Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

prof. dr hab. Kazimierz Prus
profesor zwyczajny
Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej

 

e-mail: kprus@univ.rzeszow.pl
tel./fax: 17 872 12 12
gab. 302.

 

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Jagielloński, 1974

Stopień doktora: Uniwersytet Jagielloński, 1977

Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Jagielloński, 1990

Profesor zwyczajny - od 2014 r.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego - 1992-2014

Tytuł profesora tytularnego - od 2013 r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Jako historyk literatury rosyjskiej specjalizuję się w badaniach twórczości XIX wieku, szczególnie liryki romantycznej, a także związków kulturowych polsko-rosyjskich w XX wieku, zwłaszcza zagadnień translatologii.

 

Prowadzone zajęcia: seminarium literackie, zajęcia specjalizacyjne, wykłady z literatury rosyjskiej XIX wieku, konwersatorium z literatury powszechnej

 

Publikacje:

I. Książki:

 1. Kazimierz Andrzej Jaworski - tłumacz-wydawca i popularyzator literatury rosyjskiej, Słupsk 1981, ss. 137.
 2. Liryka Fiodora Tiutczewa. Charakterystyka gatunków, Rzeszów 1990, ss. 248.
 3. Liryka Władimira Bieniediktowa, Rzeszów 1998, ss. 160.
 4. Rosyjska liryka romantyczna. Gatunki nietradycyjne, Rzeszów 2009, ss. 184.
 5. O współczesnej rosyjskiej modlitwie poetyckiej, Rzeszów 2014, ss. 147/

II. Artykuły:

 1. K.A. Jaworski - popularyzator literatury rosyjskiej w Polsce, "Kamena" 1976, nr 18, s. 5.
 2. K.A. Jaworski - wydawca literatury rosyjskiej , "Kamena" 1979, nr 23, s. 4.
 3. Fiodor Tiutczew w przekładach K.A. Jaworskiego, "Slavia Orientalis" 1979, nr 3, s. 345-350.
 4. K.A. Jaworskiego tłumaczenia prozy rosyjskiej, "Słupskie Prace Humanistyczne" 1981, nr 2, s. 65-77.
 5. K.A.Jaworski w świetle korespondencji z Rosjanami, "Kamena" 1983, nr 18, s. 10.
 6. Z obserwacji nad polskimi przekładami "Eugeniusza Oniegina" A. Puszkina, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego" 1982, nr 10, s. 43-48.
 7. Kazimierz Andrzej Jaworski - tłumacz poezji rosyjskiej i radzieckiej, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria", Wrocław 1984, t. VIII, s. 7-60.
 8. W służbie kulturze, "Okolice" 1985, nr 1, s. 75-78.
 9. Polemika Dostojewskiego z Dobrolubowem // Fiodor Dostojewski. W setna rocznicęśmierci, Rzeszów 1985, s. 53-59.
 10. Fiodor Tiutczew o Polsce i Polakach, "Prace Humanistyczne", Rzeszów 1985, nr 25, s. 193-200.
 11. Świadomość estetyczna Fiodora Tiutczewa, "Prace Humanistyczne" Rzeszów 1985, nr 25, s. 175-192.
 12. Sergiusz Jesienin w akcji popularyzatorskiej K.A. Jaworskiego, "Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku", z. 53, Humanistyka, t. X, Filologia Rosyjska, Białystok 1987, s. 191-204.
 13. Od świadomości antycznej do sacrum. Nad liryką Fiodora Tiutczewa, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. XXXV, z. 7, Lublin 1987, s. 31-54.
 14. "Nasz marsz" W. Majakowskogo w polskich pieriewodach, VII Mieżdunarodnaja Naucznaja Studienczeskaja Konfieriencja. Tiezisy dokładow, cz. I. Dokłady priepodawatielej, Nyiregyhaza 1988, s. 10.
 15. Idee słowianofilskie i panslawistyczne w poezji Fiodora Tiutczewa, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP", Rzeszów 1989, z. 7/65, s. 25-39.
 16. Rosyjska świadomość genologiczna okresu 1800-1870 // Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1991, s. 17-56.
 17. F.I. Tiutczew w sowietskom litieraturowiedienii poslewojennogo pierioda // Problemy światopoglądowe i estetyczne współczesnej literatury radzieckiej, pod red. E. Sławęckiej, Rzeszów 1992, s. 187-196.
 18. Genealogia rosyjskiego romantycznego fragmentu literackiego, "Slavia Orientalis" 1992, nr 2, s. 11-16.
 19. Fiodor Tiutczew a władza // Pisarz i władza. Od Awwakuma do Sołżenicyna, pod red. B. Muchy, Łódź 1994, s. 75-80.
 20. Liryk filozoficzny Fiodora Tiutczewa // Małe formy w literaturze rosyjskiej, pod red. R. Radziuka, Rzeszów 1995, s. 33-42.
 21. Sacrum w liryce "szkoły Tiutczewa" (P. Wiaziemski, F. Tiutczew) // Sacrum w literaturach słowiańskich, pod red. J. Gotfryda, P. Nowaczyńskiego, Lublin 1997, s. 177-190.
 22. Liryka Włodzimierza Bieniediktowa wobec przesłania Biblii // Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, pod red. R. Łużnego i D. Piwowarskiej, Kraków 1998, s. 243-259.
 23. Liryka autotematyczna Włodzimierza Bieniediktowa // Słowianie Wschodni. Duchowość - kultura - język, pod red. A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Raźny, Kraków 1998, s. 183- 188.
 24. Z badań nad liryką Władimira Bieniediktowa, "Studia Rossica", pod red. nauk. Wiktora Skrundy i Wandy Zmarzer, t. VI, Warszawa 1998, s.75-86.
 25. Motyw Wertera w opowiadaniu I. Bunina "Miłość Miti" // Wschód - Zachód. Słowianie i Niemcy. Kultura, język, dydaktyka, pod red. W. Lejczyka, Słupsk 1998, s. 67-70.
 26. Kazimierz Andrzej Jaworski - popularyzator literatur słowiańskich // Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Kowalczyka , Lublin 1999, s. 253-261.
 27. O lirikie Władimira Bieniediktowa // Literatura. Litieraturoznawstwo. Żittja, Iwano-Frankiwsk 1999, s.98-103.
 28. Krymskaja wojna w russkoj poezii // Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1999, s. 33-48.
 29. O modlitwie rosyjskiej epoki romantyzmu i postromantyzmu. Modlitwa błagalna, "Studia Słowianoznawcze", t. I, pod red. B. Muchy, Piotrków Trybunalski 2000, s.209-230.
 30. O russkoj poeticzeskoj molitwie epochi romantizma. Molitwa błagodarstwiennaja, pochwalnaja i quasi-molitwy // Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, II, pod red. K. Prusa, Rzeszów 2001, s. 44-54.
 31. Gatunek rosyjskiej romantycznej fantazji poetyckiej // Stroitiel czudotwornyj. Szkice o literaturze rosyjskiej. Dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, pod red. H. Waszkielewicz i J. Świeżego, Kraków 2001, s.135-146.
 32. Puszkin wobec "szkoły niemieckiej" w poezji rosyjskiej // Wschód - Zachód. Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium, pod red. M. Rycielskiej i G. Lisowskiej, Słupsk 2002, s. 113-120
 33. Sny w lirikie ruskich romantikow // Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, III, pod red. K. Prusa, Rzeszów 2003, s. 8-17.
 34. Russkaja romanticzeskaja pejzażnaja miniatura // Problemi suczasnogo literaturoznawstwa, wyp. 13, Odessa 2004, s. 31-37.
 35. FiodorTiutczew i rosyjska romantyczna miniatura filozoficzna // Tjutczewskij sbornik. K dwuchsotletiju so dnja rożdienija. Pod redakciej Danuty Piwowarskiej i Wasilija Szczucina, Kraków 2004, s. 31-36.
 36. Struktura rosyjskich modlitw poetyckich okresu romantyzmu (na przykładzie  wybranych modlitw błagalnych),W: Dziedzictwo religijne w literackiej kulturze Europy XIX i XX wieku, pod redakcją Lucyny Rożek, Częstochowa 2004, s. 263-270.
 37. Лирические миниатюры Миxаила Лермонтова и Фёдора Тютчева, // Русистика и современность,Том 2, Диалог культур в обучении русскому языку и русской словесности, С-Петербург 2005, с. 257 - 263.
 38. В кругу романтических>>малых форм>>. О символических и аллегорических миниатюрах // Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, IV, pod red. K. Prusa, Rzeszów 2006, (s. 41-47)
 39. Metafora "domu umarłych" i "całego piekła" u F. Dostojewskiego i A. Czechowa ("Wspomnienia z domu umarłych" i "Sachalin", "Zeszyty Naukowe PWSZ", Sanok 2006, nr 3, s. 133-140
 40. Romantyczne metamorfozy miniatury poetyckiej (na przykładzie rosyjskiej miniatury dwuczłonowej i ze skróconym paralelizmem), Studia i szkice slawistyczne 8, Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, Opole 2007, s.45-54.
 41. Uwagi o listach Fiodora Tiutczewa, „Studia Rossica” XIX, Dzienniki, notatniki, listy pisarzy rosyjskich. Red. nauk. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz, Warszawa 2007, s. 279-288.
 42. Kultura religijna staroobrzędowców ( na podstawie utworów M. Priszwina), W: Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, pod red. L. Liburskiej, Kraków 2007, s. 259-268.
 43. Ojcowizna w poezji i listach Fiodora Tiutczewa, w: Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod redakcją Wandy Laszczak i Darii Ambroziak, Opole 2008, s. 175-181.
 44. Samobójcy Fiodora Dostojewskiego (Swidrigajłow, Smierdiakow), "Zeszyty Naukowe PWSZ", Sanok 2008, nr 5, s. 197-207.
 45. Императоры Николай I и Александр II в лирике и публицистике Федора Тютчева, W: Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturze, V, Rzeszów 2009, pod red. K. Prusa, s. 22-30.
 46. Pieniądze w życiu i wczesnej twórczości Fiodora Dostojewskiego, W: Z. Czapiga, G. Ziętala, (ред.), 2009, Русистика на рубеже веков, Rzeszów, Wyd. UR, s. 144-149
 47. Eksperyment metafizyczny Kiryłłowa („Biesy” Fiodora Dostojewskiego),W: Rossica Lublinensia IV. Literatura. Mit. Sacrum. Kultura, pod red. Witolda Kowalczyka, Lublin 2010, s.131-138.
 48. Profesora Ryszarda Łużnego zainteresowania Fiodorem Tiutczewem, W: Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego, pod redakcją Danuty Piwowarskiej, Ewy Korpały-Kirszak, Kraków 2010, s.129-135.
 49. Философская притча в русской лирике, // Русистика и современность. Литературоведение, Сборник научных статей по материалам XII Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, Одесса 2010, с. 178-185.
 50. Obraz katorgi („Sachalin” Antoniego Czechowa i „Katorga” Władimira Pikula), W: K. Prus (red.), Antoni Czechow (W stupięćdziesięcioletnią rocznicę urodzin), Krosno-Rzeszów 2011, s. 50-59.
 51. Гротескний характер ранньої творчості Михайла Булгакова "Рокові яйця" w:„Історико-літературний журнал” 2011, №19, с. 320-330.
 52. Поэтические молитвы Ирины Ревякиной [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 66-73.
 53. Гротескность как способ изображения советской действительности в „Собачьем cердце” Михаила Булгакова,W: Michaił Bułhakow, Jego czasy i my,praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Przebindy i Janusza Świeżego. Przy współpracy Dzmitrego Kliabanaua, Kraków 2012, s. 171-180.
 54. Nowa słowacka praca o Iwanie Turgieniewie, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3, s. 400-404.
 55. Modlitwy poetyckie Tatiany Goriełowej i Katieriny Aleninej, "Studia i Szkice Slawistyczne", t. XII, Opole 2013, s. 103-109.

III. Prace redagowane:

 1. Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską, Rzeszów 1991, ss. 214.
 2. Człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej, Rzeszów 1995, ss. 96.
 3. Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie, Rzeszów 1995, ss. 368.
 4. Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, Rzeszów 1999, ss. 296.
 5. Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, II, Rzeszów 2001, ss. 214.
 6. Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, III, Rzeszów 2003, ss. 212.
 7. Rusistika i sowriemiennost. Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, IV, Rzeszów 2006, ss. 278.
 8. Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, V, Rzeszów 2009, ss. 184
 9. Antoni Czechow (W stupięćdziesięcioletnią rocznicę urodzin),Krosno-Rzeszów, 2011, ss.116
 10. Filologiczne konteksty współczesności: literatura, (współredaktor I. Rządecka-Mikołajczyk), Rzeszów 2011, ss. 156.
 11. Русистика и современность 5. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, (współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras), 290 ss. ISBN 978-83-7338-864-2.

IV. Recenzje:

 1. Poeticzeskij stroj russkoj liriki, Leningrad 1973 // "Slavia Orientalis" 1976, nr 2, s. 280-285.
 2. F. Tiutczew, Wybór poezji, oprac. R. Łużny, Wrocław 1978 // "Slavia Orientalis" 1979, nr 4, s. 475-477.
 3. B. Łazarczyk, Sztuka translatorska Juliana Tuwima, Wrocław 1979 // "Slavia Orientalis" 1981, nr 3, s. 381-383.
 4. O.W. Orłow, Poezija Tiutczewa. Posobije po spieckursu, Moskwa 1981 // "Przegląd Rusycystyczny" 1983, z. 3-4, s. 234-236.
 5. A. Dudek, Modele romantyzmu i realizmu w liryce rosyjskiej lat czterdziestych XIX wieku // "Slavia Orientalis" 1993, nr 3, s. 462-464.
 6. I.W. Kozlik, W poeticzeskom mirie F.I. Tiutczewa, Iwano-Frankowsk-Kołomyja 1997 // "Slavia Orientalis" 1998, nr 2, s. 309-310.
 7. W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod redakcją Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka, Lublin 2010, ss. 270, // „Slavia Orientalis” 2011, nr 1, s. 171-176.
 8. B. Mucha, Twórczość Mikołaja Gogola w kręgu pisarzy polskich, Łódź 2010, // „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 3, s.118-120.

V.Recenzje wydawnicze:

 1. "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków", Prace Rusycystyczne, 1995, nr IX, Literaturoznawstwo.
 2. A. Mucha, Inspiracje biblijne w kulturze rosyjskiej epoki romantyzmu, Łódź 1998, ss. 204.
 3. Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej, Częstochowa 2001, t. II, cz. 1, ss. 286, cz. 2. ss.376
 4. Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, pod red. Lucyny Rożek i Szczepana Jabłońskiego OSPPE, Częstochowa 2003, t. III, ss. 658.
 5. W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach słowiańskich, pod redakcją Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka, Lublin 2010, ss. 270.
 6. Mikołaj Gogol - w interpretacjach i krytyce literackiej, pod red. Anny Woźniak, Lublin 2010
 7. Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. Andrzeja Dudka, Kraków 2010
 8. Mikołaj Gogol - w interpretacjach i krytyce literackiej, pod red. Anny Woźniak, Lublin 2011
 9. Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. Andrzeja Dudka, Kraków 2010, ss. 543.
 10. Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich, pod redakcją Haliny Mazurek i Beaty Pawletko, Katowice 2011

VI.  Przekłady:

 1. Wiersze poetów radzieckich w przekładzie W. Kota i K. Prusa, "Profile" 1983, nr 11, s. 24-25.
 2. Sergiusz Woronin, Ściany wiedzą, "Kamena" 1984, nr 23, s. 6.
 3. Kryst. G., Роман о революционной России (Е. Каллиников: <<Frauen und Mönche, 1928, Haessel-Verlag, Leipzig) "Czas"1929, 26 stycznia // Tworcziestwo I.F. Kallinikowa w mirowom litieraturnom processie, Orzeł 2004, s. 88-89.

VII. Inne:

 1. Od Redaktora, // Człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej, Rzeszów 1995, s. 7-8.
 2. Od Redaktora, // Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie, Rzeszów 1995, s.10.
 3. Od Redaktora, // Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, Rzeszów 1999, s. 7.
 4. Od Redaktora, // Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, II, Rzeszów 2001, s. 7.
 5. Od Redaktora, // Istorija i sowriemiennost w russkoj literaturie, III, Rzeszów 2003, s. 7.
 6. Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym // „Gazeta Uniwersytecka” 2008, nr 2(50), s. 16.
 7. Od Redaktora, // Antoni Czechow. W stupięćdziesięcioletnią rocznicę urodzin, Krosno - Rzeszów 2011, s. 4-6.

 

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR