Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Anna Stasienko
adiunkt
Koordynator ds. Wyjazdów do Rosji

 

e-mail: a.stasienko@poczta.fm
tel. 17 872 12 24
gab. 308.

 

 

Tytuł magistra: filologia rosyjska - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 2000 r.
filologia angielska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012 r.

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2006 r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Zjawisko parcelacji w języku rosyjskim i polskim.

 

Prowadzone zajęcia: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (słowotwórstwo, morfologia, składnia), Język rosyjski XX/XXI w., Zmiany we współczesnym języku rosyjskim, Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Praktyczna nauka języka angielskiego, Język angielski w biznesie międzynarodowym, Seminarium licencjackie.

 

Wizyty studyjne:

 1. Wizyta studyjna w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2011 – Monash University, Melbourne

 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 1. 2001 – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 2. 2002 – Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 3. 2002 – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 4. 2003 – Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo
 5. 2003 – Odeski Uniwersytet Narodowy, Odessa (Ukraina)
 6. 2004 – Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo
 7. 2004 – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Sankt Petersburg (Rosja)
 8. 2005 – Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo
 9. 2005 – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
 10. 2005 – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 11. 2008 – Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo
 12. 2008 – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 13. 2009 – Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo
 14. 2012 – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus/LLP:

 1. 2008 - Uniwersytet w Tromso, Norwegia
 2. 2013 - Universidad de Granada Hiszpania

 

Podwyższanie kwalifikacji:

 • 2002 – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Sankt Petersburg, Rosja (staż)
 • 2003 – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Sankt Petersburg, Rosja (staż)
 • 2013 – Specjalistyczne szkolenie metodyczne CLIL, NILE, Norwich, Wielka Brytania
 • 2014 – Specjalistyczne szkolenie metodyczne CLIL, NILE, Norwich, Wielka Brytania
 •  

  Szkolenia w ramach programu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu:

  1. Emisja głosu
  2. Umiejętności interpersonalne
  3. Aktywne metody w pracy z grupą – dla nauczycieli akademickich
  4. Zastosowanie metod statystycznych w procesie dydaktycznym

   

  Publikacje:

  I. Rozdział w monografii:

  1. Парцеллированные конструкции в тексте романа Бориса Акунина Турецкий гамбит, [в:] Текст ‒ Предложение ‒ Слово, red. A. Czapiga, Z. Czapiga, Rzeszów 2014, s. 93-106. ISBN 978-83-7996-086-6
  2. On the Semantics of Russian, Polish and English Nomina Essendi, [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Slavic and Rother Languages in a Contrastive Perspective, Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 55-67
  3. Парцелляция обстоятельств в современном польском языке (на материале художественных текстов) [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 238-250.
  4. Парцелляция дополнений в современном русском языке (на материале художественных текстов) [в:] Коммуникативные параметры текста II, pod redakcją Z. Czapigi, J. Kur-Kononowicz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 132-145
  5. Предложения с парцелляцией определений в современном русском языке [w:] Текст – Предложение – Слово. Исследования по русскому языку. Том II, A. Czapiga, Z. Czapiga (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-351-5, s. 53-61

  II. Prace redagowane:

  1. Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2013, 229 ss., ISBN 978-83-7338-887-1.
  2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, (współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska), Rzeszów 2014, Wyd. UR, 178 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
  3. Slavic and Other Languages in a Contrastive Perspective, Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2015, 134 ss., ISBN 978-83-7996-195-5.
  4. Русский язык в интеркультурном пространстве, Wyd. UR, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-301-0, 191 ss., (Wspołred. Z. Czapiga)

  III. Artykuły:

  1. К проблеме конкретизации значений деадъективов с суффиксом -ость/-ość в русском и польском языках, [w:] Русистика и современность, Языкознание 3, pod red. M. Bobrana, Rzeszów 2003, s.387-396.
  2. К вопросу о синтаксической функции отадъективных имён существительных на -ость(-ość) в русском и польском языках, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku, pod red. B. Tichoniuka i A. Ksenicza, Zielona Góra 2003, s.321-326.
  3. Семантика и способы образования русских и польских градуальных деадъективов,[w:] Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства  № 8, Одеса2003, с. 226-230.
  4. O synonimii słowotwórczej deadiektywów we współczesnym języku rosyjskim i polskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV. Językoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2003, s. 289-294.
  5. Из исследований деадъектива в русском и польском языках, [w:] Русистика и современность, Материалы VII международной научно - практической конференции 17 -18 сентября 2004, Санкт - Петербург 2005, с. 415 - 421.
  6. Nowe deadiektywy w systemie leksykalnym współczesnego języka rosyjskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze V, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2004, s. 241-245.
  7. Z badań nad semantyką deadiektywów z formantem -ость/-ość w języku rosyjskim i polskim, [w:] Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne, pod red. P. Czerwińskiego i H. Fontańskiego, Katowice 2005, s. 68-77.
  8. O semantyce rosyjskich i polskich deadiektywów parametrycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005.
  9. Деадъектив в функции подлежащего в русском и польском языках (на материале художественных текстов), [in:] Русистика и современность. Языкознание, Z. Czapiga (ed.), Rzeszów 2006, pp. 205-212.
  10. O subiekcie w zdaniach z deakiektywem w pozycji głównego argumentu w języku polskim i rosyjskim, 2005, [w:] E. Komorowska, A. Krzanowska (red.), Świat Słowian w języku i kulturze. VI. Językoznawstwo. (Мир славян в языке и культуре. VI. Языкознание), s. 254-259, Szczecin, Wyd. "Print Group"
  11. O subiekcie semantycznym w zdaniach z deadiektywem w funkcji predykatu w języku polskim i rosyjskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze VII Językoznawstwo, red. E. Komorowska i D. Dziadosz, Szczecin 2006, s. 292-296
  12. Z badań nad zdaniami z mianownikową formą deadiektywu w języku rosyjskim i polskim, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, red. A. Ksenicz i B. Tichoniuk, Zielona Góra 2007, s. 325-332
  13. Deadiektyw w pozycji przyrzeczownikowej we współczesnym języku rosyjskim i polskim, Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (121), Katowice 2008, s. 109-121
  14. Zdania z deadiektywem w funkcji predykatu w języku polskim i rosyjskim, [w:] Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku, Sanok 2007, s. 517-529
  15. Deadiektyw w funkcji okolicznikowej we współczesnym języku rosyjskim i polskim, [w:] Материалы по русско-славянскому языкознанию, под ред. Г.Ф. Ковалева, вып. 29, ч. 2, Woroneż 2008, с. 141-156
  16. Z badań nad deadiektywem w językoznawstwie rosyjskim i polskim, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX Językoznawstwo, red. E. Komorowska i D. Dziadosz, Szczecin 2008, s. 172-182
  17. Русские деадъективы в обстоятельственной функции и их эквиваленты в польском переводе (на материале художественных текстов), Материалы международной научно-практической конференции, Kaliningrad 2009, s. 190-192
  18. К вопросу о парцелляции в современном русском и польском языках, [в:] Z. Czapiga, A. Czapiga, (ред.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста, Rzeszów 2009, с. 270-275.
  19. O parcelacji w rosyjskiej i polskiej reklamie prasowej, [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 167-176.
  20. Metatekstemy inicjalne i finalne w rosyjskim i polskim tekście naukowym [w:] Język, kultura i świat roślin, pod red. E. Komorowskiej i D. Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 262-271
  21. Zjawisko parcelacji w polskiej literaturze językoznawczej , [w:] A. Czapiga, Z. Czapiga, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część I. Problemy językoznawstwa porównawczego, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 147-154.
  22. Parcelacja konstrukcji porównawczych we współczesnym języku polskim [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 64-70.
  23. Семантика и синтаксические функции русских и польских деадъективов [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Коммуникативные аспекты грамматики и текста I, Wyd. UR, Rzeszów 2013, s. 133-144.
  24. Pусское и польское словообразовательные гнезда с существительным зима/zima в качестве исходного слова [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 95-105.
  25. Русское и польское словообразовательные гнезда с существительным лето/lato в качестве исходного слова, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 77-82.
  26. Русские парцеллированные конструкции в тексте романа Бориса Акунина Турецкий гамбит и их польские эквиваленты [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, red. A. Kamińska, Łódź 2014, s. 115-124
  27. Русское и польское словообразовательные гнезда с существительным осень/jesień в качестве исходного слова [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 65-70.

  IV. Pozostałe publikacje:

  1. Recenzja tomu pokonferencyjnego Świat Słowian w języku i kulturze VII: Kulturoznawstwo. Historia. Red. E. Komorowska, A. Krzanowska. Szczecin 2006, Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (121), Katowice 2008, s. 128-131
  2. Recenzja tomu pokonferencyjnego Świat Słowian w języku i kulturze VIII: Językoznawstwo. Morfologia. Składnia. Semantyka, Przegląd Rusycystyczny, nr 4 (128), Katowice 2009, s. 118-120
  3. Hilsen fra Norge!, „Gazeta Uniwersytecka”, Nr 3/2008 (51), Rzeszów 2008, s. 25 (współautor).

   

   

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR