Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Konferencja Naukowa «Syberia оczami zesłanego dzieckа»

 

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa «Syberia оczami zesłanego dzieckа»

  

   Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów działająca przy Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zaprasza studentów, doktorantów, młodych pracowników nauki na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową „Syberia oczami zesłanego dziecka”.

   Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Mile widziane są wszelkie referaty dotyczące języka, kultury i literatury szeroko rozumianej. Przewidujemy druk artykułów w tomie pokonferencyjnym. Języki konferencyjne – polski i rosyjski.
W programie konferencji – referat plenarny pani prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie, Danuty Zbyszyńskiej oraz spotkanie z naocznymi świadkami – zesłańcami syberyjskimi, którzy opowiedzą o swoich przeżyciach, trudach i ciężkim losie zesłańca. Dla chętnych – zwiedzanie Zamku w Łańcucie (z powozownią i storczykarnią).

 

Uwaga!
Wypełniony formularz zgłoszeniowy i tekst referatu (15 minut) prosimy przesyłać na adres: syberia_konferencja@wp.pl do dnia 10 marca 2017 r.
Dla osób, które w pierwszej kolejności nadeślą zgłoszenia na konferencję, zapewniamy rezerwację noclegu w Domu Studenta UR „Filon”, ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-001 Rzeszów (cena 35 zł. za nocleg). Nie pokrywamy kosztów podróży i noclegu.
Komitet Organizacyjny Konferencji: Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów, Katedra Filologii Rosyjskiej
Adres: Al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów; tel.: 48 608 653 934
e-mail konferencji: syberia_konferencja@wp.pl

 

WYMOGI EDYTORSKIE
Objętość tekstu: 5-7 stron;
czcionka: Times New Roman;
rozmiar liter: 14; dla przypisów: 10;
odstęp między wersami: 1,5 wiersza, dla przypisów 1 wiersz;
marginesy standardowe: 2,5 cm.
W artykule należy zamieścić: imię i nazwisko autora w prawym górnym rogu wytłuszczone i kursywą, w nawiasie miejscowość, niżej tytuł tekstu: wyśrodkowany, wytłuszczony, Times New Roman 14 pkt., pogrubiona.
Przypisy i odwołania bibliograficzne:
przypisy bibliograficzne należy umieszczać w tekście w sposób następujący: (Tadeusiewicz 1993: 33-35);
przypisy (inne informacje niż odniesienia do literatury)przygotowane poprzez opcję„Wstaw przypis” należy zamieszczaću dołu strony artykułu (Times New Roman 10pkt.; interlinia 1, numeracja ciągła w całym artykule – automatyczna, cyfry arabskie);
teksty powinny zawieraćstreszczenie w języku angielskim (do 100 wyrazów);
spis literatury należy podawaćw porządku alfabetycznym na końcu artykułu(Times New Roman 12pkt.; interlinia 1,0).
Język konferencji – polski i rosyjski.

 

Международная междиcциплинарная научная конференция «Сибирь глазами сосланного ребенка»

  

   Славистический научный кружок – Кафедра русской филологии Жешувского университета приглашают студентов, аспирантов, молодых научных работников принять участие в Международной междиcциплинарной конференции «Сибирь глазами сосланного ребенка».
Конференция состоится 31 марта– 1 апреля 2017 г. на Кафедре русской филологии Жешувского университета, Польша.
Приветствуются доклады, посвященные языку, культуре и художественной литературе в широком смысле. Продолжительность докладов –15 минут.
Предусматривается издание статей в послеконференционном сборнике.
Рабочий язык конференции: польский и русский.
Планируются: пленарный доклад председательницы Управления Отделения Общества Сибиряков в Жешуве, Дануты Збышинской, встреча с очевидцами событий – сибирскими ссыльниками, которые расскажут о своих переживаниях, невзгодах, и горькой судьбе ссыльника, a также (для желающих)– экскурссия в Замок Любомирских в Ланьцуте – один из наиболее значительных дворцово-парковых ансамблей на территории Польши (посещение замка, интереснейшего Музея колясок и оранжереи орхидей).

 

Внимание!
Заявки на участие в конференции и полный текст доклада принимаютсяпо электронной почте на адрес Оргкомитета:syberia_konferencja@wp.plво вложенном файле до 10 марта 2017 года.
Существует возможность забронировать ночлег в Студенческом общежитии Жешувского университета „Filon” (35 zł., ок. 10 евро в сутки). Участники самостоятельно оплачивают проезд, жильё и питание.

 

Адрес Оргкомитета:Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów, Katedra Filologii Rosyjskiej, Al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, Polska
tel.: 48 608 653 934
e-mail конференции: syberia_konferencja@wp.pl

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА
Объем основного текста должен составлять 5-7 страниц, шрифт основного текста Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5 (поля со всех сторон – 2,5 см, абзацный отступ – 1 см), выравнивание текста по ширине.
В правом верхнем углу печатаются жирным шрифтом инициалы и фамилия автора и курсивом в скобках – город и страна. Ниже жирным шрифтом прописными буквами – заглавие.
Ниже следует резюме на английском языке (до 100 слов), размер шрифта –12.
Цитирование в тексте оформляется следующим образом: (Егоров 2004: 49). Список использованной литературы дается в конце. Примечания – внизу страниц с единой нумерацией для всей работы.
Рабочий язык конференции: польский и русский.

 

Zgłoszenie / Заявка

PROGRAM KONFERENCJI

  

  
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR