Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Rekrutacja - Studia Podyplomowe - edycja luty 2014-czerwiec 2015

Informujemy, iż ze względu na małą liczbę kandydatów Studia Podyplomowe w zakresie translatoryki polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych nie zostaną uruchomione od lutego 2014 r.
Dodano: 2014-01-22.

Katedra Filologii Rosyjskiej wznawia nabór na 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie translatoryki polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych

 

PODANIE

 

UWAGA! NIE MA OPŁATY REKRUTACYJNEJ!!!

 

NUMER KONTA DO WPŁAT CZESNEGO:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

64 8642 1126 2012 1119 9353 0004
Prosimy o podawanie w tytule - "czesne podyplom. fil. ros."

 

Ogólna informacja o studiach podyplomowych

Studia podyplomowe trwają 3 semestry: sem. 1 – luty 2014–czerwiec 2014, sem. 2 – wrzesień 2014–styczeń 2015, sem. 3 – luty 2015–czerwiec 2015.
Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w postaci zjazdów w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
Łączny koszt studiów wynosi 4.500 PLN, w tym: 1 sem. – 1.500 PLN, 2 sem. – 1.500 PLN, 3 sem. – 1.500 PLN.
Czesne za każdy semestr powinno być wniesione do dnia 20. pierwszego miesiąca w którym rozpoczyna się dany semestr. Istnieje możliwość dokonywania opłat na raty - za zgodą Kierownika Studiów.

 

Rekrutacja do 15 stycznia 2014. Podania przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres dchudyk@ptvk.pl lub m.a.bartyzel@op.pl, a w okresie od 16 do 17 stycznia - oryginały dokumentów w Sekretariacie Katedry.
Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada znajomość języka rosyjskiego, potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii rosyjskiej, a w przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności studiów wyższych – posiada certyfikat językowy.
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w odpowiednim terminie następujących dokumentów:
 • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia/jednolitych magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej lub Certyfikat, potwierdzający znajomość języka rosyjskiego.
 • Podanie
 • Kserokopia dowodu osobistego.

 •  

  Ogólna charakterystyka programu studiów w zakresie translatoryki polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z leksyką, terminologią, stosowaną w tekstach naukowych, turystycznych, prawniczych, ekonomicznych, literackich, medycznych, technicznych, a także w dokumentach handlowych. Ponadto, słuchacz nabędzie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów z języka polskiego na rosyjski i z rosyjskiego na polski.
  Warunkiem ukończenia Studiów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie przewidzianych zaliczeń i zdanie egzaminów, potwierdzone w Karcie egzaminów i zaliczeń.
  Po ukończeniu Studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy.

  Plan studiów w zakresie translatoryki polskich i rosyjskich tekstów specjalistycznych

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR