Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Wyjazdy za granicę

I. Stypendium Rządu Polskiego

Stypendium Rządu Polskiego na odbycie studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie jest przyznawane za wysokie wyniki w nauce. O stypendium ubiegają się studenci filologii rosyjskiej wszystkich uczelni polskich. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie (obecnie wymiana wstrzymana przez stronę rosyjską).

 

II. Lifelong Learning Programme/Erasmus

Katedra Filologii Rosyjskiej od lat prowadzi wymianę studentów z licznymi uczelniami europejskimi. W ramach programu Lifelong Learning Programme/Erasmus studenci naszej Katedry odbywają studia częściowe (1 semestr lub 2 semestry) w ośrodkach zagranicznych uczestniczących w programie. Pełny spis uczelni znajduje się w zakładce "Współpraca międzynarodowa".

Warunki wyjazdu

O stypendium Erasmusa mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają wysoką średnią ocen (min. 4,0)
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR (najlepiej opiekuna roku)
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni
 • chętnie nauczą się kolejnego języka obcego
 • pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr;

Kwestionariusz na wyjazd w ramach Programu Erasmus, który znajduje się na stronie http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus można składać w Dziale Współpracy z Zagranicą przez cały rok oraz w wyznaczonych terminach rekrutacji.

Wyboru kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna ds. Programów Międzynarodowych, w której skład wchodzi Koordynator ECTS na kierunku filologia rosyjska - dr Maria Kossakowska-Maras.

Koordynator ECTS pełni rolę "osoby kontaktowej" dla studentów, którzy przebywają za granicą i zajmuje się:

 • podpisywaniem porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement przed wyjazdem studenta,
 • podpisywaniem zmian do porozumienia o programie zajęć (Changes to Learning Agreement) w trakcie pobytu studenta za granicą, w przypadku, gdy student dokonuje zmian w Learning Agreement,
 • przepisywaniem przedmiotów i punktów ECTS do indeksu i karty zaliczeń studenta po jego powrocie na podstawie dostarczonego z zagranicznej uczelni wykazu ocen czyli Transcript
  of Records.

 

- Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji studentów UR na wyjazd za granicę

 

ZASADY REALIZACJI PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STUDIÓW CZĄSTKOWYCH I PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

 

III. Umowy bilateralne z Rosją

Katedra Filologii Rosyjskiej posiada podpisane umowy bilateralne z 2 uczelniami w Rosji:

 • z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu (obecnie wymiana wstrzymana przez stronę rosyjską)
 • z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym im. I. Kanta w Kaliningradzie.

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR