Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Joanna Smoła
adiunkt
Koordynator ds. modułu turystycznego

 

e-mail: jsmola@wp.pl
tel. 17 872 12 22
gab. 316.

 

 

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2009

Tytuł magistra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 2000

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Błędy metodyczne na lekcji języka obcego, Językowy obraz polskiej i rosyjskiej kultury łowieckiej

 

Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka rosyjskiego, metodyka nauczania języka rosyjskiego

 

Zagraniczne staże naukowe:

 1. 2006 – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Zagraniczne wizyty studyjne:

 1. 10-23 lutego 2014r. – Harvard University, Cambridge/Boston USA

Prowadzenie zajęć w ramach programów Socrates/Erasmus/LLP:

 1. 2004 – prowadzenie zajęć na The University of Tromso, Tromso, Norwegia
 2. 2005 – prowadzenie zajęć w College of Nyiregyhaza, Węgry

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 1. 2002 – IV Międzynarodowa naukowa konferencja «Русистика и современность», Sankt- Petersburg, Rosja
 2. 2003 – X Międzynarodowa naukowa metodyczna konferencja, RONiK, Warszawa;
 3. 2004 – XI Międzynarodowa naukowa metodyczna konferencja, RONiK, Warszawa;
 4. 2005 – Międzynarodowa naukowa konferencja „Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne”, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 5. 2005 – XVIII Оломуцкие дни русистов под эгидой МАПРЯЛ и ЧАР, Ołomuniec;
 6. 2006 – Międzynarodowa naukowa konferencja «Русистика и современность», Rzeszów- Czudec;
 7. 2008 – Międzynarodowa naukowa konferencja „Русистика и современность” , Rzeszów;
 8. 2012 – Międzynarodowa naukowa konferencja «Русистика и современность», Sankt-Petersburg.
 9. 2015 – Międzynarodowa konferencja naukowa „50 lat Rusycystyki Rzeszowskiej”, Rzeszów;
 10. 2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Język rosyjski XXI wieku – źródła i perspektywy”, Warszawa;
 11. 2016 – Konferencja naukowa „Języki specjalistyczne – praktyka i teoria”, Rzeszów;
 12. 2016 – Konferencja Naukowa „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie”, Dąbrowa Górnicza

Szkolenia:

 1. 2012 – „Umiejętności interpersonalne” szkolenie realizowane w ramach zadania „Podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej UR” w projekcie „Rozwój UR szansą dla regionu”.
 2. 2013 – „Aktywne metody nauczania w pracy z grupą”, szkolenie realizowane w ramach zadania „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej UR” w projekcie „Rozwój UR szansą dla regionu”;
 3. 2013 – „Edukacyjne zastosowanie bloga w pracy nauczyciela na przykładzie platformy Word Press”, szkolenie realizowane w ramach zadania „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej UR” w projekcie „Rozwój UR szansą dla regionu”;
 4. 2016 – Szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej” organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR;
 5. 2016 – Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR.

 

Publikacje:

I. Rozdział w monografii:

 1. Формирование коммуникативной компетенции студентов-русистов [w:] E. Dźwierzyńska, (red.) Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 68-86.
 2. Об экспериментальной работе над развитием умения писать креативно [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, wyd. UR, Rzeszów 2015, с. 151-163, ISBN 978-83-7996-202-0
 3. Волк в польском и русском охотничьем языке [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Русский язык в интеркультурном пространстве, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 93-109.

II. Artykuły:

 1. К вопросу активизации учащихся на уроках русского языка, [w:] A. Paliński (red.) Русистика и современность. Глоттодидактика 2, Rzeszów 2001, s. 149-156.
 2. Анализ методических ошибок, совершаемых студентами во время пробных уроков в средней школе, (в:) Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика. Материалы IV Международной научно-практической конференции <<Русистика и современность>>, Санкт-Петербург 2002, с.132-136.
 3. The roles and types of motivation in teaching-learning process (współaut.), Studia Anglica Resoviensia, Rzeszów (złożony do druku).
 4. Проблема введения новой лексики студентами-русистами во время пробных уроков в средней школе, (в: ) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Материалы X Международной научно-методической конференции в Варшаве, РЦНиК в Варшаве, Варшава 2003, с. 241-245.
 5. Теоретические основы оценки методической стороны урока, (в: ) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Материалы XI Международной научно-методической конференции в Варшаве, РЦНиК в Варшаве, Варшава 2004, с.319-324.
 6. Propozycje pracy z tekstem literackim w szkole średniej - analiza prac studentów, [w:] "Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s.353-357.
 7. К вопросу о формировании грамматических навыков, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 148-154, Wyd. UR, Rzeszów.
 8. Zagadnienie błędu metodycznego nauczycieli języków obcych w świetle literatury dydaktycznej, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 60-65, Rzeszów.
 9. Проблематика методической ошибки в подборе и способе применения упражнений, формирующих умение говорить по-русски на начальном этапе обучения, 2006, [w:] Rossica Olomucensia. XLIV, с. 703-707, Olomouc.
 10. Nieprawidłowe zastosowanie ćwiczeń przedkomunikacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształtowania ustnej kompetencji komunikacyjnej uczniów rozpoczynających naukę z tzw. poziomu "zerowego", 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 77-85, Rzeszów.
 11. Spotkania ze sztuką – podręcznik do nauki języka rosyjskiego”, „Języki Obce w Szkole” nr 3/2008, s. 196-197
 12. Nowe tendencje w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 130-137.
 13. О формировании умения говорить на иностранном языке, [в:] Г.М. Васильева, И.П. Лысакова, Т.Ю. Уша (ред.), Русистика и современность. Том 2. Методика преподавания русского языка как иностранного и обучение русскому языку как неродному в поликультурной среде, Изд-во «Северная звезда», С.-Петербург 2012, c. 65-70.
 14. Praca kreatywna ze studentami w ramach zajęć z PNJR [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 127-130.
 15. Nauczanie ortografii na zajęciach z PNJR na pierwszym roku – znak miękki rozdzielający w rzeczownikach [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 108-113 (współautor)
 16. Лось в польском и русском охотничьем языке (названия по полу, возрасту, типу рогов) [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 57-66.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR