Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Jakub Worowski

Przedstawiciel Studentów w Radzie Katedry Filologii Rosyjskiej (2012/2013)

PREZES Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu (2010/2011)

e-mail"

tytuł licencjata: filologia rosyjska, specjalizacja komunikacja interkulturowa w sferze biznesu z jęz. angielskim - Uniwersytet Rzeszowski, 2011 r.

tytuł magistra: filologia rosyjska, specjalizacja translatoryka - Uniwersytet Rzeszowski, 2013 r.

 

Publikacje:

Artykuły naukowe:

  1. Trudności leksykalno-gramatyczne użycia rzeczowników na zajęciach z Geografii gospodarczej Rosji, 2010, [в:] Г.Ф. Ковалев, Т. Балканский, М. Каранфиловский, Е.С. Отин, П. Пипер, А.Ф. Рогалев, А. Фаловский (ред.), Материалы по русско-славянскому языкознанию. Международный сборник научных трудов. Выпуск 30, Воронеж, Изд-во ВГУ, s. 161-166 (współautor G. Ziętala).
  2. „Rosyjska dusza” a biznes, 2010, [в:] Г.Ф. Ковалев, Т. Балканский, М. Каранфиловский, Е.С. Отин, П. Пипер, А.Ф. Рогалев, А. Фаловский (ред.), Материалы по русско-славянскому языкознанию. Международный сборник научных трудов. Выпуск 30, Воронеж, Изд-во ВГУ, s. 172-184 (współautor G. Ziętala).
  3. Biznes w oczach Rosjan, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 123-131.
  4. Поляки и бизнес (на примере трех представителей польского бизнеса), [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 132-140.
  5. Образ «новых русских» в средствах массовой информации, [w:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 377-380.

Pozostałe publikacje:

  1. Nowy wymiar współpracy z Uniwersytetem w Sankt Petersburgu, 2011, [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 2/2011 (67), Rzeszów, s. 31-32 (współautor G. Ziętala).

 

Udział w konferencjach:

  1. I Studencka Konferencja Naukowa KNR UR i Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu im. Hercena, St. Petersburg, 08.02.2011.
  2. II Studencka Konferencja Naukowa KNR UR i Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu im. Hercena, Rzeszów, 21.02.2011.

 


 
 
 
Podpisanie przez Prezesa Jakuba Worowskiego Umowy o współpracy pomiędzy KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckim Towarzystwem Naukowym w St. Petersburgu, 01.02.2011

 


 
 
 
Wygłoszenie referatu przez J. Worowskiego podczas obrad Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Petersburg - 08.02.2011.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR