в русском языке XIX века, [в:] „Мова. Науково-теоретичний часопис з мововзнавства”, № 22, Одесса 2014, c. 25-31, УДК 81(05). ISSN 2307-4558.
 20. Jeszcze o słowniku V.I. Dahla, [w:] Matieriały po russko-slawianskomu jazykoznaniu. Wypusk 32, Woroneż 2014, s. 229-236.
 21. Калина в славянской культуре и номенклатуре, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 51-59.
 22. О названиях малины в русском и польском языках [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 43-55.
 23. Tezy referatu: О названиях дикорастущих роз в русском и польском языках [w:] „Русский язык и литература в современных культурных контекстах”, Tiumeń 2015, s. 59. УДК: 811.161.1+821.161.1(082) ББК: Ш141.12+Ш33(2=411.2)Я431 Р894.
 24. О названиях черёмухи в русском языке [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 31-42.
 25. O cимволе места в поэзии С.А. Есенина, [w:] „Philology. International scientific journal”, № 2(8), 2017, Volgograd 2017, s. 15-18. ISSN 2414-4452.
 26. Opozycje kolorystyczne w poezji Sergiusza Jesienina, [w:] Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy „Maska”, nr XXXIV: Kontrast – Dualizm – Opozycja, Kraków UJ 2017, s. 177-189. ISSN 1898-5947 (red. K. Kleczkowska).

Pozostałe publikacje:

 1. Syberia oczami zesłanego dziecka, [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, nr 3/2017 (98), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 32-33. ISSN 1642-67976 (współautor K. Harpula).

 

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR