Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Praca dyplomowa (licencjacka i magisterska)

Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora, adiunkta, starszego wykładowcy ze stopniem doktora.
Temat pracy dyplomowej nie może powielać tematu innej pracy obronionej wcześniej na Wydziale, o ile nie stanowi jej twórczego rozwinięcia lub innego ujęcia tematu. Na studiach II stopnia student nie może przedstawić jako pracy dyplomowej swojej pracy licencjackiej. Dopuszcza się możliwość kontynuowania tematu pracy licencjackiej, o ile praca magisterska stanowi jej twórcze rozwinięcie. Studentowi przysługuje prawo wyboru grupy seminaryjnej i tematu pracy dyplomowej. Student ma prawo zgłosić promotorowi propozycję własnego tematu pracy. Deklarację w tej kwestii student winien złożyć w maju roku poprzedzającego semestr, w którym rozpoczyna się pracę w grupach seminaryjnych na studiach stacjonarnych; na studiach niestacjonarnych do dnia 30.11. w roku rozpoczęcia seminarium. Ostateczną decyzję o przydziale tematu podejmuje promotor.
Pierwszeństwo w wyborze promotora przysługuje studentowi z wyższą średnią ocen. Warunkiem jest dotrzymanie wspomnianych terminów. Ostateczną decyzję o przyjęciu studenta na seminarium podejmuje promotor.
Termin ustalenia tematu pracy dyplomowej dla studenta określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, par. 36 u. 2. Sekretariat Katedry prowadzi ewidencję podjętych tematów prac dyplomowych. Tematy sformułowane w języku obcym muszą zawierać ich odpowiednik w języku polskim. Po ustaleniu tematów prac dyplomowych sekretariat katedry zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania listy tematów do dziekanatu.

 

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ I EGZAMIN DYPLOMOWY

DOKUMENTY WYMAGANE PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ
Student składa do promotora, nie później niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:

 • pracę dyplomową w postaci wydruku
 • pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego w formacie Word i PDF, zapisanego na nośniku CD oświadczenie (stanowiące załącznik A do Zarządzenia nr 95/2015, Regulamin antyplagiatowy).

 • Uwaga: promotor udziela studentowi zaliczenia seminarium dyplomowego (w systemie Uczelnia 10 i w indeksie), po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym.
  Student składa w dziekanacie, nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:
 • indeks (po sprawdzeniu zgodności danych w systemie Wirtualna Uczelnia)
 • dwa egzemplarze oprawionej pracy dyplomowej w postaci wydruku – z własnoręcznym podpisem promotora na pierwszej stronie obydwu egzemplarzy z datą i adnotacją „Akceptuję” płyty CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej, zapisaną w formacie Word i PDF zamieszczone w sposób trwały (przyklejone w opisanej kopercie na ostatniej stronie obydwu egzemplarzy pracy)

 • Uwaga: student dokonuje opłaty za dyplom wraz z dwoma odpisami w wysokości 60 zł. Opłatę należy dokonać na indywidualne subkonto. W tytule opłaty należy wpisać: opłata za dyplom, podać kierunek studiów oraz formę studiów, np.: opłata za dyplom, filologia polska, studia stacjonarne.
  Równocześnie prosimy o uregulowanie, nie później niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego wszelkich zobowiązań finansowych!
  Student składa w dziekanacie w dniu egzaminu dyplomowego (ok. pół godziny przed egzaminem): 4 fotografie o formacie 4,5 x 6,5 (jedna podpisana na odwrocie)
  Przy odbiorze dokumentów (dyplom, suplement) absolwent przedkłada w dziekanacie: opieczętowaną kartę obiegową w wraz z oświadczeniem o mieszkaniu w domach studenckich legitymację studencką (absolwenci studiów II stopnia).

   

  Zalecenia dotyczące redagowania prac dyplomowych na filologii rosyjskiej - Zakład Językoznawstwa Stosowanego

  Załączniki do Zaleceń

  Wzór strony tytułowej pracy

  Zalecenia dotyczące redagowania prac dyplomowych na filologii rosyjskiej - Zakład Językoznawstwa Porównawczego

  Egzaminy dyplomowe, Karta obiegowa, Ocena pracy, Oświadczenia, Regulamin dyplomowania

  Decyzja promotora o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego/obrony

  Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy do obrony w przypadku przekroczenia górnej granicy współczynnika podobieństwa

  Oświadczenie studenta o udzieleniu Uczelni prawa do wprowadzenia i przetwarzania w systemie antyplagiatowym pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR