Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Dr hab. Ewa Sławęcka
Profesor UR

 

Stopień magistra: Moskiewski Instytut Bibliotekoznawstwa, 1958 r.

Stopień doktora nauk humanistycznych: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1968 r.

Stopień doktora habilitowanego: Uniwersytet Jagielloński, 1982 r.

Profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie (b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej) - od 1991 r.

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego - od 1994 r.

Zakres prowadzonych badań: proza Andrieja Płatonowa

Prowadzone zajęcia: seminarium magisterskie, zajęcia specjalizacyjne

Publikacje:

Publikacje zwarte

 1. Włodzimierz Spasowicz jako krytyk literatury rosyjskiej. Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN Oddział w Krakowie, nr 19, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969, " Ossolineum" , ss. 137.
 2. Piotr Boborykin. Z dziejów naturalizmu w Rosji. Prace monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, t. XLVIII, Kraków 1981, ss. 234.
 3. Ćwiczenia terminologiczno-stylistyczne z zakresu literaturoznawstwa. Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków 1990, ss.244 (współautorstwo D. Dziewanowska i J. Henzel).

Artykuły i rozprawy

 1. Petersburskie "Słowo". W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie z.19: Filologia Rosyjska. Kraków 1964, s.55-68.
 2. Podstawy ideologiczne i metodologiczne twórczości krytycznoliterackiej Włodzimierza Spasowicza. W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 27: Prace Rusycystyczne II, Kraków 1967, s. 117- 153.
 3. Listy Włodzimierza Spasowicza do Wakoła Ławrowa, "Slavia Orientalis" 1968, nr 1, s. 47 - 52.
 4. Literatura i kultura rosyjska w działalności Krakowskiego Klubu Słowiańskiego (1901-1914), "Slavia Orientalis" 1971, nr 3, s. 281 - 298.
 5. Ćwiczenia z historii literatury rosyjskiej i radzieckiej w Studium dla Pracujących WSP, "Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej", z. 9, Kraków 1972, s. 65 - 70.
 6. Prace kontrolne z historii literatury rosyjskiej i radzieckiej. "Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej", z. 9, Kraków 1972, s. 76 - 83.
 7. Spojrzenie na literacką tradycję dziewiętnastowieczną w działalności rusycystycznej Rafała Marcelego Blutha (1891 - 1939). W: Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu. Red. B. Galster i J. Kamionkowa, Wrocław 1973, Ossolineum, s. 297 - 312.
 8. Katedra Języka i Literatury Rosyjskiej w latach 1961 - 1971. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie w latach 1961 - 1971. Główne kierunki działalności dydaktycznej i naukowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, nr 46, Kraków 1973, s. 81 - 104 ( współautorstwo J. Henzel i J. Smaga).
 9. Literatura ukraińska w działalności Krakowskiego Klubu Słowiańskiego (1901 - 1914). W: Z dziejów stosunków literackich polsko-ukraińskich. Red. S. Kozak i M. Jakóbiec. Wrocław - Warszawa - Kraków -Gdańsk 1974, Ossolineum, s. 205 - 219.
 10. Miejsce teorii estetycznych Emila Zoli w rosyjskich sporach o sztukę tendencyjną (lata siedemdziesiąte - osiemdziesiąte XIX wieku). W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 64: Prace Rusycystyczne V, Kraków 1978, s. 39 - 53.
 11. Inspiracje naturalistyczne w twórczości Aleksandra Kuprina. W: Zagadnienia prądów i kierunków w literaturze rosyjskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 400, Katowice 1980, s. 95 - 108.
 12. Emil Zola i Piotr Boborykin. Z problemów rosyjskiej recepcji teorii estetycznych naturalizmu, "Slavia Orientalis" 1980, nr 3, s. 433 - 439.
 13. Polonica w pismach krytycznoliterackich Piotra Boborykina. W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Rusycystyczne VI, Kraków 1982, s. 87-99.
 14. Problemy powieści w refleksji teoretycznej i krytycznoliterackiej Piotra Boborykina. W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Rusycystyczne VI, Kraków 1982, s. 65 - 85.
 15. Problem bohatera literackiego w rosyjskich dyskusjach o naturalizmie (lata siedemdziesiąte - dziewięćdziesiąte XIX wieku). W: Postać w literaturze rosyjskiej XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 576, Katowice 1983, s. 9 - 20.
 16. Rosyjski wariant powieści naturalistycznej. W: Powieść rosyjska XIX i XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 862, Katowice 1984, s. 27 - 36.
 17. "Mała quazi-biografia" Antoniego Czechowa. W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, z. 7/68: Filologia Rosyjska, Rzeszów 1989, s. 115 - 139.
 18. Antoni Czechow wobec myśli pozytywistycznej. W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie: Prace Rusycystyczne VIII, Kraków 1992, s. 63 - 81.
 19. "¦wiat, który stał się obcy...". Groteska w twórczości Andrieja Płatonowa. W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Rusycystyczne IX, Kraków 1995, s. 33 - 43.
 20. Figura zbawcy w prozie Andrieja Płatonowa. W: Człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej. Red. K. Prus, Rzeszów 1995, s. 75 - 87.
 21. W labiryncie utopii. Przestrzeń w "Wykopie" Andrieja Płatonowa. W: Małe formy w literaturze rosyjskiej. Red. R. Radziuk, Rzeszów 1995, s. 155 - 169.
 22. W kręgu rosyjskiej prozy katastroficznej ("Nowi Robinsonowie" Ludmiły Pietruszewskiej). W: Słowianie Wschodni. Duchowość - mentalność - kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin. Red. A. RaĽny i D. Piwowarska, Kraków 1997, s. 155 - 162.
 23. Idee Dostojewskiego w świecie Płatonowa. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Red. K. Galon-Kurkowa i T. Klimowicz. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1977, s. 169 - 178.
 24. Brzydota w świadomości estetycznej i twórczości Andrieja Płatonowa W: Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską. Księga poświęcona pamięci Profesora Bohdana Galstera. Red. J. Świdziński. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1999, s. 111 - 120.
 25. Bohater Płatonowa w świetle współczesnej psychoanalizy. W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich II, Slavica Wratislaviensis CIV, Wrocław 1999, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2126, s. 133 - 144.
 26. Między dokumentem a mitem. Uwagi o prozie narracyjnej Asara Eppela, W: Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX w. Red. W. Wilczyński, Zielona Góra 2000, s. 93 - 102.
 27. Райские миражи Андрея Платонова. W: Истoрия и современность в русской литературе. Red. K. Prus, Rzeszów 1999, s. 133 - 146.
 28. Wyznawca czy przeciwnik? Kłopoty z portretem ideologicznym Andrieja Płatonowa. W: Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001, s. 234 - 247.
 29. Андреевские следы в "Счастливой Москве" Андрея Платонова. W: Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, Kraków 2001, s. 177 - 183.
 30. Milknąca muzyka Andrieja Płatonowa. Motywy muzyczne w "Szczęśliwej Moskwie". W: Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich. Red. J. Kapuścik, Kraków 2002, s. 175 - 184.
 31. "Русская душа" в литературной эссеистике Виктора Ерофеева. W: История и современность в русской литературе III. Red. K. Prus, Rzeszów 2003, s. 170 - 180 .
 32. Andriej Płatonow wobec chrześcijańskiej wizji eschatologicznej, W: Wielkie tematy kultury w literaturach Słowiańskich, Wrocław 2004, s. 109-118.
 33. Czechow w ¶świetle eseistyki literackiej Wiktora Jerofiejewa, W: Dzieło Antoniego Czechowa dzisiaj, "Studia Rossica" XVI, Warszawa 2005, s. 329-337.

Recenzje, komunikaty, tezy referatów

 1. Sylwetka ideowa Włodzimierza Spasowicza. W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie. Styczeń - czerwiec 1968, t. XII, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969, s. 149 - 151.
 2. Problematyka rosyjska na łamach " ¦wiata Słowiańskiego". W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie. Styczeń - czerwiec 1971, t. XV, z.1, Wrocław - Warszawa - Kraków 1972, s. 79 - 81.
 3. Studia o polsko-rosyjskich kontaktach literackich. Rec.: B. Białokozowicz, Z dziejów wzajemnych polsko - rosyjskich związków literackich w XIX wieku, Warszawa 1971, ss. 389. "Ruch Literacki" 1972, z. 4, ss. 253 - 256.
 4. Rafał Marceli Blulth (1891-1939) jako rusycysta. W: Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie. Styczeń -czerwiec 1972, t. XVI, z. 1, Wrocław - Warszawa - Kraków 1973, s. 120 -122.
 5. Rec.: A.P. Czudakow, Поэтика Чехова, Москва 1971, ss. 291. "Slavia Orientalis" 1973, nr 4, s. 490 - 493.
 6. Rec.: J. Kulczycka-Saloni, W. Spasowicz. Zarys monograficzny. Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, t. IX, Wrocław 1975, Ossolineum, ss. 222. "Ruch Literacki" 1976, z. 1, s. 59- 63.
 7. Z problemów rosyjskiej recepcji teorii estetycznych naturalizmu (lata 1870 - 1890). W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie. Styczeń - czerwiec 1976, t. XX, z. 1, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, s. 89 -90.
 8. Piotr Boborykin o literaturze polskiej XIX wieku. W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie. Styczeń -czerwiec 1979, t. XXIII, z. 1.
 9. "Kitaj-gorod" Piotra Boborykina. W: Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN w Krakowie. Styczeń - czerwiec 1980, t. XXIV, z. 1.
 10. Проблематика и методика спецсеминаров и дипломных семинаров по истории русской и советской литературы. W: Состояние и перспективы подготовки преподавателей русского языка. Симпозиум Международной Ассоциации Преподавателей Русского Языка и Литературы, Дрезден 14 - 16 мая 1980. Тезисы докладов, s. 182 - 184.
 11. Rec.: T. Klimowicz, Dmitrij Mamin-Sibiriak i problemy naturalizmu w literaturze rosyjskiej. Acta Universitatis Wratislaviensia, nr 473, Wrocław 1979, ss. 159. "Slavia Orientalis" 1981, nr 2, s. 233 - 236.
 12. Rec. "Zeszyty Naukowe KUL". R. 27, nr 4, Lublin 1984. "Ruch Literacki" 1988, nr 1 - 2, s. 139 - 141.
 13. Bohater Płatonowa. Portret psychologiczny. W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie. Styczeń - czerwiec 1998, t. XLII, z. 1, Kraków 1999, s. 66 - 67.
 14. Rec.: K. Баршт, Поэтика прозы Андрея Платонова, Санкт-Петербург: Филологический факультет СпбГУ, 2000, ss. 320, "Slavia Orientalis" 2003, T nr 2, s. 272 - 274.
 15. Rec.: K. Баршт, Художественная антропология Андрея Платонова, Воронеж 2001, ss. 183, "Przegl±d Rusycystyczny" 2003, nr 3.

Prace redakcyjne, wybory i opracowania tekstów

 1. Poezja radziecka. Wybór tekstów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 1970, ss. 165 (współautorstwo J. Henzel, Z. Mejszutowicz i J. Smaga).
 2. Antologia współczesnej poezji radzieckiej, Wydawnictwo Naukowe WSP w; Krakowie, Kraków 1973, ss. 300 (współautorstwo S. Goldgart, J. Henzel, Z. Mejszutowicz i J. Smaga).
 3. Antologia noweli radzieckiej, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków 1974, ss. 328 (współautorstwo J. Henzel, S. Goldgart, J. Smaga i J. Widacha).
 4. Problemy estetyczne i światopoglądowe współczesnej literatury rosyjskiej. Red. Ewa Sławęcka, Rzeszów 1992, ss. 208.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR