Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Sylwetka absolwenta

POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

Ustala się następujące poziomy biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego:
Studia I stopnia

 • sem. 1 - A1
 • sem. 2 - A2
 • sem. 3 - B1
 • sem. 4 - B2
 • sem. 5 - B2
 • sem. 6 - C1

 • Studia II stopnia
 • sem. 1 - C1+
 • sem. 2 - C2
 • sem. 3 - C2
 • sem. 4 - C2
 •  

  STUDIA STACJONARNE

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na specjalności filologia rosyjska jest wyposażenie absolwentów w wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa polsko-rosyjskiego oraz z zakresu wybranej specjalizacji. Jest także przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  Plan studiów obejmuje przygotowanie w zakresie modułu filologicznego (przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego) i modułu specjalizacyjnego, w zależności od wybranej specjalizacji – modułu nauczycielskiego z drugim językiem zachodnioeuropejskim, modułu rosyjski i angielski język biznesu, modułu język rosyjski i angielski w turystyce, modułu translatoryka polsko-rosyjska.
  Studia w specjalności filologia rosyjska odbywają się zgodnie ze Standardami dla kierunku filologia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia (Dz.U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166), a w przypadku specjalizacji nauczycielskiej – dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2110) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).
  Student studiów pierwszego stopnia w celu skorelowania wiedzy teoretycznej z praktyczną odbywa praktykę zawodową:

  • w specjalizacji nauczycielskiej obejmuje ona 120 godzin praktyki pedagogicznej w zakresie języka rosyjskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub średnich i 30 godz. godzin praktyki pedagogicznej w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych lub gimnazjach;
  • w specjalizacji rosyjski i angielski język biznesu, język rosyjski i angielski w turystyce i translatoryka polsko-rosyjska – obejmuje ona 100 godzin praktyki w różnego rodzaju firmach, biurach tłumaczeń, biurach podróży i innych instytucjach nieedukacyjnych.

  W zakresie licencjatu z języka rosyjskiego ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów, na makrokierunku studiów lub na studiach międzykierunkowych, zgodnie z zasadami określonymi przez uczelnię przyjmującą, a także podjęcie studiów podyplomowych.
  Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na specjalności filologia rosyjska jest wyposażenie absolwentów w wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa polsko-rosyjskiego oraz z zakresu wybranej specjalizacji. Jest także przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia.
  Plan studiów obejmuje przygotowanie w zakresie modułu filologicznego (przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego – treści kształcenia w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa-kulturoznawstwa – do wyboru) i modułu specjalizacyjnego, w zależności od wybranej specjalizacji – modułu nauczycielskiego, modułu rosyjski i angielski język biznesu lub translatoryka polsko-rosyjska.
  Studia w specjalności filologia rosyjska odbywają się zgodnie ze Standardami dla kierunku filologia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia (Dz.U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166), a w przypadku specjalizacji nauczycielskiej – dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2110) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).
  Student studiów drugiego stopnia w celu skorelowania wiedzy teoretycznej z praktyczną odbywa praktykę zawodową:
  • w specjalizacji nauczycielskiej obejmuje ona 30 godzin praktyki pedagogicznej w zakresie języka rosyjskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach lub średnich;
  • w specjalizacji rosyjski i angielski język biznesu lub translatoryka polsko-rosyjska – obejmuje ona 30 godzin praktyki w różnego rodzaju firmach, biurach tłumaczeń, biurach podróży i innych instytucjach nieedukacyjnych.

   

  STUDIA NIESTACJONARNE

  Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na specjalności filologia rosyjska jest wyposażenie absolwentów w wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa polsko-rosyjskiego oraz z zakresu wybranej specjalizacji. Jest także przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia.
  Plan studiów obejmuje przygotowanie w zakresie modułu filologicznego (przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty kształcenia podstawowego i kierunkowego – treści kształcenia w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa-kulturoznawstwa – do wyboru) i modułu specjalizacyjnego, w zależności od wybranej specjalizacji – modułu translatoryka polsko-rosyjska.
  Studia w specjalności filologia rosyjska odbywają się zgodnie ze Standardami dla kierunku filologia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia (Dz.U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166).
  Student studiów drugiego stopnia w celu skorelowania wiedzy teoretycznej z praktyczną odbywa praktykę zawodową – obejmuje ona 30 godzin praktyki w różnego rodzaju firmach, biurach tłumaczeń, biurach podróży i innych instytucjach nieedukacyjnych.

   

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR