Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr Iwona Piętak-Radimersky
adiunkt
e-mail: ipietak@radio.rzeszow.pl

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Jagielloński, 1984

Stopień doktora: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1994

Zakres prowadzonych badań naukowych: psychologiczne uwarunkowania procesu opanowania języka obcego (rosyjskiego)

Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka rosyjskiego, metodyka nauczania języka rosyjskiego

Publikacje:

  1. Recenzja książki: Wł. Kobyliński "ABC organizacji pracy nauczyciela" [w:] RND WSP Rzeszów z.6, 1989
  2. Postawy i motywacje w nauczaniu języków obcych w świetle literatury glottodydaktycznej [w:] Przegląd Rusycystyczny z. 2, 1989
  3. Формирование познавательных интересов учащихся в процессе обучения иностранным языкам [в:] Оптимизация обучения русскому языку в иноязычной аудитории, Wydawnictwo WSP Rzeszów 1992
  4. Postawy i motywy w nauce języków obcych w świetle badań [w:] A. Paliński (red.), Zeszyty naukowe WSP Rzeszów, Seria Filologiczna, zeszyt 27/1997, Dydaktyka 4.
  5. Ku zjednoczonej Europie - nauczanie języków obcych [w:] A. Paliński (ред.), Rusistika i sowriemiennost, Glottodydaktyka 2, Wydawnictwo WSP Rzeszów 2001, s.117-122
  6. Обучение русскому яыку в польской гимназии - опут первых лет реформированной системы просвещения [в:] A. Paliński (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2003, s.167-172
  7. Межкультурные аспекты глоттодидактического процесса [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Rosyjski język biznesu w szkole wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005, s.83-86
  8. К проблеме межкультурного аспекта обучения иностранным языкам, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, 251-255, Wyd. UR, Rzeszów.
  9. Stereotypy Rosji i Rosjan a nauczanie języka rosyjskiego, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 41-44, Rzeszów.
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR