Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Publikacje Studentów 2010-2012

Opublikowane

 1. Aleksandra Burak, Русский бизнес-сленг, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 11-22.
 2. Magdalena Fałat, Komunikacja niewerbalna w negocjowaniu w kulturze polskiej i rosyjskiej na przykładzie aparycji, chronemiki, proksemiki i wokaliki, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 34-41.
 3. Aleksandra Burak, Бизнес-сленг в современном русском языке, [в:] Н.И. Белунова, А.С. Крайнова (ред.), Язык и культура в современном мире: актуальные проблемы и тенденции развития, Санкт-Петербург 2012, с. 48-52.
 4. Magdalena Kiełb, Wizerunek kobiety w reklamie, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 50-58.
 5. Joanna Krzemińska, Польская и русская деловая корреспонденция, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 64-70.
 6. Joanna Krzemińska, Młodzi na konferencji „Rusycystyka i współczesność” w Sankt Petersburgu [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 5/2011 (70), Rzeszów 2011, s. 66-67 (współautorzy: M. Zegar, K. Kuc).
 7. Joanna Krzemińska, Виды коммерческих писем и типичные фразы, употребляемые в польской и русской деловой корреспонденции, [w:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 165-170.
 8. Joanna Krzemińska, Письменное общение между Польшей и Россией в сфере бизнеса, [в:] Н.И. Белунова, А.С. Крайнова (ред.), Язык и культура в современном мире: актуальные проблемы и тенденции развития, Санкт-Петербург 2012, с. 137-143.
 9. Korsynia Kuc, Англицизмы в польском языке XXI века (терминосистемы: экономика, торговля, финансы и банковское дело), [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 71-75.
 10. Korsynia Kuc, Z pierwszą wizytą w mieście Piotra I, [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 3/2011 (68),, Rzeszów 2011, s. 53-55 (współautor M. Zegar, M. Szewczyk).
 11. Korsynia Kuc, Młodzi na konferencji „Rusycystyka i współczesność” w Sankt Petersburgu [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 5/2011 (70), Rzeszów 2011, s. 66-67 (współautorzy: M. Zegar, J. Krzemińska).
 12. Korsynia Kuc, Интернационализмы в польско-русской деловой терминологии, [w:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 121-126.
 13. Barbara Maciąg, Obraz przedsiębiorcy w literaturze rosyjskiej, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 76-88.
 14. Beata Nepelska, Электронные тексты, предназначенные для коммуникации в сфере бизнеса: характерные черты и языковые тенденции, [в:] Н.И. Белунова, А.С. Крайнова (ред.), Язык и культура в современном мире: актуальные проблемы и тенденции развития, Санкт-Петербург 2012, с. 53-56.
 15. Agata Pękala, Stereotyp Rosjanina w Polsce, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 89-95.
 16. Magdalena Pyda, Obraz pracy w przysłowiach polskich i rosyjskich, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 109-118.
 17. Marta Szewczyk, Z pierwszą wizytą w mieście Piotra I, [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 3/2011 (68), Rzeszów 2011, s. 53-55 (współautor M. Zegar, K. Kuc).
 18. Jakub Worowski, Trudności leksykalno-gramatyczne użycia rzeczowników na zajęciach z Geografii gospodarczej Rosji, [w:] Г.Ф. Ковалев, Т. Балканский, М. Каранфиловский, Е.С. Отин, П. Пипер, А.Ф. Рогалев, А. Фаловский (red.), Материалы по русско-славянскому языкознанию. Международный сборник научных трудов. Выпуск 30, Воронеж 2010, Изд-во ВГУ, с. 161-166 (współautor – G. Ziętala).
 19. Jakub Worowski, „Rosyjska dusza” a biznes, [w:] Г.Ф. Ковалев, Т. Балканский, М. Каранфиловский, Е.С. Отин, П. Пипер, А.Ф. Рогалев, А. Фаловский (red.), Материалы по русско-славянскому языкознанию. Международный сборник научных трудов. Выпуск 30, Воронеж 2010, Изд-во ВГУ, с. 172-184 (współautor – G. Ziętala).
 20. Jakub Worowski, Nowy wymiar współpracy z Uniwersytetem w Sankt Petersburgu, [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 2/2011 (67), Rzeszów 2011, s. 33-34 (współautor G. Ziętala).
 21. Jakub Worowski, Biznes w oczach Rosjan, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 123-131.
 22. Jakub Worowski, Поляки и бизнес (на примере трех представителей польского бизнеса), [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 132-140.
 23. Jakub Worowski, Образ «новых русских» в средствах массовой информации, [w:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 377-380.
 24. Magdalena Zegar, Z pierwszą wizytą w mieście Piotra I, [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 3/2011 (68), Rzeszów 2011, s. 53-55 (współautor K. Kuc, M. Szewczyk).
 25. Magdalena Zegar, Популярные польские бренды в торговой отрасли, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 141-145.
 26. Magdalena Zegar, Młodzi na konferencji „Rusycystyka i współczesność” w Sankt Petersburgu [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 5/2011 (70), Rzeszów 2011, s. 66-67 (współautorzy: J. Krzemińska, K. Kuc).
 27. Magdalena Zegar, Прозвища в русском и польском молодежном сленге,[w:] [w:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 137-140.

 

Złożone do druku

 1. Aleksandra Burak, Slang i jego rodzaje w języku rosyjskim XXI wieku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo 2011.
 2. Katarzyna Cukrzyńska, Kolor złoty w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo 2011.
 3. Magdalena Fałat, Jak ważne jest pierwsze wrażenie? Rola aparycji podczas negocjacji biznesowych w kulturze polskiej i rosyjskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo 2011.
 4. Barbara Maciąg, История в авторской песне Александра Галича, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo 2011.
 5. Paulina Napora, Stereotyp i prawdziwy obraz rosyjskiego przedsiębiorcy, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo 2011.
 6. Aleksandra Ornat, Kolor czarny w językowym obrazie świata, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo 2011.
 7. Maria Papiernik, Leksemy pola semantycznego słodycze w funkcji adresatywnej w języku rosyjskim i polskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo 2011.
 8. Magdalena Pyda, „Bez prace nie będą kołacze", czyli o językowo-historycznym obrazie przysłów w języku polskim i rosyjskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Pobierowo 2011.
 9. Izabela Baran, Польские фирмы и капиталовложения на восточном рынке, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых,, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 10. Izabela Baran, Вежливость в бизнесе,, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 11. Miłosz Głaź, Невербальные связи – жесты поляков и русских – сходства и различия, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых,, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 12. Kamila Dybaś, Макдональдизация – путь к лучшей жизни или угроза современному обществу? , [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 13. Joanna Krzemińska, Польские заимствования в русском языке и русские заимствования в польском языке, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых,, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 14. Iwona Ksiądz, Стереотип русского в сознании представителей трёх поколений поляков, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 15. Marcin Nowak, Межкультурная коммуникация в обмене студенческими группами из Польши и России, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых,, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 16. Natalia Nylec, Английские заимствования в русском языке – история и современность, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 17. Ewa Opalińska, Речевой этикет в бизнесе, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 18. Mateusz Sabaj, Польские эксклюзивные бренды, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых,, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 19. Mateusz Sabaj, Дипломатическая корреспонденция как пример межкультурной коммуникации верхних органов власти, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 20. Aleksandra Szerląg, Резюме и сопроводительное письмо к резюме – половина успеха в поиске работы, [w:] Z. Czapiga, A. Żarska, G. Ziętala (red.), Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR