Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr Anna Rudyk
adiunkt
Członek Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
Członek Komisji ds. Opracowania Programów Studiów zgodnie z KRK

 

annarudyk@wp.pl

 

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2007 r. - filologia rosyjska.

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2012 r.

 

Zakres prowadzonych badań: rosyjsko-polskie językoznawstwo konfrontatywne (składnia, semantyka).

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Gramatyka opisowa języka rosyjskiego.

 

Publikacje

I. Monografia:

 1. Subiekt semantyczny w zdaniach z predykatywami modalnymi i wartościującymi. Konfrontacja rosyjsko-polska, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 172 ss. ISBN 978-83-7338-918-2

II. Rozdział w monografii:

 1. Семантический субъект как объект лингвистического описания, [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Коммуникативные параметры текста, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 78-106
 2. Аффективные обращения в структуре директивных актов речи (на материале польского и русского языков), [в:] Текст ‒ Предложение ‒ Слово, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, Rzeszów 2014, s. 55-76. ISBN 978-83-7996-086-6
 3. Russian Evaluative Predicatives and their Polish Translation Eqiuvalents, [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Slavic and Rother Languages in a Contrastive Perspective, Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 99-125
 4. Pozycja polskiego performatywu „przepraszam” i jego rosyjskich ekwiwalentów w strukturze repliki dialogu [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 211-226
 5. Перформатив „przepraszam” и его русские переводные эквиваленты ‒ семантика, синтаксис, прагматика [в:] Коммуникативные параметры текста II, pod redakcją Z. Czapigi, J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 101 -131
 6. Экспрессивные обращения в структуре речевых актов просьбы, благодарности и извинения (на примере польского и русского языков) [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Русский язык в интеркультурном пространстве, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 80-92.
 7. Личное имя в функции обращения (на материале польских литературных текстов и их перевода на русский язык [w:] Текст – Предложение – Слово. Исследования по русскому языку. Том II, A. Czapiga, Z. Czapiga (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-351-5, s. 22-52

III. Prace redagowane:

 1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, (współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras), Rzeszów 2013, Wyd. UR, 200 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, M. Dziedzic

IV. Artykuły:

 1. Cемантический субъект в русских безличных односоставных предложениях и в их польских эквивалентах, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo. Morfologia. Składnia. Semantyka, red. E. Komorowska, J. Misiukajtis, Szczecin 2007, s. 169-176.
 2. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach bezosobowych ze słowem „надо” w porównaniu z językiem polskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX. Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z gramatyki języków słowiańskich i innych języków europejskich, red. E. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin 2008, s. 156-163.
 3. К вопросу о семантическом субъекте в русском и польском языках, [w:] Коммуникативные аспекты грамматики и текста, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, Rzeszów 2009, s. 264-269.
 4. O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu „Мне нужно уезжать” w porównaniu z językiem polskim, [w:] Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала ХХI векa, Samara 2009, c. 171-174.
 5. Семантический субъект и его падежные реализации, [w:] Пелевинские Чтения 2009, Kaliningrad 2009, s. 125-127.
 6. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu „Никому нельзя верить” w porównaniu z językiem polskim, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” Nr 4/ 2009, s. 85-96.
 7. O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu „Можно идти” w konfrontacji przekładowej z językiem polskim, [w:] Folia Linguistica Rossica 5, red. A Piasecka, Łódź 2009, s. 175-183.
 8. O polskich ekwiwalentach rosyjskiego „надо” oraz sposobach realizacji subiektu semantycznego, [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, Rzeszów 2010, s. 138-147.
 9. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu „Дальше ехать невозможно”i w ich polskich ekwiwalentach przekładowych, [w:] Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Rosja. Ukraina. Białoruś, red. A. Chudzińska-Parkosadze, Poznań 2009, s. 188-195.
 10. O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu „Мне необходимо тебя видеть срочно”, [w:] Język, kultura i świat roślin. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Halinie Chodurskiej, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 233-241.
 11. Rosyjskie predykatywy wyrażające modalne znaczenie możliwości / niemożliwości i ich polskie ekwiwalenty, [w:] Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa. Księga pamiątkowa ofiarowana doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 259-267.
 12. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu "Пора собираться" w porównaniu z językiem polskim, [w:] Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, red. A. Ginter, Łódź 2010, s. 251-257.
 13. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach z predykatywem wartościującym dodatnio pod względem emocjonalnym w porównaniu z językiem polskim, [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka I, red. E. Komorowska, K. Kondzioła-Pich, E.Panter, Szczecin 2010, s. 83-91.
 14. Subiekt w zdaniach typu „Надо ехать на вокзал” i w ich polskich odpowiednikach przekładowych, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, red. A. Ksenicz, M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, s. 97-102.
 15. Семантический субъект в русских конструкциях с оценочными предикативами и в их польских эквивалентах, 2011, [в:] Э. Архангельская, Л. Игнатьева, О. Розова, (ред.), Русистика и современность, Рига, Изд-во БМА, с. 413-416.
 16. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach z predykatywem wartościującym pod względem moralnym w konfrontacji przekładowej z językiem polskim , [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 127-136.
 17. O sposobach formalnej realizacji subiektu semantycznego (na przykładzie zdań rosyjskich), [w:] Problematyka lingwistyczna dyskursu przestrzeni politycznej, społecznej i kulturowej, red. M. Balawender, M. Kułakowska, Rzeszów 2011, s. 111-114.
 18. Realizacje tekstowe rosyjskich predykatywów wartościujących dodatnio pod względem emocjonalnym w przekładzie na język polski, [w:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. Rocznik 2011, red. G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, Jarosław 2011, s. 377-387.
 19. O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach z predykatywem wartościującym pod względem emocjonalnym w porównaniu z językiem polskim, [w:] Folia Linguistica Rossica 7, red. J. Wierzbiński, A. Piasecka, Łódź 2011, s. 124-131.
 20. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu можно+infinitivus w porównaniu z językiem polskim, „Przegląd Rusycystyczny” 2012, nr 3 (139), s. 97-111.
 21. Русские переводные эквиваленты польского модального предикатива można [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 49-55.
 22. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach z predykatywem wartościującym pod względem racjonalnym w porównaniu z językiem polskim [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 56-63.
 23. Polskie realizacje tekstowe rosyjskich predykatywów wartościujących pod względem racjonalnym [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka III, red. E. Komorowska, K. Kondzioła-Pich, A. Ochrymowicz, Szczecin 2012, s. 328-337.
 24. Обращение в структуре диалога (на материале романа Я. Вишневского „S@motność w sieci” и его перевода на русский язык) [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 123-132.
 25. Предикативы как средство выражения модальных и оценочных значений, [в:] Семантика и прагматика языковых единиц, под ред. Н.А. Аксариной, О.В. Трофимовой, Тюмень 2013, s. 91-96. ISBN 978-5-98249-032-2
 26. Rosyjskie ekwiwalenty tekstowe polskiego afektonimu "kochanie" [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 88-94.
 27. O afektonimach w języku polskim i rosyjskim [w:] "Folia Linguistica Rossica 9", red. A. Piasecka, Łódź 2013, s. 89-98.
 28. Место экспрессивных адресативов в структуре вопросительного предложения, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 70-76.
 29. Обращения к близким людям в польском и русском языках, "Rossica Olomucensia" LIII, Olomouc 2014, c. 177-180.
 30. Русские переводные эквиваленты польского перформативного глагола proszę [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 56-64.
 31. Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach z czasownikiem bezosobowym i w ich polskich ekwiwalentach, [w:] Język ‒ Teatr ‒ Literatura V. Materiały z Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej, red. B. Cisowska, A. Wypych-Gawrońska przy współpracy J. Iskierki, Częstochowa 2012, s. 63-70.
 32. Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu "warto", [w:] Świat Słowian w języku i kulturze XIV. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, Szczecin 2013, s. 252-257.
 33. Rosyjskie ekwiwalenty tekstowe polskich afektonimów, [w:] Rosja w dialogu kultur, tom I, red. K. Dembska, M. Głuszkowski, Toruń 2015, s. 253-266.
 34. О средствах увеличения иллокутивной силы реквестивных речевых актов (на примере польского и русского языков), "Folia Linguistica Rossica 10", red. A. Kamińska, Łódź 2013, s. 35-41.
 35. Rosyjskie odpowiedniki przekładowe performatywu przepraszam [w] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica; 2015/11, s. 91-98
 36. Перформатив dziękuję в речевом акте отказа (по сравнению с русским языком) [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 49-56.

V. Pozostałe publikacje:

 1. Świat Słowian w języku i kulturze VIII: Kulturoznawstwo. Red. E. Komorowska i Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin 2007, 153 s., [w:] Przegląd Rusycystyczny Nr 4/ 2009, s. 116-118.
 2. Konferencja ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE z udziałem rzeszowskich filologów, [w:] „Gazeta Uniwersytecka”, Nr 4/ 2008.
 3. X Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” Nr 1/ 2009, s.141-143.
 4. FILOLOGICZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI: JĘZYK, LITERATURA, DYDAKTYKA, [w:] "Gazeta Uniwersytecka", Nr 6/2010.

 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 1. I Międzynarodowy Kongres Młodych Filologów ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE, Szczecin-Pobierowo 2007
 2. X Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE, Szczecin-Pobierowo 2008
 3. V Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa JĘZYK – TEATR – LITERATURA, Częstochowa 2008
 4. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ, Rzeszów 2008
 5. III Konferencja Międzynarodowa PROBLEMY SEMANTYKI I STYLISTYKI TEKSTU, Łódź 2008
 6. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa TALENTY 2008, Wrocław 2008
 7. VI Międzyuczelniana Studencka Konferencja Naukowa JĘZYK – TEATR – LITERATURA, Częstochowa 2009
 8. XIV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne LITERATURY I JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO, Zielona Góra 2009
 9. Konferencja doktorantów językoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego PROBLEMATYKA LINGWISTYCZNA DYSKURSU PRZESTRZENI POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ I KULTUROWEJ, Rzeszów 2009
 10. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa TALENTY 2009, Wrocław 2009
 11. XIII Konferencja Młodych Naukowców ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE, Pobierowo 2010
 12. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów FILOLOGICZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI: JĘZYK, LITERATURA, DYDAKTYKA, Rzeszów 2010
 13. XIII Международная научная конференция РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ, Ryga 2010
 14. I Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna KOMUNIKACJA MIĘDZULUDZKA. LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA, Pobierowo 2010
 15. II Konferencja Naukowa PERYFERIA LITERATURY, KULTURY I JĘZYKA, Jarosław 2011
 16. XV Международная научная конференция РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ, Rzeszów 2012
 17. III Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna KOMUNIKACJA MIĘDZULUDZKA. LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA, Pobierowo 2012
 18. XV Niędzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE, Pobierowo 2013
 19. XV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE, LITERACKIE, KULTUROWE. HISTORIA, STAN OBECNY I PERSPERTYWY ROZWOJU, Olsztyn 2013
 20. XXII ОЛОМОУЦКИЕ ДНИ РУСИСТОВ, Ołomuniec 2013
 21. Międzynarodowa Konferencja ROSJA W DIALOGU KULTUR, Toruń 2013
 22. Ogólnopolska konferencja LEKSYKA NAZYWAJĄCA UCZUCIA (EMOCJE, POSTAWY) W RÓŻNYCH TEKSTACH KULTURY), Rzeszów 2014
 23. XXIII ОЛОМОУЦКИЕ ДНИ РУСИСТОВ, Ołomuniec 2015

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR