Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

dr Anna Żarska
adiunkt
Opiekun Naukowy Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Lingwokulturoznawcza

 

e-mail: anna_z@autograf.pl
tel.: 17 872 12 21
gab. 311.

 

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1995 (filologia rosyjska); Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1996 (filologia polska)

Stopień doktora: Uniwersytet Rzeszowski, 2003

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: autonomizacja w nauczaniu języka obcego (rosyjskiego), nauczanie języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym

 

Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka rosyjskiego, metodyka nauczania języka rosyjskiego

 

Publikacje:

I. Monografia:

 1. Autonomizacja w nauczaniu języków obcych na studiach neofilologicznych na materiale języka rosyjskiego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, 171 s.

II. Rozdział w monografii:

 1. Эволюция коммуникативной компетенции студентов-русистов в аспекте умения выражать эмоции и чувства [w:] E. Dźwierzyńska, (red.) Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 104-123.
 2. Язык и эмоции – способы выражения внутреннего состояния на родном и иностранном языках (на материале русского и польского языков) [в:] Э. Дзвежиньска (ред.), Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, c. 113-121.
 3. Koncepcja podręcznika do nauczania fonetyki rosyjskiej przeznaczonego dla studentów pierwszego roku filologii rosyjskiej, rozpoczynających naukę języka od podstaw [w:] Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej s. 25-35 (współautor K. Buczek)
 4. Способы выражения эмоционального состояния и оценки в письменных высказываниях студентов-русистов [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, wyd. UR, Rzeszów 2015, с. 53-62, ISBN 978-83-7996-202-0
 5. Семантические поля „грусть” и „радость”в письменных высказываниях студентов-русистов [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 309-316.
 6. Гендерные особенности речевого поведения студентов-русистов [w:] E. Dźwierzyńska (red.), Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 124-132, ISBN 978-83-7996-336-2.

III. Prace pod redakcją:

 1. Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013 (współred.: Z. CZapiga, G. Ziętala), 133 ss., ISBN 978-83-7338-852-9.
 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, (współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Stasienko), Rzeszów 2014, Wyd. UR, 178 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.

IV. Artykuły:

 1. Отражение русской действительности и культуры в новых учебниках русского языка [w:] Новое в русском языке и методике его преподавания, Warszawa 1996, s. 58-60.
 2. О потребности создания актуальных материалов, приближающих образсовременной России, [w:] Новое в теории и практике описания и преподаваниярусского языка, Warszawa 1997, s. 38-39.
 3. Pedagogika zabawy i możliwości jej wykorzystania w celu aktywizacji iintegracji grupy na zajęciach z języka polskiego, [w:] Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, red. A. Paliński, Rzeszów 1997, s.35-39.
 4. К вопросу об индивидуализации в обучении иностранному языку напродвинутом этапе, [w:] Русистика и современность. Глоттодидактика, red. A. Paliński, Rzeszów 1999, s. 17-20.
 5. Паралингвистические средства общения в обучении иностранным языкам [w:]. Тенденции развития языкового и литературного образования в школе и в вузе, Sankt Petersburg 1998, s. 336-337.
 6. Автономное обучение и психологические особенности учащегося, [w:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 480-484.
 7. Интересы и увлечения студентов и обучение иностранным языкам, [w:] Русистика и современность. Глоттодидактика 2, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2001, s. 29-34.
 8. Автономное обучение и индивидуальные стратегии усвоения студентов - филологов, [w:] Русистика и современность, Sankt Petersburg 2002, s. 60-66.
 9. Принцип индивидуализации в обучении русскому языку в польских вузах на основе анкетных данных, [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Wydawnictwo RONiK, Warszawa 2002, s. 65-69.
 10. Методика заданий в автономном обучении студентов-русистов, [w:] Русистика и современность. Глоттодидактика 3, red. A. Paliński, Wydawnictwo UR w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 49-54.
 11. Автономизация в обучении спецязыкам [w:] Rosyjski język biznesu w szkolewyższej, red. A. Paliński, G. Ziętala, Wydawnictwo UR w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 59-63.
 12. Nauczanie autonomiczne na zajęciach z PNJR, [w:] H. Rycyk-Sztajdel (red.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, Lublin 2006, Wyd. UMCS, s. 39-45.
 13. Подготовка студентов-филологов к автономному обучению, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 67-71, Wyd. UR, Rzeszów.
 14. Nauczanie autonomiczne na zajęciach z PNJR, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 88-94, Rzeszów.
 15. О необходимости использования автономизации обучения в работе со студентами русской филологии согласно болонской системе (3 + 2), [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 456- 460.
 16. Как помочь студенту-филологу проявить свою автономию?, [в:] Z. Czapiga, G. Ziętala, (ред.), 2009, Русистика на рубеже веков, Rzeszów, Wyd. UR, c. 34-39.
 17. К вопросу о подготовке студентов–филологов к развитию умения самообразования, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 229-233.
 18. Sytuacje komunikacyjne na zajęciach z PNJR,, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 207-211.
 19. Funkcje języka a kształtowanie kompetencji komunikacyjnej studentów-filologów, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 212-217.
 20. Эмоции в процессе обучения филологов-русистов [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 146-150.
 21. Способы выражения эмоций филологами-русистами в сопоставлении с носителями языка [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 139-143.
 22. Способы выражения любви молодыми людьми на родном и иностранном языках (на материале польского и русского языков) [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 177-184.
 23. Гнев и его выражение на родном и иностранном языках (на материале высказываний польских и русских студентов), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 173-178.
 24. К вопросу стратегий выражения эмоций на иностранном языке (на материале польского и русского языков) [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 137-142.
 25. К вопросу о включении эмоций в процесс аквизиции иностранного языка [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 141-146.

V. Pozostałe publikacje:

 1. Byłam ja w Petersburgu, nie raz, nie dwa razy!,[w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 2/2012 (72), Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 44-45

 

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Отражение русской действительности и культуры в новых учебниках русского языка. Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 23-24 maja 1996.
 2. О потребности создания актуальных материалов, приближающих образ современной России. Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa, 22-23 maja 1997.
 3. Невербальное общение на занятиях по иностранному языку. Герценовские чтения, Санкт-Петербург, апрель 1998.
 4. К вопросу об индивидуализации в обучении иностранному языку на продвинутом этапе.Русистика и современность, Rzeszów 1998.
 5. Zasada indywidualizacji na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego n filologii rosyjskiej. Lublin – UMCS 1999.
 6. О возможностях индивидуализированного обучения иностранному языку студентов – филологов. Русистика и современность, Санкт-Петербург 1999.
 7. Интересы и увлечения студентов и обучение иностранному языку. Русистика и современность, Rzeszów 2000.
 8. Автономное обучение и психологические особенности учащегося. Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, Kraków AP 2000.
 9. Indywidualizacja nauczania czy nauczanie autonomiczne? UMCS w Lublinie – Nauczanie języka rosyjskiego na poziomie filologicznym, 24-25 maja 2001.
 10. Автономное обучение и индивидуальные стратегии усвоения студентов-филологов.Uniwersytet Pedagogiczny w Sankt-Petersburgu, Międzynarodowa konferencja - Русистика и современность, 28-29 czerwca 2001.
 11. Принцип индивидуализации в обучении русскому языку в польских вузах на основе анкетных данных. Rosyjski ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Międzynarodowa konferencja naukowa - Новое в русском языке и методике его преподавания, 15 – 16 maja 2002.
 12. Nauczanie autonomiczne na zajęciach z PNJR. UMCS w Lublinie – Nauczanie języka rosyjskiego na poziomie filologicznym, 6- 7 czerwca 2002.
 13. Методика заданий в обучении русскому языку студентов – филологов. Uniwersytet Rzeszowski, Międzynarodowa konferencja naukowa – Русистика и современность, 3- 4 września 2002.
 14. Автономизация в обучении спецязыкам. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rosyjski język biznesu w szkole wyższej”: 25.09.2004, Rzeszów (Pomysłodawca, organizator i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji).
 15. Подготовка студентов – филологов к автономному обучению. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”: 13-15.10.2005, Rzeszów-Czudec.
 16. О необходимисти использования автономизации обучения в работе со студентами русской филологии согласно болонской системе (3 + 2). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i Współczesność”: 26-28.10.2007, St. Petersburg, Rosja.
 17. К вопросу о подготовке студентов-филологов к развитию умения самообразования, (Web-Based Training). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”: 26-27.09.2008, Rzeszów.
 18. Коммуникативные стратегии студентов-первокурсников начинающих обучение русскому языку с нуля. Konferencja Naukowa „Lingua, Letteratura e Cultura Russa in Sicilia” (Język, literatura i kultura Rosji na Sycylii): 15.10.2011, Messina, Włochy.
 19. Способы выражения эмоций и чувств филологами-русистами в сопоставлении с носителями языка. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”: 27-28.09.2012, Rzeszów.
 20. Koncepcja podręcznika do nauczania fonetyki rosyjskiej przeznaczonego dla studentów pierwszego roku filologii rosyjskiej, rozpoczynających naukę języka od podstaw, Międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna "Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach" - 23-24.09.2013 r.
 21. Problemy i strategie wyrażania emocji i uczuć w języku obcym (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). Konferencja Naukowa „Leksyka nazywająca uczucia (emocje, postawy) w różnych tekstach kultury”, 09.04.2014, Rzeszów.

 

Zagraniczne wizyty studyjne:

 1. 2011 – Universitá degli Studi di Messina, Włochy, Wizyta studyjna w ramach programu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Krajowe staże naukowe:

 1. 1998 r. Instytut języków obcych im. A. S. Puszkina w Moskwie
 2. 2000 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR