Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

prof. dr hab. Nataliia Maliutina
profesor nadzwyczajny

 

e-mail: malutina2002@ukr.net
tel. 17 872 12 23
gab. 312.

 

Stopień magistra: Odeski Uniwersytet Państwowy im. I. Miecznikowa, 1985 r.
Stopień doktora nauk humanistycznych: Charkowski Instytut Pedagogiczny im. G. Skovorody, 1991 r.
Stopień docenta: 2002 r.
Stopień doktora habilitowanego: Instytut Literatury im. T. Szewczenko Akademii Nauk Ukrainy, 2007 r.
Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego - od 2008 r.
Profesor tytularny na Ukrainie - od 2011 r.
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego - od 2012 r.

 

Zakres prowadzonych badań: teoria literatury, dramaturgia w literaturze ukraińskiej, gatunki dramatu rosyjskiego

 

Prowadzone zajęcia: Historia literatury rosyjskiej, Praktyczna nauka języka rosyjskiego.

 

Publikacje
I. Monografie

 1. Українська драматургія кінця XIX - поч. XX ст.: аспекти родо-жанрової динаміки. - Одеса: Астропринт, 2006. - 351 с
 2. Поэтика высказываний в пьесах одесских драматургов Анны Яблонской и Александра Марданя, Rzeszów 2016. - 180 s.

II. Redagowanie monografii:

 1. Русская литература конца XIX-XXI века: диалог с традицией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, 252 ss., ISBN 978-83-7338-990-8. (współred. A. Lis-Czapiga).

III. Rozdział w monografii

 1. Ракурсы исследования современной драматургии [w:] Современная русская и украинская драма в поле интермедиальных стратегий, pod red. N. Maliutiny i A. Lis-Czapigi, Rzeszów, 2015, s. 7–16.
 2. Поздние комедии А. Фредро: путь от разрушения канона к канонизации новых тем, жанров, приёмов [w:] Буття канону, Ніжин 2016, s. 252–264
 3. Автор и его проект восприятия пьесы в драмах Александра Марданя [w:] Современная русская и украинская драма в поле интермедиальных стратегий, Rzeszów 2015, s.110–125.
 4. Категория высказывания в работах русских и польских литературоведов [в:] Словянські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти, Одеса 2016, с. 39–53.
 5. Процессы приращивания смысла и контекстная интерпретация пьес Александря Марданя[w:] K. Prus, A. Lis-Czapiga (red.), Literatura rosyjska wobec historii i wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 149-164.

IV. Artykuły

 1. Поетика перевтілень персонажів у „Лісовій пісні" Лесі Українки // Історико-літературний журнал. - Одеса, 2001. - № 6. - С. 75-87.
 2. Художнє втілення екзистенційного типу мислення в драматургії Лесі Українки: Навчально-методичний посібник. - Одеса: Аст-ропринт, 2001. - (4,84 др. арк.).
 3. Філософія часу в екзистенційному просторі драматичного діалогу Лесі Українки „Три хвилини" // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. - Вип. X. - Рівне: РДГУ, 2001. - С 97-102.
 4. Модифікація жанрової форми етюду в „Місячній пісні" Олександра Олеся (до проблеми структурного осмислення) // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. - Вип. XI. - Рівне: РДГУ, 2002.-С 160-166.
 5. Драматургія діалогу в творчій системі О. С. Пушкіна і Лесі Українки // А. С. Пушкин и мировой литературный процесс: Сборник науч. статей. - Одесса: Астропринт, 2002. - С. 206-213.
 6. Мелос як втілення екзистенції ліричного героя в поетичних циклах Лесі Українки (на прикладі циклу „Сім струн") // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. - Запоріжжя, 2002.-№ 2,-С 61-66.
 7. Семантика висловлювання в контексті метасловесної тканини драматичного етюду Олександра Олеся „Осінь" // Культура народів Причорномор'я. - Сімферополь, 2002. - № 32. - С 349-352.
 8. Структура діалога та полілога як жанротворчі чинники у драматичному етюді О. Олеся „При світлі ватри" // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. - Вип. XII. - Рівне, 2002. -С 50-57.
 9. Жанротворчі інтенції висловлювання в драматичних етюдах Олександра Олеся // Історико-літературний журнал. - Одеса, 2002. -№8.-С 149-159.
 10. Полілог-очікування у ранній драматургії Спиридона Черкасенка // Наукові записки. - Вип. 50. - Серія: Філологічні науки (Літературознавство). - Кіровоград: РВГІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. - С. 188-194.
 11. Структура національного міфу в трагедії В. Пачов-ського „Сон української ночі" // Українська ментальність: діалог світів, матеріали міжнародної науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 р. -Одеса: Астропринт, 2003. - С. 20-28.
 12. Принципи монтажної композиції у драматичних етюдах Олександра Олеся // Серебряный век: диалог культур: 36. наук, статей. - Одеса: Астропринт, 2003. - С. 136-144.
 13. Рухомість тексту і контексту в драматичних етюдах Олександра Олеся „Танець життя" і „Хам" // Актуальні проблеми слов'янської філології. Міжвуз. зб. наук. ст. - Вип. 8: Лінгвістика і літературознавство. -К., 2003.-С. 201-208.
 14. Структура діалогу в драматичній поемі Лесі Українки „На полі крові" // Проблеми сучасного літературознавства. - Вип. 12. -Одеса, 2003.-С. 95-102.
 15. Поетика семіозису в драматичній поемі Лесі Українки „У пущі" // Леся Українка і сучасність (До 130-річчя від дня народження Лесі Українки). Збірник наук, праць. - Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2003. -С 107-115.
 16. Поетика драматичного жарту: до проблеми родо-жанрових дифузій в українській одноактній комедії кінця XIX - початку XX ст. // Іст.-літ. журнал. - Одеса, 2003. - № 9. - С 142-152.
 17. Іронія як маркер жанрових модифікацій в умовах маргінесу української драматургії кінця XIX - початку XX століть // Вісник Житомирського педагогіч. ун-ту. - Вип. 15. -Житомир, 2004. - С 159-163.
 18. Національні варіанти застосування містерійної структури в українській та польській драматургії кінця XIX - початку XX ст. // Национально-культурный компонент в текстах мировой культуры: Научное пособие. - Одесса: Астропринт, 2004. - 200 с.
 19. Адаптація романного сюжету в українській мелодрамі кінця XIX - початку XX ст. // Докса. Мова, текст, культура. - Одеса. -2004.-Вип. 6.-С. 291-300.
 20. Притчево-алегорична структура одноактівки як вектор процесу епізації в українській драмі кінця XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми сучасної філології. - Вип. XIII. - Рівне: Перспектива, 2004. -С. 195-202.
 21. Характер полилога в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» в контексте поисков музыкальной драматургии рубежа столетий // Проблеми сучасного літературознавства. - Одеса. - 2004. - Вип. 13. - С. 96-101. Стаття передрукована у виданнях: "Звук лопнувшей струны". К 100-летию "Вишневого сада". Чеховиана. - М., 2005, Acta universitatic szegediensis. Dissertationes slavicae. Материалы и сообщения по славяноведению. Sectio historiae litterarum, 2004. - S. 113-120.
 22. Інтенціональність висловлювань та способи їх ху­дожнього функціонування у драматичних етюдах Олександра Олеся // Слово і час. - 2004. - № 12. - С 42-50.
 23. Риси баладного мислення в ліричній драмі // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. - Запоріжжя. - 2004. - № 3. - С 132-137.
 24. Травестіювання жанрових канонів в українській ме­лодрамі кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2004. - Вип. 33, ч. 2. - С. 94-99.
 25. Трансформація комедійного начала у мелодрамах Ю. Федьковича (рух жанрових форм від іграшки-фрашки до пасторальної трагікомедії) // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов'янська філологія. - 2005. - Вип. 274-275. - С 88-94.
 26. Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця XIX - початку XX століть у драму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Українська література в загаль­ноєвропейському контексті. - Ужгород. - 2005. - Вип. 9. - С. 206-211.
 27. Трансформація жанру містерії в українській і польській драматургії кінця XIX - початку XX ст. // Formacje dyskursywne w kulturze, językach і literaturze europejskiej XX wieku, t. IV. Pod red. L. Rożek. - Często-chowa. Akademia im. J. Długosza w Częstochowie. - 2005. - С 335-346.
 28. Жанрові трансформації української історичної драми кінця XIX - початку XX ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики. - 2005. -Вип.22.-С. 161-173.
 29. Белетризація ремарки в українській одноактній п'єсі кінця XIX - початку XX століття // Діалог. Медіа-студії: Збірник наукових праць. - Одеса. - 2005. - Вип. 3. - С. 173-180.
 30. Пути формирования лирической драмы в русской и украинской литературе рубежа XIX - XX в. // Драма и театр. -Тверь, 2005. - Вип. 5. - С. 37-43.
 31. Архетип сколії як структуротворчий чинник у „Маленькій трагедії" О. Пушкіна та у драматичній поемі М. Рильського „Бенкет" // А. С. Пушкин и мировой литературный процесс. Сб. науч. статей. - Одесса: Астропринт, 2005, - С. 278-285.
 32. Проблема жанрового поліфонізму в драматургії В. Вин-ниченка в контексті тенденцій психологізації драматурги порубіжної доби // Винниченкознавчі зошити. - Ніжин. - 2005. - Вип. 2. - С. 110-123.
 33. Українська драматургія кінця XIX - початку XX століття: аспекти родо-жанрової динаміки: Монографія. - Одеса: Астропринт, 2006. - 352 с Рец. В'язовської О. Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця XIX - початку XX століття: аспекти родо-жанрової динаміки. Діалог, медіа-студії: Збірник наукових праць. - Одеса, 2006. - № 4. - С. 254-257;
 34. Українська драматургія кінця XIX - початку XX століть: аспекти родо-жанрової динаміки // Ukrainica II soucasna ukrajnistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. 2 cast. - Olomoucke sympozium ukrajin-istu 24-26 srpna 2006. - S. 339-344.
 35. Перехідні явища на шляху до формування українсь­кої "нової драми" кінця XIX - початку XX століття // Споконвіку було слово... Збірник на пошану професора Олександра Александрова з нагоди його 60-річчя. - Одеса: Астропринт, 2007. - С. 190-201.
 36. Осягнення містерії перевтілення // Історико-літературний журнал. - 2007. - № 13.-С 269-272.
 37. Жанрові модифікації української родинно-побутової драми кінця XIX - початку XX ст. // Таїни художнього тексту: 36. наук, праць. - Дніпропетровськ, 2007. - С. 1780-178.
 38. Интертекстуальность как фактор жанровых трансформаций в драматургии конца XIX - нач. XX ст. // Срібний вік: Діалог культур. - Одеса, 2007. - С 113-120.
 39. Україністика в іменних фондах наукової бібліотеки ОНУ ім. 1.1. Мечникова // Вісник Одеського нац. ун-ту. - 2007. - Т. 12. - Вип. 4. Сер. Бібліотекознавство. Бібліографознавство, Книгознавство. - С. 249-251.
 40. Драматургія Олександра Олеся у творчому діалозі із символістською драматургією доби // Історико-літературний журнал. -2007.-№ 14.-С 62-74.
 41. Явище жанрової інтерактивності у драматургії І. Карпенка-Карого // Слово і час. - 2008. - № 1. - С. 53-61.
 42. Літературизація драми В. Винниченка "Брехня" як маркер жанрової специфіки // Як тайна, як безодня... П'єса Володимира Винниченка "Брехня": Текст і контексти. 36. наук, праць. - Сімферополь: Світ, 2008. - С. 124-133.
 43. Dramaturgia słowa w teatrze poetki Lesi Ukrainki // Zapomniany dramat/ pod red.M.J.Olszewskiej I K.Ruty-Rutkowskiej. Warszawa: WNWPUW, 2010. S. 355-366.
 44. Драматизація балади і баладність драматичних поем у творчості Юрія Липи// Наук. праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І.Огієнка: Філологічні науки. Вип.21. Кам’янець-Подільський, 2010. С. 54-56.
 45. Драматизація риторичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мемізису)// «Слово і час». 2010. № 8. С. 71-79.
 46. Шляхи літературизації драматичного жарту в українській драматургії кінця ХІХ – поч. ХХ ст. // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. 2010. № 1-2. С. 112-115.
 47. До питання про жанрову специфіку драматургії Володимира Винниченка (на матеріалі п’єси «Брехня») // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации. Симферополь, 2011. Т.24 (63), № 1, ч.2. с.278-284.
 48. Драматургія жестів у п’єсах В.Винниченка// Проблеми сучасного літературознавства. Одеса, 2011. Вип.15. с. 201-209.
 49. Драматургія жестів у п’єсах В.Винниченка // Acta Universitatis Wratislaviensis. № 3277 Slavica Wratislaviensia CLIII. – Wielkie Tematy kultury w literaturach słowiańskich. 9. Ciato. Wrocław, 2011. s. 565-572.
 50. Cвоеобразие сюжета в драматургии А.П. Чехова, W: K. Prus (red.), Antoni Czechow (W stupięćdziesięcioletnią rocznicę urodzin), Krosno-Rzeszów 2011, s. 65-72.
 51. Функциональные рессурсы жанровых и метажанровых процессов в русской и украинской драматургии 20-30-х гг. ХХ века [w:] N. Maliutina, A. Lis-Czapiga (red.), Русская литература конца XIX-XXI века: диалог с традицией, Wyd. UR, Rzeszów 2014, s. 79-99.
 52. Тип театрального бачення:з ближення та віддалення української та польської модерної драми, „Слово і час” 2015, №11, с. 49–57.
 53. Spektrum problemów pozytywistycznych w publicystyce Odesskiego Wiestnika w latach 70-ch XIX wieku [w:] Pozytywiści Warszawscy Przegląd tygodniowy 1866-1876, ser.1, Studia, Rewizje, Konteksty, red. nauk. i wstęp Anna Janicka, Białystok 2015, s.479–488.
 54. Świat M. Gogola – kontekst odesski, „Wiek XIX. Rocznik towarzystwa literackiego im. A. Mickiewicza”, Warszawa, ROK VIII (L) 2015, s. 671–675.
 55. Mоделирование сквозь призму аналитики и интерпретации, „Bibliotekarz Podlaski”, nr. 30, 2015, s.183–188, ISSN 164-7806
 56. Неомифология и разрушение метанарративов в драматургии Анны Яблонской (дискурсивные практики вмежкультурном пространстве), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2015, t. 15, s. 93–108.
 57. Образ Одессы в стихотворениях на мольберте (поэтичный взгляд художников второй волны одесского авангарда) [w] Odessa w literaturach stowiańskich. Studia. Одеса у слов’янських лiтературах студії, Białystok-Odessa, 2016 s. 169–178.
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR