Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr hab., prof. UR Antoni Paliński
Dyrektor Instytutu - 01.09.2005-31.08.2010

Stopień magistra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu (1961)

Stopień doktora nauk humanistycznych: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu (1976)

Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (1992)

Profesor UR: od 1993.

Zakres prowadzonych badań: glottodydaktyka aplikatywna i teoretyczna, w szczególności problemy optymalizacji nauczania języków obcych, sprawności receptywne na różnych etapach nauki języków obcych.

Prowadzone zajęcia: metodyka nauczania języka rosyjskiego, seminarium magisterskie, zajęcia specjalizacyjne, seminarium doktoranckie.

Pełnione funkcje: Prodziekan Wydziału Filologicznego WSP w Rzeszowie (1977–78; 1990-93), Dziekan Wydziału Filologicznego (1993-96), Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej (1981–84); Kierownik Zakładu Glottodydaktyki (od 1976), Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej (2005-2010)

Publikacje:

 Artykuły, rozprawy

 1. 1971, Nauczanie języka rosyjskiego w szkołach zawodowych, [w:] W. Woźniewicz (red.), Z zagadnień nauczania języka rosyjskiego, Rzeszów, s. 185-202.
 2. 1971, Słownik minimum języka rosyjskiego dla szkoły podstawowej [w:] A. Doros (red.), Metodyka nauczania języka rosyjskiego, PZWS, Warszawa, s. 76-92, (współautor).
 3. 1972, W trosce o dalszą intensyfikację procesu nauczania języka rosyjskiego, "Język Rosyjski", nr 3, s. 188-190.
 4. 1973, Z problematyki organizacji ćwiczeń w laboratorium językowym, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Opole, s. 93-103.
 5. 1973, Język rosyjski w szkolnictwie zawodowym w świetle wypowiedzi nauczycieli, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Zeszyt 2/20, Rzeszów, s. 125-143.
 6. 1974, Uwagi o kształtowaniu nawyków w zakresie wymowy i intonacji rosyjskiej u studentów studium zaocznego [w:] J. Jarowiecki (red.), Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, Zeszyt 12, Kraków, s. 8-16, (współautor).
 7. 1974, Kształtowanie nawyków poprawnej wymowy w nauczaniu języków obcych na przykładzie studiów rusycystycznych, "Życie Szkoły Wyższej", nr 2, s. 95-100, (współautor)
 8. 1976, К проблеме обучения чтению на иностранном языке [в:] Третий международный конгресс преподавателей русского языка и литературы, Тезисы докладов и сообщений, Warszawa, s. 370-371.
 9. 1977, Czytanie głośne i czytanie ciche w nauczaniu języków obcych, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Zeszyt 3/33, Rzeszów, s. 209-215.
 10. 1977, К проблеме психолингвистических основ методики обучения чтению на иностранном языке [w:] M. Bobran (red.), Prace Humanistyczne, nr 11, Rzeszów, s.191-198.
 11. 1977, Metodyka kształtowania umiejętności czytania w języku rosyjskim w szkołach polskich, [w:] M. Bobran (red.), Prace Humanistyczne, nr 11, Rzeszów, s. 199-216.
 12. 1978, Обучение чтению на продвинутом этапе обучения русскому языку, [в:] Теоретические основы сисетмы подготовки и повышения квалификации преподавателей русского языка и литературы, Тезисы докладов и сообщений, Lublin, s. 304-309.
 13. 1979, Z badań nad rozwojem sprawności czytania w języku rosyjskim w szkołach polskich, [w:] W. Figarski, T. Wójcik (red.), Teoria i praktyka nauczania języka rosyjskiego, Kielce, s. 200-214.
 14. 1979, Znaczenie i miejsce czytania w procesie nauczania języków obcych, [w:] A. Paliński (red.), Kształtowanie umiejętności receptywnych w nauczaniu języka rosyjskiego, Rzeszów, s. 21-46.
 15. 1979, Teoretyczne podstawy czytania w języku obcym, [w:] A. Paliński (red.), Kształtowanie umiejętności receptywnych w nauczaniu języka rosyjskiego, Rzeszów, s. 71-84.
 16. 1980, Об обучении чтению про себя в процессе преподавания иностранных языков, [в:] A. Paliński (red.) Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Zeszyt 4/47, s. 141-150.
 17. 1982, Kształtowanie sprawności czytania w języku rosyjskim, [w:] S. Siatkowski (red.), Podstawy pedagogiczne nauczania języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa, s. 250-263.
 18. 1982, Модели уроков чтения в процессе обучения иностранному (русскому) языку, [в:] Пятый международный конгресс преподавателей русского языка и литературы, Тезисы докладов и сообщений, Прага, с. 246-247.
 19. 1982, Taksonomia szczegółowych celów w zakresie sprawności czytania w języku rosyjskim, [w:] J. Tymińska, W. Woźniewicz (red.), Szczegółowa taksonomia celów nauki języka rosyjskiego w szkole średniej, Warszawa, s. 67-73.
 20. 1984, Lekcja czytania w nauczaniu języka rosyjskiego, "Język Rosyjski", nr 3, s. 151-156.
 21. 1985, К вопросу об управлении процессом аудирования на иностранном языке, [в:] Вопросы оптимизации процесса усвоения русского языка студентами-филологами, Тезисы докладов и сообщений, Kraków, s. 43-44.
 22. 1986, О некоторых факторах, детерминирующих понимание иноязычной речи на слух, [в:] Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы, Шестой конгресс преподавателей русского языка и литературы, Тезисы докладов и сообщений, Будапешт, с. 129-131.
 23. 1989, Etap motywacyjno-inicjujący w procesie rozumienia mowy obcojęzycznej ze słuchu, [w:] A. Paliński (red.), Sprawności receptywne w nauczaniu języka rosyjskiego w polskim audytorium, Rzeszów, s. 7-13.
 24. 1989, Koncepcje programowe w zakresie kształcenia glottodydaktycznego w PRL, [w:] A. Paliński (red.), Sprawności receptywne w nauczaniu języka rosyjskiego w polskim audytorium, Rzeszów, s. 125-148.
 25. 1989, Psychologiczna charakterystyka procesów słuchania i czytania w języku obcym w aspekcie porównawczym, [w:] A. Paliński (red.), Sprawność słuchania i czytania w języku obcym, Rzeszów, s. 11-24.
 26. 1989, Краткосрочный курс обучения быстрому ятению на иностранном языке, [w:] A. Paliński (red.), Sprawność słuchania i czytania w języku obcym, Rzeszów, s. 209-220.
 27. 1991, К проблеме индивидуализации в процессе обучения иностранному языку, (в:) Ю. Скорек (ред.), Проблемы языкознания и дидактики, Зелена Гура, с.85-90.
 28. 1990, Podstawowe ustalenia badań programów metodyki nauczania języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych i form ich realizacji, [w:] J.Henzel (red.), Unowocześnienie kształcenia wyższego w zakresie filologii rosyjskiej oraz nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej i średniej, Kraków, s. 87-94.
 29. 1990, Оптимизация обучения русскому языку и литературе в иноязычной аудитории, "Język Rosyjski", nr 4, s.221-224, (współautor).
 30. 1990, К проблеме формирования антиципации при обучении аудированию иноязычной (русской) речи, [в:] Русский язык и литература в общении народов мира. Проблемы функционирования и преподавания, Москва, с.126 -127.
 31. 1992, О взаимосвязии обучения аудированию и чтению в процессе преподавания русского языка как иностранного, [в:] А. Палиньски (ред.), Оптимизация обучения русскому языку в иноязычной аудитории, Жешув, с. 125-138.
 32. 1992, О некоторых факторах, детерминирующих понимание иноязычной речи на слух, [в:] А. Палиньски (ред.), Оптимизация обучения русскому языку в иноязычной аудитории, Жешув, s. 139-148, (współautor).
 33. 1994, К проблеме индивидуализации в процессе обучения иностиранному языку, [в:] Русский язык и литература в современном диалоге культур, Регенсбург, с. 231 - 232.
 34. 1997, Теоретические основы индивидуализации в процессе обучения иностранному языку, [в:] Языковое и литературное образование в школе и в вузе, Санкт-Петербург, с. 109-114.
 35. 1997, Обучение рецептивным видам речевой деятельности в опоре на мыслительные (проблемные) задания, [в:] Н. Исаев (ред.), Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Варшава, с. 176-178.
 36. 1997, Język rosyjski w systemie edukacyjnym w Polsce, [w:] A. Paliński (red.), Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Dydaktyka 4. Seria Filologiczna, Rzeszów, s. 89-94.
 37. 1997, Elementy języka biznesu na lekcjach języka rosyjskiego w szkole średniej, [w:] A. Paliński (red.), Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Dydaktyka 4. Seria Filologiczna, Rzeszów, s. 95-102, (współautor).
 38. 1997, Формирование мотивации в обучении иностранному языку с использованием проблемного метода, [w:] A. Paliński (red.), Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Dydaktyka 4. Seria Filologiczna, Rzeszów, s. 81-88.
 39. 1998, Дидактичекский текст в аспекте критиерия культурного авторитета носителей языка, [в:] A. Markunas, J. Litwinow, J. Kaliszan, W. Woźniewicz (ред.), Европейская культура и современность, Poznań, s. 205-212.
 40. 1998, Проблемный метод в обучении иностранному языку, [в:] Теория и практика преподавания славянских языков, Печ, с.128.
 41. 1998, Ćwiczenia korekcyjne na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na studiach kierunkowych, [w:] J. Bartoszewska, M. Grabska (red.) Współzależność języków słowiańskich: aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny, Gdańsk, s.283 - 296, (współautor).
 42. 1999, К проблеме типологии упражнений для обучения аудированию русской речи в польской аудитории, [в:] А. Палиньски (ред.) Русистика и современность. Глоттодидактика. Rzeszów, c. 101-110.
 43. . 1999, К вопросу применения проблемности в обучении чтению на иностанном языке, [в:] И.П. Лысакова, А. Палиньски (ред.) Русистика и современность, Санкт - Петербург, с. 23-24
 44. 2001, Чтение вслух в процессе обучения чтению про себя, [в:] А. Палиньски (ред.), Русистика и современность. Глоттодидактика 2, Жешув, с.107 - 116.
 45. 2001, К проблеме самостоятельной работы учащихся/студентов в системе коммуникативного обучения иностранным языкам, [в:] Я. Генцель, Л. Йохим Кушлик, Ф. Лиштван (ред.), Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, Краков, с.593 -597.
 46. 2003, Умение замечать ошибки учащихся - необходимый компонент учительской компетенции, [в:] А.Палиньски (ред.), Русистика и современность. Глоттодидактика 3, Жешув, с.128 - 136.
 47. Способы реагирования учителей иностранных языков на ошибки учащихся, 2003, [w:] "Мова. Науково-теоретичний часопис", №8., s. 185-188, Odessa, Wyd. "Astroprint" .
 48. O sprzężeniu zwrotnym w nauce języka obcego, [w:] K. Janaszek, R. Gawarkiewicz (red.), Glottodydaktyczne i kulturowe aspekty komunikacji językowej, s. 107-113, Szczecin 2004.
 49. 2005, Język biznesu na studiach rusycystycznych, [w:] A.Paliński (red.), Rosyjski język biznesu w szkole wyższej. Бизнес-русский в высшей школе, (współred G. Ziętala), Rzeszów, Wyd. UR, s. 19-25.
 50. Зависимость успешности аудирования иноязычной речи от объективных факторов в свете данных экспериментальных исследований (на материале русского языка), 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 129-135, Wyd. UR, Rzeszów.
 51. O uniwersalności ćwiczenia "pisanie ze słuchu" w nauce języka obcego, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1 (Ученая тетрадь Жешувского университета. Филологическая серия. Тетрадь 39/2006, Глоттодидактика 1), s. 35-40, Rzeszów.
 52. Об эффективном обучении и активизирующих методах обучения иностранному языку, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 327-333.
 53. Дидактический текст в аспекте критерия культурного авторитета носителей языка, 2010, Г.М. Васильева, Т.Ю. Уша, Л.И. Якимович, (ред.), Слово есть дело. Юбилейный сборник в честь профессора И.П. Лысаковой. Т. 1., С.-Петербург, «Сударыня», с. 459-565.

II. Prace zwarte

 1. 1979, Niektóre problemy kształtowania umiejętności czytania w języku rosyjskim, Rzeszów, ss. 207.
 2. 1983, (wyd. II - 1987), Sprawność czytania w nauczaniu języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa, ss. 103.
 3. 1990, Sprawności receptywne w nauczaniu języków obcych. Teoria i praktyka, Rzeszów, ss. 304.

III. Programy i podręczniki

 1. 1972, Kształtowanie wymowy i intonacji, [w:] A. Doros (red.), Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Rzeszów, ss.105, (współautor).
 2. 1990, Ćwiczenia gramatyczne z języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa, ss. 224.
 3. 1999, Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum i liceum, PWN, Warszawa, ss.64, (współautor).
 4. 2002, Język rosyjski. Program nauczania języka rosyjskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy/ rozszerzony, PWN, Warszawa, ss. 62, (współautor).

IV. Prace redagowane

 1. 1979, Kształtowanie umiejętności receptywnych w nauczaniu języka rosyjskiego, Rzeszów, ss.160.
 2. 1980, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Filologia Rosyjska, Zeszyt 4/47, ss. 269.
 3. 1989, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Filologia Rosyjska, Zeszyt 6/65, ss. 202.
 4. 1989, Sprawność słuchania i czytania w języku obcym, Rzeszów, ss. 315.
 5. 1989, Sprawności receptywne w nauczaniu języka rosyjskiego w polskim audytorium, Rzeszów, ss. 189.
 6. 1992, Оптимизация обучения русскому языку в иноязычной аудитории, Rzeszów.
 7. 1997, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Dydaktyka 4, Rzeszów, ss. 135.
 8. 1999, Русистика и современность. Глоттодидактика, Жешув, сс.163.
 9. 1999, Русистика и современность. Санкт - Петербург, сс. 192.
 10. 2001, Русистика и современность. Глоттодидактика 2, Жешув,сс.183.
 11. 2003, Русистика и современность. Глоттодидактика 3, Жешув, сс.216.
 12. 2005, Rosyjski język biznesu w szkole wyższej. Бизнес-русский в высшей школе, (współred.), Rzeszów, Wyd. UR, 160 s.
 13. 2006, Русистика и современность. Глоттодидактика 4, Wyd. UR, Rzeszów (współred.), 292 s.
 14. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, 2006, Wyd. UR, Rzeszów (współred. G. Ziętala). 94 s.
 15. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, Rzeszów 2007, 117 s.
 16. Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, 368 с. (współred.)

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR