Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr Maria Puk
mariapuk@onet.eu

 

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2013 r.

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2006 r. - filologia rosyjska, 2008 r. - filologia angielska.

Zakres prowadzonych badań: rosyjskie wykładniki modalności epistemicznej i ich odpowiedniki w języku polskim i angielskim.

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka angielskiego, Angielski język biznesu, Angielska korespondencja handlowa.

Publikacje

Rozdział w monografii:

 1. Польские и английские текстовые соответствия русского модального слова „действительно” [в:] Коммуникативные параметры текста II, pod redakcją Z. Czapigi, J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 81-100

Artykuły:

 1. Выражение возможности в русском и польском языках (на материале художественного и научного текстов), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo VI, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej. Szczecin 2005, s. 215 – 220.
 2. Семантический субъект в русских и польских газетных заголовках, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo VII, pod red. E. Komorowskiej i D. Dziadosz. Szczecin 2006, s. 237 – 240.
 3. О некоторых покателях субъективной модальности в русском языке в сравнении с польским (на материале художественного и научного текстов), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo VIII. Morfologia. Składnia. Semantyka, pod red. E. Komorowskiej i J. Misiukajtis. Szczecin 2007, s. 156 – 168.
 4. Intertextual games from the English edition of Newsweek magazine headlines, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo IX. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, pod red. E. Komorowskiej i A.Porchawki-Mulickiej. Szczecin 2008, s. 120 - 124.
 5. Из наблюдений над классификацией модальных слов, [w:] Коммуникативные аспекты грамматики и текста, pod red. A. Czapigi i Z. Czapigi. Rzeszów 2009, c. 258 - 263.
 6. Rosyjskie wskaźniki modalności epistemicznej по-видимому i видимо i ich polskie oraz angielskie odpowiedniki, [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, pod red. A. Czapigi i Z. Czapigi. Rzeszów 2010, s. 126 - 137.
 7. Rosyjski wykładnik modalności epistemicznej положим i jego polskie oraz angielskie odpowiedniki, [w:] Język, kultura i świat roślin.Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Halinie Chodurskiej, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz. Szczecin 2010, s. 217 - 223.
 8. O angielskich odpowiednikach rosyjskiego должно быть , [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 121-126.
 9. Rosyjski wyznacznik prawdziwościowej oceny sądów видно i jego ekwiwalenty tłumaczeniowe w języku polskim, [w:] Filologiczne konteksty współczesności, pod red. J. Lizak, Rzeszów 2011, s. 126-132.
 10. Видно – rosyjski marker prawdziwościowej oceny wypowiedzi z punktu widzenia nadawcy i jego odpowiedniki w języku angielskim, [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. Rocznik 2011, pod red. G.A. Kleparskiego i R. Kiełtyki, Jarosław 2011, s. 365-375.
 11. Возможно – показатель эпистемической модальности в русском языке и его английские текстовые соответствия [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 86-91.
 12. Angielskie ekwiwalenty przekładowe rosyjskiego modulantu "несомненно" [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 82-87.
 13. К вопросу об эпистемической модальности и эвиденциальности, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 60-69.
 14. Polskie ekwiwalenty rosyjskich wyrazów modalnych наверно / наверное [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 203-210.
 15. О некоторых показателях эпистемической модальности и их отражении в переводе (на материале русского и английского языков) [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 43-48.

Pozostałe publikacje:

 1. Trzecie spotkanie filologiczne [w:] „Gazeta Uniwersytecka”. No 2/2013 (77). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 41.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR