Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Magdalena Woś
adiunkt

 

e-mail: magdalenamierzwa@wp.pl
tel. 17 872 12 22
gab. 316.

 

Stopień doktora nauk humanistycznych: - Uniwersytet Rzeszowski, 2013 r.

Tytuł magistra: filologia rosyjska - Uniwersytet Rzeszowski, 2006 r.; filologia angielska - Uniwersytet Rzeszowski, 2008 r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Język ojczysty w procesie opanowania języka obcego

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Praktyczna nauka języka angielskiego, Metodyka nauczania języka rosyjskiego, Angielski język biznesu, Angielska korespondencja handlowa.

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus/LLP:

 1. 2009 - Nyíregyházi Főiskola Węgry
 2. 2010 - Nyíregyházi Főiskola Węgry
 3. 2010 - Baltijas Starptautiska Akademija - Baltic International Academy Łotwa
 4. 2012 - Uniwersytet Fatih Turcja
 5. 2016 - Baltijas Starptautiska Akademija - Baltic International Academy Łotwa

 

Wizyty studyjne

 1. "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 - Universitá degli Studi Roma Tre
 2. "UR - nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 - Universitá degli Studi di Messina

 

Udział w konferencjach krajowych:

 1. 26–27 września 2008 – XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i Współczesność” w Rzeszowie.
 2. 29 maja 2009 – V Międzynarodowa Naukowo-Metodyczna Konferencja „Tradycja i perspektywy dialogu języków i kultur. Teoria. Praktyka” w Warszawie.
 3. 8–9 czerwca 2009 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna z cyklu: „Współczesna rusycystyka w kształtowaniu wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowo-informacyjnej: Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach” w Lublinie.
 4. 14–18 września 2009 – XII Międzynarodowa Konferencja "Rusycystyka europejska a współczesność" w Poznaniu.
 5. 22–24 kwietnia 2010 – XII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze” w Pobierowie.
 6. 24–25 maja 2010 – Konferencja naukowa na temat: „Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce” w Chełmie.
 7. 8 września 2010 – „Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych” w Lublinie.
 8. 24 września 2010 – Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów: Filologiczne Konteksty Współczesności: Język, Literatura, Dydaktyka w Rzeszowie.
 9. 3–4 marca 2011 – II Podkarpackie Forum Filologiczne „Peryferia literatury, kultury i języka” w Jarosławiu.
 10. 23–24 października 2015 – „50-lecie Rusycystyki Rzeszowskiej” – konferencja międzynarodowa w Rzeszowie.
 11. 28–30 kwietnia 2016 – konferencja międzynarodowa „Child Foreign Language Learning (CFLL). Between theory and practice” w Krakowie.

 

Udział w konferencjach zagranicznych:

 1. 30 września – 04 października 2009 – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i Współczesność” w Odessie.
 2. 20–23 marca 2010 – IV Międzynarodowy Kongres Badaczy Języka Rosyjskiego (Международный конгресс исследователей русского языка) «Русский язык: исторические судьбы и современность» w Moskwie.
 3. 7–9 października 2010 – XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i Współczesność” w Rydze.
 4. 15 listopada 2011 – Konferencja Międzynarodowa "Lingua, Letteratura e Cultura Russa in Sicilia" w Mesynie.
 5. 8–11 czerwca 2012 – VI Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (VI Международная научно-практическая конференция «Русский язык в поликультурном мире») w Jałcie.
 6. 13–20 września 2015 – XIII Kongres MAPRYAL «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры» w Granadzie (Hiszpania).

 

Podwyższanie kwalifikacji:

 1. 9–10 marca 2009 – Udział w konferencji “Galicia English teachings: old pitfalls, hanging attitudes and new vistas the second Anglistentag” organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski i NKJO-Nisko w Rzeszowie.
 2. 7 listopada 2009 – Uczestniczenie w praktycznych warsztatach metodyczno-psychologicznych „Kapelusze lektora III” organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE.
 3. listopad 2009 – Udział w szkoleniu „Emisja głosu” (40 godz.) organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach unijnego projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu.
 4. 14-18 czerwca 2010 – Udział w szkoleniu „Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym” (20 godz.) organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach unijnego projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu.
 5. wrzesień 2010 – Udział w szkoleniu "Umiejętności interpersonalne" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu".
 6. 12-13, 19-30 maja 2012 – Udział w szkoleniu "Aktywne metody pracy z grupą" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu".
 7. 7 grudnia 2015 – Udział w warsztatach metodycznych „Neurocoaching językowy jako forma oceniania kształtującego” organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland.
 8. 7 grudnia 2015 – Udział w warsztatach metodycznych „Empathetic and inclusive teaching – how to motivate the ELT students” organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland.
 9. Marzec 2016 – szkolenie z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej”, organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR.
 10. Marzec – maj 2016 – szkolenie z zakresu „Asystent osoby niepełnosprawnej”, organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR.
 11. Kwiecień 2016 – Udział w warsztatach metodycznych dla nauczycieli języków obcych pt.: „Nauczanie języków obcych dzieci. Pomiędzy teorią a praktyką” zorganizowanych przez Katedrę Dydaktyki Języka Angielskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Projekty naukowe dla młodych naukowców:

 1. Rola i miejsce języka polskiego w uczeniu się i nauczaniu języków obcych w szkołach polskich – nr projektu DWF-41-6/MK/2011/26
 2. Czynniki wpływające na skuteczność akwizycji języków obcych -nr projektu DWF-41-6/MK/2013/44
 3. Czynniki wpływające na skuteczność akwizycji języków obcych – nr projektu DWF-41-6/MK/2014/27
 4. Edutainment – atrakcyjna forma edukacji w zakresie języków obcych – nr projektu: DWF-41-6/MK/2015/28
 5. Nauczanie języków obcych na studiach neofilologicznych – nr projektu: DWF-41-6/MK/2016/41

 

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland
 •  

  Publikacje:

  I. Monografie:

  1. Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, ISBN: 978-83-7996-320-1, 256 ss.

  II. Rozdział w monografii:

  1. Youtube in Foreign Language Acquisition – Possibilities and Pitfalls [в:] Э. Дзвежиньска (ред.), Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, c. 79-90.
  2. Refleksje o języku ojczystym uczących się w procesie kształtowania kompetencji socjokulturowej [w:] E. Dźwierzyńska (red.), Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 93-101, ISBN 978-83-7996-336-2.

  III. Skrypty:

  1. Знакомимся с Россией, (współautor), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2009, 180 s.
  2. Путешествуем по России, (współautor), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010, 168 s.

  IV. Artykuły:

  1. Детерминанты успеха и неудачи в обучении иностранному языку в свете теории глоттодидактической литературы, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska (ред.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, Rzeszów 2007, Wyd. UR, c. 52-63
  2. The do’s and don’ts of teaching English at the college/university level (papers from the third Chełm symposium held in April 2003) by Grzegorz A. Kleparski (ed.), NKJO-CHEŁM PUBLISHERS, 2003, pp.93. ISBN 83-911683-5-2, [w:] E. Komorowska, A. Porchawka-Mulicka (ed.), Świat Słowian w języku i kulturze IX, Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, Szczecin 2008, Print Group, str. 190-194.
  3. Письменная речь как продуктивный вид речевой деятельности в обучении русскому языку как иностранному, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 296-301.
  4. Rola piosenki w kształtowaniu kompetencji językowo-komunikacyjnej na zajęciach z PNJR na studiach filologicznych, [w:] J. Mąkosza-Bogdan (red.), Zeszyty naukowe. Neofilologia. Teoria. Praktyka. Традиция и перспективы диалога языков и культур. Теория. Практика. Tradycja i perspektywy dialogu języków i kultur, Warszawa 2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, str. 175-184.
  5. Русская песня и её роль в формировании продуктивных видов речевой деятельности, [w:] L. Szypielewicz, (red.), Обучение русскому языку студентов филологических и нефилологических факультетов вузов. Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych, Warszawa-Lublin 2009, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, str. 281-286.
  6. Использование нового учебного пособия «Знакомимся с Россией» с целью формирования коммуникативной и социокультурной компетенций студентов-русистов, (соавтор), [w:] М.Л. Ремнёва, А.А. Поликарпов (составители), Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, 20-23 марта 2010 года), Издательство Московского университета, Москва 2010, стр. 603-604.
  7. Kilka uwag o nauczaniu obcokrajowców poprawności ortograficznej w języku polskim na przykładzie wyrazów z ż i rz, (współautor), [w:] Польща та поляки в дослiдженнях молодих вчених. Збiрник праць Третьоï мiжнародноï мiжвузiвськоï науково-практичноï конференцiï молодих вчених, Марiуполi 2008, стр. 64-70.
  8. Метод проектов на занятиях по практическому курсу русского языка как образовательная технология XXI века, [w:] „Мова. Науково-теоретичный часопис з мовознавства”, № 15, «Астропринт», Одеса 2010, стр. 242-245.
  9. Rola języka ojczystego w nauczaniu języka rosyjskiego i angielskiego na studiach filologicznych, [w:] J. Knieja, T. Zygmunt, Ł. Brzana (red.), Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Lublin 2010, Wydawnictwo „Werset”, s. 400-408.
  10. Проблема межъязыковой интерференции в преподавании русского языка в польской аудитории, 2011, [в:] Э. Архангельская, Л. Игнатьева, О. Розова, (ред.), Русистика и современность, Рига, Изд-во БМА, с. 304-306.
  11. The role of motivation in SLA, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 98-105.
  12. Obecność języka ojczystego uczących się w kształtowaniu kompetencji socjokulturowej w zakresie języka docelowego, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 106-112.
  13. Język ojczysty w procesie akwizycji leksyki obcojęzycznej – historia i współczesność, 2011, [w:] J. Lizak (red.), Filologiczne konteksty współczesności. Język i dydaktyka, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 71-80.
  14. Польский язык в обучении РКИ – враг или друг учащегося?, 2012, [в:] Л.А. Кудрявцева (ред.), Русский язык в поликультурном мире. VI Международная научно-практическая конференция (8 – 11 июня 2012 г., г. Ялта): Сб. науч. тр., , Киев 2012, «Освита Украины», стр. 118-122.
  15. Native speakers w nauczaniu języków obcych – za czy przeciw?, 2013, [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów, Wyd. UR, s. 169-176.
  16. Monolingual vs. Bilingual – Dictionaries in Foreign Language Teaching and Learning, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 168-172.
  17. Online Advertising Commercials in Business English Classes: Exploring the Opportunities [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 127-136.
  18. Использование интернет-ресурсов в обучении бизнес-русскому на занятиях по Практикуму русской речи на примере темы Реклама (współautor) [w:] Humanities. Rivista di Storia, Geografia, Antropologia, Sociologia, Anno IV - Numero 7 - Gennaio 2015, Università degli Studi di Messina, Messina 2015- pp. 165, ISSN 2240-7715, s. 119-123.
  19. Мотивационное обеспечение занятий по практикуму русской речи со студентами первого курса, начинающими учебу «с нуля», 2015, [в:] Ред. кол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова и др., Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ (г. Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 года) – В 15 т. – Т. 10. НАПРАВЛЕНИЕ 9 Методика преподавания русского языка как иностранного, родного и неродного – СПб.: МАПРЯЛ, с. 225-229.
  20. Роль современной российской песни в формировании лингво-коммуникативной компетенции студентов изучающих русский язык как иностранный (тема Человек – дружба, любовь) [w:] J. Kaliszan (red.), Studia Rossica Posnaniensia, Tom XL, cz. II, Poznań 2015, s. 201-207.
    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR