Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Agnieszka Lis-Czapiga
adiunkt
Członek Komisji ds. Opracowania Programów Studiów zgodnie z KRK
Koordynator ds. Modułu Literaturoznawczego

 

e-mail: lis.agnieszka@interia.pl
tel. 17 872 12 23
gab. 312.

 

 

Stopień doktora: Uniwersytet Rzeszowski, 2011 r.

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2003 r.

 

Zakres prowadzonych badań: literatura rosyjska XIX wieku, poezja rosyjska pierwszej fali emigracji.

 

Prowadzone zajęcia: historia literatury rosyjskiej XIX w., wstęp do literaturoznawstwa, praktyczna nauka języka rosyjskiego, teoria literatury, historia literatury rosyjskiej.

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus:

 1. 2005 - Nyíregyházi Főiskola
 2. 2013 - Universidad de Granada, Hiszpania

Wizyty studyjne:

 1. Wizyta studyjna w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 – Monash University, Melbourne

 

Publikacje:

I. Monografie:

 1. Szkoła tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 202 ss., ISBN 978-83-7338-942-7.

II. Rozdział w monografii:

 1. Неоромантизм как предмет рефлексии в современном русском литературоведении [w:] Русская литература конца XIX-XXI века: диалог с традицией, pod red. N. Maliutiny i A. Lis-Czapigi, s. 17-34, Rzeszów 2014.
 2. Liryka pejzażowa Siergieja Makowskiego w kontekście tradycji romantycznej [w:] Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, t. 1. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, pod red. D. Dziadosz, A. Krzanowskiej, A. Szlachty, Szczecin 2014, s. 211-224, Volumina.pl Daniel Krzanowski, ISBN 978-83-7867-094-0
 3. Pejzaż w liryce Władimira Korwin-Piotrowskiego (wybrane aspekty) [w:] Słowianie na emigracji. Literatura – Kultura – Język, red. B. Kodzis, M. Giej, Opole – Racibórz 2015, s. 333-342
 4. Тема человеческого бытия в восприятии Сергея Маковского[w:] K. Prus, A. Lis-Czapiga (red.), Literatura rosyjska wobec historii i wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 51-64.

III. Redagowanie monografii:

 1. Русская литература конца XIX-XXI века: диалог с традицией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, 252 ss., ISBN 978-83-7338-990-8. (współred. N. Maliutina).
 2. Современная русская и украинская драма в поле интермедиальных стратегий, (współred.N. Maliutina) Rzeszów 2016
 3. Literatura rosyjska wobec historii i wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 164 ss., ISBN 978-83-7996-316-4. (Współred. K. Prus)

IV. Artykuły:

 1. Элементы идеологии славянофилов и западников в «Записках охотника» И. Тургенева [w:] Świat Słowian w języku i kulturze V, Literaturoznawstwo, pod red. Ewy Komorowskiej i Żanety Kozickiej-Borysowskie, Szczecin 2005, s. 116-121.
 2. Motyw morza i oceanu w poezji F. Tiutczewa [w:] Studia rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, t. 15, Kielce 2005.
 3. Мотив огня в поэзии Ф.И. Тютчева [в:] K. Prus (red.), История и современность в русской литературе, Rzeszów 2006, s. 28-40.
 4. Художественное изображение грозы в лирике В.Г. Бенедиктова, [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 2. Диалог культур в преподавании русского языка и русской словесности, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 286-291
 5. Литературная аллюзия в избранных очерках из <Записок охотника> И. Тургенева, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język II, (red.) K. Pietrzycka-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak, W. Marinczenko, Kraków 2005, s. 85-96.
 6. Obraz fontanny w liryce F. Tiutczewa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VI. Literaturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2005, s. 90-94.
 7. O pojęciu szkoły w literaturze, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VII. Literaturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2006, s. 90-95.
 8. Plastyczny charakter percepcji pejzażu w liryce Władimira Bieniediktowa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Literaturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i D. Dziadosz, Szczecin 2007, s. 47-67.
 9. Мотив волны в лирике Ф.И. Тютчева, [w:] Русистика и современность. Литературоведение, науч. ред . Е.М. Черноиваненко, Oдесса 2008, s. 207-213.
 10. Problem istnienia jednostki (na podstawie twórczości F. Tiutczewa i W. Bieniediktowa), [w:] W kręgu słowa. Zbiór jubileuszowy poświęcony 25-leciu pracy naukowej prof. Ewy Komorowskiej, pod red. Ż. Kozickiej-Borysowskiej i J. Misiukajtis, Szczecin 2008, s. 159-168.
 11. Problem przemijania ludzkiego życia w twórczości A. Chomiakowa, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, A. Krzanowska, Szczecin 2008, s. 50-58.
 12. Проблема человеческого существования в лирике Ф.Н. Глинки, [w:] История и современность в русской литератур, pod red. K. Prusa, Rzeszów 2009, s. 31-37.
 13. Opozycja niebo-ziemia jako wyraz romantycznego dualizmu w liryce Władimira Bieniediktowa, [w:] Język, kultura i świat roślin. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Halinie Chodurski, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 180-185.
 14. Barwa w poezji plejady Tiutczewowskiej (na przykładzie twórczości Fiodora Tiutczewa i Piotra Wiaziemskiego), [w:] Barwa w języku, literaturze i kulturze. II, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2011, s. 127-138.
 15. Лирика Л.Я. Якубовича [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 44-57.
 16. Szkoła Tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku – aspekt formalny (płaszczyzna stylowa i leksykalna), „Slavia Orientalis”, t. LXI, nr 1, 2012, s. 29-48.
 17. Obraz Północy i Południa w liryce Szkoły Tiutczewowskiej [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XIII. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, pod red. D. Dziadosz i A. Krzanowskiej, Szczecin 2012 (wyszło w 2013), s. 100-109. ISBN 978-83-7518-496-9
 18. Barwy w liryce Fiodora Glinki [w:] „Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. XIII, Szczecin 2014, s. 115-125.

V. Recenzje:

 1. Świat Słowian w języku i kulturze VII. Literaturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2006, [w:] "Przegląd Rusycystyczny" Nr 1, 2008, s. 125-128.
 2. Recenzja: Świat Słowian w języku i kulturze VIII: Literaturoznawstwo. Red. E. Komorowska, D. Dziadosz, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” Nr 4, 2009, s. 121-122.
 3. АВТОРСКИЕ МИРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ. СТРАТЕГИИ АНАЛИЗА, отв. ред. Н.М. Раковская, Одесса: «Астропринт», 2014, ss. 357, „Slavia Orientlis” Nr 2, 2016, s. 440-443

VI. Sprawozdania:

 1. Międzynarodowa Konferencja naukowa 50 lat Rusycystyki Rzeszowskiej, „Przegląd rusycystyczny” Nr 1 (153), 2016, s. 139-141
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR