Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Wyjazdy za granicę

I. Stypendium Rządu Polskiego

Stypendium Rządu Polskiego na odbycie studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie jest przyznawane za wysokie wyniki w nauce. O stypendium ubiegają się studenci filologii rosyjskiej wszystkich uczelni polskich. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie.

I etap kwalifikacji - Koordynator ds. Wyjazdów do Rosji w Katedrze Filologii Rosyjskiej - dr Anna Stasienko - typuje studentów, posiadających najwyższe wyniki w nauce z grupy ubiegających się i zgłasza ich do BUWiWM.
II etap kwalifikacji - BUWiWM kwalifikuje określoną liczbę studentów ze wszystkich zgłoszonych przez uczelnie polskie.

Kwalifikacje odbywają się 2 razy w roku kalendarzowym. Terminy składania wniosków - do 30 listopada - wyjazd na semestr letni; do 15 czerwca - wyjazd na semestr zimowy następnego roku akademickiego.

Zgłoszenia należy składać u dr Anny Stasienko.

Wymagane dokumenty: zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku studiów poprzedzającego rok składania wniosku, kserokopia paszportu.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest termin ważności paszportu - minimum 6 miesięcy po dacie planowanego powrotu z Rosji.

Na rok akad. 2014/2015 strona rosyjska wstrzymała wyjazdy studentów z Polski.

 

II. Lifelong Learning Programme/Erasmus

Katedra Filologii Rosyjskiej od lat prowadzi wymianę studentów z licznymi uczelniami europejskimi. W ramach programu Lifelong Learning Programme/Erasmus studenci naszej Katedry odbywają studia częściowe (1 semestr lub 2 semestry) w ośrodkach zagranicznych uczestniczących w programie. Pełny spis uczelni znajduje się w zakładce "Współpraca międzynarodowa".

Warunki wyjazdu

O stypendium Erasmusa mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają wysoką średnią ocen (min. 4,0)
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną pracownika dydaktyczno - naukowego UR (najlepiej opiekuna roku)
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni
 • chętnie nauczą się kolejnego języka obcego
 • pragną poznać nowe kraje, ludzi i ich kulturę

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich); w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr;

Kwestionariusz na wyjazd w ramach Programu Erasmus, który znajduje się na stronie http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus można składać w Dziale Współpracy z Zagranicą przez cały rok oraz w wyznaczonych terminach rekrutacji.

Wyboru kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna ds. Programów Międzynarodowych, w której skład wchodzi Koordynator ECTS na kierunku filologia rosyjska - dr Grzegorz Ziętala.

Koordynator ECTS pełni rolę "osoby kontaktowej" dla studentów, którzy przebywają za granicą i zajmuje się:

 • podpisywaniem porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement przed wyjazdem studenta,
 • podpisywaniem zmian do porozumienia o programie zajęć (Changes to Learning Agreement) w trakcie pobytu studenta za granicą, w przypadku, gdy student dokonuje zmian w Learning Agreement,
 • przepisywaniem przedmiotów i punktów ECTS do indeksu i karty zaliczeń studenta po jego powrocie na podstawie dostarczonego z zagranicznej uczelni wykazu ocen czyli Transcript
  of Records.

 

- Zarządzenie Rektora w sprawie rekrutacji studentów UR na wyjazd za granicę

 

ZASADY REALIZACJI PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STUDIÓW CZĄSTKOWYCH I PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR