Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Dr Grzegorz Ziętala
Pracownik w latach 1996-2017

Strona Internetowa

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Katedry Filologii Rosyjskiej - 2012-2015
 • Prezes Stowarzyszenia Instytut im. S. Rachmaninowa - 2013-2014
 • Redaktor Tematyczny "Zeszytów Naukowych UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka" - 2013-2014
 • Zastępca Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej – 2010-2012
 • Redaktor Językowy "Zeszytów Naukowych UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka" - 2012
 • Kierownik Studiów Podyplomowych – 2010-2012
 • Zastępca Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Filologicznym UR – 2008-2012
 • Przewodniczący Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku filologia rosyjska – 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Русистика и современность” (2005, 2008, 2012)
 • Koordynator Kierunkowy ECTS, Erasmus – 2005-2014
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej – 2005-2010
 • Członek Rady Wydziału Filologicznego i Senatu UR – 2005-2008
 • Sekretarz Naukowy Podkarpackiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego – 2002-2007
 • Opiekun-kierownik praktyki – 1997-2017
 •  

  Tytuł magistra nauk filologicznych / magistra edukacji: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena, St. Petersburg (Rosja), 1994 r.

  Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2003 r.

   

  Zakres prowadzonych badań: nauczanie rosyjskiego języka biznesu, komunikacja interkulturowa w sferze biznesu

   

  Prowadzone zajęcia: Seminarium licencjackie i magisterskie, Translatoryka rosyjskich tekstów ekonomicznych, Geografia gospodarcza Rosji, Rosyjska korespondencja handlowa.

   

  Publikacje:

  I. Monografie

  1. Ziętala, G. (2004). Nauczanie rosyjskiego języka biznesu na studiach rusycystycznych. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 167 p. ISBN 83-7338-019-1.
  2. Ziętala, G. (2012). Мир русского бизнеса в обучении специалистов по деловому русскому языку, Wyd. Volumina.pl, Szczecin, 292 p. ISBN 978-83-7867-003-2.

  II. Inne pozycje zwarte

  1. Ziętala, G. (2012). Мир русского бизнеса в практике преподавания. Методические рекомендации и упражнения. Wyd. Volumina.pl, Szczecin. 157 p. ISBN 978-83-7867-007-0.

  III. Rozdział w monografii

  1. Ziętala, G. (2011). Социокультурная компетенция как важнейший элемент обучения миру русского бизнеса в условиях межкультурной коммуникации. In: Dźwierzyńska, E. (ed.) Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 87-103. ISBN 978-83-7338-699-0.
  2. Ziętala, G., Rotmistrova, O. (2014). Рекламный дискурс как тренд лингвистического образования (на примере русского рекламного дискурса). In: Dźwierzyńska, E. (ed.) Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному. Volumina.pl, Szczecin. pp. 91-112. ISBN 978-83-7867-071-1.
  3. Ziętala, G. (2015). Российская социальная реклама (на примере плакатов) как источник знаний об обществе и дидактический материал. In: Дзвежиньска, Э., Зенталя, Г. (eds), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков. Wyd. UR, Rzeszów. pp. 63-86. ISBN 978-83-7996-202-0
  4. Ziętala, G. (2016) „Бабушкина ветчина”, или о бренднейминге продовольственных товаров в русском и польском языках In: Czapiga, Z., Stasienko, A. (eds), Русский язык в интеркультурном пространстве. Wyd. UR, Rzeszów, pp. 145-167. ISBN 978-83-7996-301-0.

  IV. Skrypty

  1. Ziętala, G. (1994). Деловой русский. Izd-vo „Sudarynja”, St. Petersburg. 96 p. ISBN 5-87499-010-0.
  2. Ziętala, G. (2005). Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie. Межкультурная письменная коммуникация в польско-российской фирме. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 177 p. ISBN 83-7338-166-X
  3. Ziętala, G. (2006). Interkulturowa komunikacja ustna w polsko-rosyjskiej firmie. Межкультурная устная коммуникация в польско-российской фирме. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 231 p. ISBN 978-83-7338-159-9.
  4. Ziętala, G. (2006). Geografia gospodarcza Rosji. Экономическая география России. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 284 p. ISBN 83-7338-228-2.
  5. Ziętala, G. (2009). Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach. Экономическая география России в упражнениях. Economic Geography of Russia in exercises. La geografia economica russa attaverso la grammatica. La geografía humana y económica de Rusia en ejercicios. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 152 p. ISBN 978-83-7338-435-4.
  6. Ziętala, G. (2010). Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim. Русская деловая корреспонденция в упражнениях с русско-польским словарем. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 275 p. ISBN 978-83-7338-507-8.
  7. Ziętala, G. (2010). Biznes w Rosji. Nieruchomości. Turystyka. Бизнес в России. Недвижимость. Туризм. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 279 p. ISBN 978-83-7338-532-0.

  V. Prace redagowane

  1. Ziętala, G. & Paliński, A. (eds.) (2005). Rosyjski język biznesu w szkole wyższej. Бизнес-русский в высшей школе. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 160 p. ISBN 83-7338-270-4.
  2. Ziętala, G. & Paliński, A. (eds.) (2006). Русистика и современность. Глоттодидактика 4. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 292 p. ISBN 978-83-7338-187-2.
  3. Ziętala, G. & Paliński, A. (eds.) (2006). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 94 p. ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0506.
  4. Ziętala, G. & Czapiga, Z. (eds.) (2009). Русистика на рубеже веков. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 206 p. ISBN 978-83-7338-481-1.
  5. Ziętala, G. & Paliński, A. (eds.) (2009). Современные проблемы глоттодидактики. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 368 p. ISBN 978-83-7338-482-8.
  6. Ziętala, G. & Pavlovska, L. (eds.) 2011). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część II. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 154 p. ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0506.
  7. Ziętala, G. & Pavlovska, L. (eds.) (2011). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 217 p ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0506.
  8. Ziętala, G., Czapiga, Z., Dźwierzyńska, E., Chudyk, D. & Kossakowska-Maras, M. (eds.) (2012). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4. Zeszyt 76/2012. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 163 p. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
  9. Ziętala, G., Czapiga, Z. & Żarska, A. (eds.) (2013). Европейская русистика глазами молодых. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 133 p. ISBN 978-83-7338-852-9.
  10. Ziętala, G., Czapiga, Z., Dźwierzyńska, E., Kossakowska-Maras, M., Rudyk, A. (eds.) (2013). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 200 p. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
  11. Ziętala, G., Czapiga, Z., Dźwierzyńska, E., Stasienko, A., Żarska, A. (eds.) (2014). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 178 p. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
  12. Ziętala, G., Dźwierzyńska, E. (eds.) (2015). Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 163 p. ISBN 978-83-7996-202-0.

  VI. Artykuły

  1. Ziętala, G. (1997). Использование рекламы в процессе обучения деловому русскому языку. In: Ramzaeva, T., Lysakova, I., Schegoleva, G., Martinovich, G. & Rozova, O. (eds.) Языковое и литературное образование в школе и в вузе. Izd-vo „Sudarynya”, St. Petersburg. pp. 204-205. ISBN 5-88718-002-1.
  2. Ziętala, G. (1997). Реклама как способ презентации учебного материала на курсах по деловому русскому языку для предпринимателей. In: Paliński, A. (ed.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Z. 27, Dydaktyka 4. Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów. pp. 131-135. ISSN 0867-0757. ISSN 0867-0773.
  3. Ziętala, G. (1998). Принципы отбора тематических групп бизнес-русского для обучения филологов – будущих сотрудников фирм. In: Ramzaeva, T., Lysakova, I., Belayeva L., Martyanova, I., Chernyak, V. & Schegoleva, G. (eds.) Тенденции развития языкового и литературного образования в школе и в вузе. Izd-vo „Sudarynya”, St. Petersburg. pp. 293-294. ISBN 5-88718-001-3.
  4. Ziętala, G. (1999). Подготовка студентов русской филологии к функции секретаря - проект цикла занятий по бизнес-русскому в рамках практического русского языка. In: Paliński, A. (ed.) Русистика и современность. Глоттодидактика. Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów. pp. 27-32. ISBN 83-87288-39-X.
  5. Ziętala, G. (1999). Коммерческая корреспонденция и документация в обучении бизнес-русскому - проект цикла занятий. In: Lysakova, I. & Paliński, A. (eds.) Русистика и современность. Izd-vo „Sudarynya”, St. Petersburg. pp. 272-273. ISBN 87499-052-6.
  6. Ziętala, G. (2001). Коммерческая корреспонденция и документация на занятиях по бизнес-русскому. In: Paliński, A. (ed.) Русистика и современность. Глоттодидактика 2. Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów. pp. 43-51. ISBN 83-7262-154-3.
  7. Ziętala, G. (2002). Потребность сферы бизнеса в знании и использовании иностранных языков (в том числе – бизнес-русского). In: Teterev, I. (ed.) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Wyd. „Artico-Choroszcz”, Warszawa. pp. 137-142. ISBN 83-916372-2-0.
  8. Ziętala, G. (2002). Program nauczania „rosyjskiego języka biznesu” w ramach PNJR w celu przygotowania rusycysty do funkcjonowania w sferze biznesu. In: http://www.pap.edu.pl/neofilologia/metodyka/metodyka/kaz_10.htm
  9. Ziętala, G. (2003). Некоторые упражнения направленные на овладение лексикой на занятиях по бизнес-русскому (в польской аудитории). In: Lysakova, I. (ed.) Русский язык как иностранный. Теория. Исследования. Практика. Вып. VI. Izd-vo „Sudarynya”, St. Petersburg. pp. 356-361. ISBN 5-87499-062-5.
  10. Ziętala, G. (2003). Обучение и использование бизнес-русского в Польше в оценке студентов русской филологии и предпринимателей. In: Paliński, A. (ed.) Русистика и современность. Глоттодидактика 3. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 62-70. ISBN 83-7338-102-3.
  11. Ziętala, G. (2003). Ролевая игра на занятиях по бизнес-русскому (на примере ситуативно-тематического комплекса „Торговля”)”. In: Teterev, I. (ed.) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Wyd. „Sowa”, Warszawa. pp. 115-118. ISBN 83-91391-6-1.
  12. Ziętala, G. (2003). „Rosyjski język biznesu” jako samodzielny przedmiot na filologii rosyjskiej o specjalizacji nauczycielskiej. In: Mamet, P. (ed.) Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Wyd. „Śląsk”, Katowice. pp. 147-156. ISBN 83-7164-396-9.
  13. Ziętala, G. (2003). „Польша в Европейском союзе” – цикл занятий по бизнес-русскому для студентов русской филологии. In: „Мова. Науково-теоретичний часопис”, №8. Izd-vo „Astroprint”, Odessa. pp. 86-89. ISBN 966-318-131-1.
  14. Ziętala, G. (2004). Активизирующие методы в обучении бизнес-русскому. In: Lysakova, I. (ed.) Русский язык как иностранный. Теория. Исследования. Практика. Вып. VII. Izd-vo „Sudarynya”, St. Petersburg. pp. 208-213. ISBN 5-87499-062-5.
  15. Ziętala, G. (2004). Социокультуролингвистическая компетенция как необходимый элемент подготовки специалистов по русскому языку для специальных целей (РСЦ). In: Lopukhina, I. (ed.) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Wyd. „Artico-Choroszcz”, Warszawa. pp. 131-138. ISBN 83-916372-4-7.
  16. Ziętala, G. (2005). Польские и русские пословицы и поговорки в межкультурном обучении бизнес-русскому. In: Lysakova, I. (ed.) Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. Izd-vo „Sudarynya”, St. Petersburg. pp. 407-414. ISBN 5-87499-062-5.
  17. Ziętala, G. (2005). Stereotypy i charakterystyki narodowe w nauczaniu języka biznesu w wielokulturowej Europie. In: „Neofilolog”, No 26. Poznań. pp. 36-43. ISSN 1429-2173.
  18. Ziętala, G. (2005). Введение в межкультурную коммуникацию на занятиях по бизнес-русскому. In: Paliński, A. & Ziętala, G. (eds.) Rosyjski język biznesu w szkole wyższej. Бизнес русский в высшей школе. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 65-74. ISBN 83-7338-270-4.
  19. Ziętala, G. (2005). Program nauczania rosyjskiego języka biznesu na filologii rosyjskiej. In: Paliński, A. & Ziętala, G. (eds.) Rosyjski język biznesu w szkole wyższej. Бизнес русский в высшей школе. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 95-127. ISBN 83-7338-270-4.
  20. Ziętala, G. & Proszak, I. (2005). К вопросу бучения будущих таможенников русскому языку. In: Paliński, A. & Ziętala, G. (eds.) Rosyjski język biznesu w szkole wyższej. Бизнес русский в высшей школе. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 155-160. ISBN 83-7338-270-4.
  21. Ziętala, G. (2005). Wiedza socjokulturowa i kompetencja socjolingwistyczna w nauczaniu języka biznesu. In: Mackiewicz, M. (ed.) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań. pp. 103-114. ISBN 83-7205-220-4.
  22. Ziętala, G. (2005). Межкультурный подход в обучении письменной коммуникации в сфере бизнеса. In: Prokhorov, Y. (ed.) Взаимодействие языков и культур: русский язык в культурно-коммуникативном пространстве новой Европы. Language and culture interrelation: Russian cultural-communicative space of today’s Europe. Izd-vo Baltic Russian Institute, Riga. pp. 133-142. ISBN 9984-763-59-5.
  23. Ziętala, G. (2005). Межкультурный подход в обучении корреспонденции на русско-английской/русско-немецкой филологии. In: „Przegląd Rusycystyczny”, Zeszyt 4 (112).pp. 97-106. ISSN 0137-298X.
  24. Ziętala, G. (2005). Обучение „русскому профессиональному языку”: от исследования в средних школах к подготовке в вузе. In: Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Warszawa. pp. 68-72. ISBN 83-91391-6-1.
  25. Ziętala, G. (2005). Kilka uwag o zasadach sporządzania korespondencji urzędowej w języku rosyjskim. In: „Języki Obce w Szkole”. No 5/2005. Wyd. CODN, Warszawa. pp. 116-119. ISSN 0446-7965.
  26. Ziętala, G. (2005). Ocenianie na zajęciach z rosyjskiego języka biznesu. In: „Języki Obce w Szkole”. No 6/2005. Wyd. CODN, Warszawa. pp. 194-199. ISSN 0446-7965.
  27. Ziętala, G. (2005). Устойчивые сравнения в межкультурном обучении бизнес-русскому в польской аудитории. In: Kudlińska, H., Stefanski, Eu., Huanzhu, J. & Enqing, Ch. (eds.) Язык – культура – сознание: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. Language – Culture – Mentalisty. International Issues of Linguoculturology. Izd-vo Samarskoy gumanitarnoy akademyy, Samara. pp. 150-154. ISBN 5-98996-014-X.
  28. Ziętala, G. (2005). Wizerunek polskiego i rosyjskiego biznesmena w interkulturowym nauczaniu języka biznesu. In: Komorowska, E. & Krzanowska, A. (eds.) Świat Słowian w języku i kulturze. VI. Językoznawstwo. Wyd. „Print Group”, Szczecin. pp. 327-331. ISBN 83-60065-01-2.
  29. Ziętala, G. (2006). Система обучения ЯСЦ (LSP) на примере русского языка для специальных целей (РСЦ) в условиях разнообразия культур в Европе. In: Rycyk-Sztajdel, H. (ed.) Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej. Wyd. UMCS, Lublin. pp. 129-139. ISBN 83-22725-05-1.
  30. Ziętala, G. (2006). Формирование социокультурной компетенции в обучении русскому языку для специальных целей на материале элементов экономической географии России. In: Paliński, A. & Ziętala, G. (eds.) Русистика и современность. Глоттодидактика 4. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 198-210. ISBN 978-83-7338-187-2.
  31. Ziętala, G. (2006). О компетенциях в обучении РСЦ (русскому языку для специальных целей). In: Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, T. 16. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce. pp. 174-179. ISSN 1643-6148.
  32. Ziętala, G. (2006). „Смайлики” в виртуальной коммуникации. In: Korechenskij, A., Kazak, M., Polonskij, A., Ushakova, S. & Narozhnjaja, S. (eds.) Журналистика и медиаобразование в XXI веке. Belgorod. pp. 347-351. ISBN 5-9571-0225-3.
  33. Ziętala, G. (2006). Elementy interkulturowej komunikacji niewerbalnej na zajęciach z języka biznesu. In: Paliński, A. & Ziętala, G. (eds.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 73-87. ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0506.
  34. Ziętala, G. (2006). Элементы социокультурного материала в обучении бизнес-языку. In Rossica Olomucensia. XLIV, 3 část. Olomouc. pp. 651-657. ISBN 80-244-1313-2. ISSN 0139-9268.
  35. Ziętala, G. (2006). Обучение межкультурной невербальной бизнес-коммуникации – проект цикла занятий по бизнес русскому. In: Pescatori, S., Aloe, S. & Nikolaeva, J. (eds.) Русский язык в Европе: методика, опыт преподавания, перспективы, „The Coffee House art & adv.”, Milano. pp. 299-303. ISBN 888817604-7.
  36. Ziętala, G. (2007). Межкультурный подход в обучении устной польско-русской коммуникации в сфере бизнеса на материале телефонного разговора. In: Lysakova, I. (ed.) Русский язык как иностранный. Теория. Исследования. Практика. Вып. IX. St. Petersburg. pp. 279-282. ISBN 5-87499-043-7.
  37. Ziętala, G. (2007). Корреспонденция в межкультурном обучении бизнес-русскому (на примере деловых визитных карточек). In: Mavrova, A., Pecheva, S. & Petkova, T. (eds.) Мир русского слова и русское слово в мире. Том 6(2), Методика преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного). Heron Press, Sofia. pp. 162-165. ISBN 978-954-580-219-5.
  38. Ziętala, G. (2007). Obcy język zawodowy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) w szkołach średnich – stan nauczania a potrzeby kształcenia. In: Paliński, A. & Dźwierzyńska, E. (eds.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, No 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 86-102. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506.
  39. Ziętala, G. (2007). Elementy biznes-slangu w nauczaniu rosyjskiego języka biznesu. In: Paliński, A. & Dźwierzyńska, E. (eds.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, No 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 103-117. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506.
  40. Ziętala, G. (2007). Стереотип "новых русских" в обучении бизнес-русскому. In: Persi, U., Polonskij, A. (eds.) „Colloquium”. Izd-vo Belgorodskogo gosuniversiteta, Belgorod-Bergamo. pp. 48 - 56. ISBN 978-5-9571-0284-7.
  41. Ziętala, G. (2008). Социокультурный материал на занятиях по экономической географии России. In: Lysakova, I. (ed.) Русистика и современность. Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Izd-vo „Mirs”, St. Petersburg. pp. 391-396. ISBN 978-5-91395-002-4.
  42. Ziętala, G. (2009). Обучение бизнес-русскому в системе Web-Based Training (на примере использования он-лайн кроссвордов). In: Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе. Moscow-Thessaloniki. pp. 269-274. ISBN 978-5-87449-085-X.
  43. Ziętala, G. (2009). Ознакомление с деятельностью турфирм в процессе обучения бизнес-русскому на филологическом отделении. In: Bobylev, B. (ed.) Русская речь в современном вузе. Oryol. pp. 194-197. UDC 808.2: 378.1
  44. Ziętala, G. & Dźwierzyńska, E. (2009). Способы активизации студентов в процессе обучения иноязычной лексике. In: Bobylev, B. (ed.) Русская речь в современном вузе. Oryol. pp. 231-234. UDC 808.2: 378.1
  45. Ziętala, G. & Dźwierzyńska, E. (2009). Приемы тестирования студентов по деловому русскому (письмо). In: Vučo, J., Ignjačević, A. & Mirić, M. (eds.) Jeзик струке: теориjа и пракса. University of Beograd, Beograd. pp. 425-431. ISBN 978-86-7522-033-6.
  46. Ziętala, G. (2009). Tестирование лингвострановедческой компетенции на материале экономической географии России. In: Berardi, S., Buglakova, S., Lasorsa Siedina, C. & Preti, V. (eds.) Русский язык и многоязычная Европа. Тестирование, учреждения и средства для новой медиации. Bologna. pp. 309-315. ISBN 978-88-491-3235-9.
  47. Ziętala, G. (2009). Przygotowanie studentów z rosyjskiego języka specjalistycznego do pracy w branży medycznej. In: „Języki Obce w Szkole”, No 2/2009. Wyd. CODN, Warszawa. pp. 148-154. ISSN 0446-7965.
  48. Ziętala, G. (2009). Подготовка специалистов по бизнес-русскому к работе в сфере торговли недвижимостью. In: Tikhonova, R., Senichkina, E. &, Zayceva E. (eds.) Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала XXI века. Samara. pp. 256-260. ISBN 978-5-8428-0585-3.
  49. Ziętala, G. (2009). Обучение экономической географии России в системе Web-Based Training (WBT). In: Czapiga, Z. & Ziętala, G. (eds.) Русистика на рубеже веков. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 40-47. ISBN 978-83-7338-481-1.
  50. Ziętala, G. (2009). Российский бренд как социокультурное явление в обучении экономической географии России с использованием сети Интернет (Web-Based Training). In: Paliński, A. & Ziętala, G. (eds.) Современные проблемы глоттодидактики. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 54-66. ISBN 978-83-7338-482-8.
  51. Ziętala, G. (2010). Обучение языку географии на русской филологии. In: Vasileva, G., Usha, T. & Yakimovich, L. (eds.) Слово есть дело. Юбилейный сборник в честь профессора И.П. Лысаковой. Т. 1. Izd-vo „Sydarynya”, St. Petersburg. pp. 517-520. ISBN 978-5-88718-062-5.
  52. Ziętala, G. (2010). Тестирование страноведческой компетенции в обучении экономической географии России. In: „Русский язык за рубежом”. No 1/2010. Moscow. pp. 16-20. ISSN 0131-615X.
  53. Ziętala, G. (2010). Российский бренд в обучении специалистов по бизнес-русскому. In: Vasilyeva, G., Lysakova, I., Matveeva, T., Milovidova, O., Usha, T. & Yakimovich, A. (eds.) Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика. Вып. XI. Izd-vo „Severnaya zvezda”, St. Petersburg. pp. 45-49. ISBN 978-5-905042-01-0.
  54. Ziętala, G. & Karaseva, T. (2010). Российские географические названия в польском языке и польские географические названия в русском языке. In: „Русский язык за рубежом”, No 5/2010 (222). Moscow. pp. 97-103. ISSN 0131-615X.
  55. Ziętala, G. & Worowski, J. (2010). Trudności leksykalno-gramatyczne użycia rzeczowników na zajęciach z Geografii gospodarczej Rosji. In: Kovalev, G., Balkanskiy, T., Otin, E., Piper, P., Rogalev, A. & Falkovsky, A. (eds.) Материалы по русско-славянскому языкознанию. Международный сборник научных трудов. Выпуск 30. Izd-vo Voronezhskogo gosuniversiteta, Voronezh. pp. 161-166. ISBN 978-5-9273-1775-2.
  56. Ziętala, G. & Worowski, J. (2010). „Rosyjska dusza” a biznes. In: Kovalev, G., Balkanskiy, T., Otin, E., Piper, P., Rogalev, A. & Falkovsky, A. (eds.) Материалы по русско-славянскому языкознанию. Международный сборник научных трудов. Выпуск 30. Izd-vo Voronezhskogo gosuniversiteta, Voronezh. pp. 172-184. ISBN 978-5-9273-1775-2.
  57. Ziętala, G. (2010). Российский бренд – тестирование страноведческой компетенции. In: Persi, U. & Polonsky, A. (eds.) „Colloquium. Международный сборник научных статей”. Izd-vo „Politerra”, Bergamo-Belgorod. pp. 34-37. ISBN 978-5-98242-131-9.
  58. Ziętala, G. (2011). Российские водочные бренды как элемент мира бизнеса в обучении русскому языку делового общения. In: Arhangelska, E., Ignateva, L. & Rozova, O. (eds.) Русистика и современность. Izd-vo Baltic International Academy, Riga. pp. 177-181. ISBN 978-9984-47-044-3
  59. Ziętala, G. (2011). Бренд как элемент мира бизнеса в обучении специалистов по деловому русскому языку. In: Ziętala, G. & Pavlovska, L. (eds.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt No 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część II. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 146-154. ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0506
  60. Ziętala, G. (2011). Educating specialists in the field of ‘language for Business purposes’ as part of a philological course of studies. In: Ziętala, G. & Pavlovska, L. (eds.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt No 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 199-206. ISSN 1643-0484, ISSN 1643-0506
  61. Ziętala, G. (2012). «Экономика современной России» как элемент мира русского бизнеса в обучении специалистов по деловому русскому языку. In: Vasileva, G., Lysakova, I. & Usha, T. (eds.) Русистика и современность. Том 2. Методика преподавания русского языка как иностранного и обучение русскому языку как неродному в поликультурной среде. Izd-vo „Severnaya zvezda”, St. Petersburg. pp. 183-188. ISBN 978-5-905042-26-3
  62. Ziętala, G. (2012). Афоризмы в современной деловой коммуникации: межкультурный и дидактический аспекты. In: Arhangelska, E. & Markina, I. (eds.) Текст, культура, перевод. Izd-vo Baltic International Academy, Riga. pp. 97-108, ISBN 978-9984-47-070-2.
  63. Ziętala, G. (2012). „Восток – дело тонкое” или о крылатых выражениях в деловом общении. In: Czapiga, Z., Dźwierzyńska, E., Chudyk, D., Kossakowska-Maras, M. & Ziętala, G. (eds.) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 131-145. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.
  64. Ziętala, G. (2012). Именительный и родительный падежи в русских географических текстах – проблемы в употреблении и пути их преодоления. In: Kovalev, G. (ed.) Материалы по русско-славянскому языкознанию. Международный сборник научных трудов. Выпуск 31. Izd-vo Istoki, Voronezh. pp. 221-229. ISBN 978-5-88242-949-1.
  65. Ziętala, G. & Rotmistrova, O. (2013). Социальная реклама в Польше и России. In: Kharchenkova, L. & Lukyanchikova, M. (eds.) Реклама и PR в России: современное состояние и перспективы развития. Izd-vo Sankt-Peterburgskogo gumanitarnogo unversiteta profsojuzov, St. Petersburg. pp. 28-31. ISBN 978-5-7621-0708-2.
  66. Ziętala, G. (2013). Черная кошка тринадцатого числа – о суевериях в деловой межкультурной коммуникации. In: Czapiga, Z., Dźwierzyńska, E., Kossakowska-Maras, M., Prus, K. (eds.) Русистика и современность 5. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 228-240. ISBN 978-83-7338-864-2.
  67. Ziętala, G. (2013). Стереотип поляка и русского в обучении деловой культуре российского бизнеса. In: Prokhorov, Y., Molchanovskiy, V., Farisenkova, L., Leonov, I. (eds.) Диалог культур: Россия – Запад – Восток. Izd-vo „Remder”, Moskva-Jaroslavl, pp. 10-15. ISBN 978-5-94755-336-9.
  68. Ziętala, G. (2013). Российский бренд, география и экономика России в обучении специалистов по деловому русскому языку. In: Guzi, L., Chovanec, M. (eds.) Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. Hl'adanie ekvivalentnosti VI. Jazykovedny zbornik 48 (AFPh UP 418/499). Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove, Presov. pp. 263-271. ISBN 978-80-555-0890-0.
  69. Ziętala, G., Rotmistrova, O. (2015). Бренднейминг как тренд лингвистических исследований и предмет обучения русскому языку как иностранному In: А.М. Алексанков, И.И. Баранова, В.В. Краснощеков, Е.А. Никитина (Eds.) Международное сотрудничество в образовании и науке: Актуальные вопросы обучения иностранных студентов в российских вузах. 50 лет подготовительному факультету. Том 7. Современные технологии в обучении русскому языку как иностранному. Санкт-Петербург, pp. 46-56.
  70. Ziętala, G. (2016). Обучение российским брендам как вызов времени и необходимость In: Иностранный язык и культура в контексте образования для устойчивого развития. Международный сборник научно-методических статей. Выпуск 6. Псков, pp. 34-38.
  71. Ziętala, G. (2016). Российский торговый бренд как источник культурной информации и дидактический материал. In: Русский язык в мировом контексте и международных организациях. Izd-vo „Форум”, Москва, pp. 97-105. ISBN 978-5-00091-221-8.
  72. Ziętala, G. (2016). Бренднейминг польских и российских продуктов и его использование в обучении русскому языку (на примере брендов с названиями родственников). In: Czapiga, Z., Dźwierzyńska, E., Rudyk, A., Kossakowska-Maras, M., Dziedzic, M. (eds.) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92”. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816. pp. 125-140.
  73. Ziętala, G. (2016). Rosyjskie marki-nazwiska jako źródło wiedzy o historii i kulturze Rosji. In: Jasiewicz, K., Zięba-Plebankiewicz, M. (eds.) „Neophilologica Sandeciensia. 10. Pomiędzy słowem a obrazem”, Wyd. PWSZ W Nowym Sączu, Nowy Sącz, ISBN 978-83-63196-99-8. p. 45-56.

  VII. Inne publikacje

  1. Ziętala, G. (2004). Rosyjski język biznesu w szkole wyższej. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 7/30. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 15. ISSN 1642-6797.
  2. Ziętala, G. (2005). Będą wyjazdy do Woroneża. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 2/33. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 15. ISSN 1642-6797.
  3. Ziętala, G. (2005). Byłem w krainie fiordów i reniferów. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 2/33. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 16. ISSN 1642-6797.
  4. Ziętala, G. (2005). Studenci z St. Petersburga w Instytucie Filologii Rosyjskiej UR,. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 3/34. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 18. ISSN 1642-6797.
  5. Ziętala, G. (2005). Z Socratesem u bratanków Węgrów. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 4-5/35. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 13. ISSN 1642-6797.
  6. Ziętala, G. (2006). Z wizytą u Robin Hooda. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 3/40. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 26-27. ISSN 1642-6797.
  7. Ziętala, G. & Bartyzel, M. (2007). 10 lat współpracy z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w St. Petersburgu. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 2/45. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 25. ISSN 1642-6797.
  8. Ziętala, G. (2010). Prof. Antoni Paliński, Jubilat z Wydziału Filologicznego. In” „Gazeta Uniwersytecka”. No 4/2010 (63). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 13-14. ISSN 1642-6797.
  9. Ziętala, G., Worowski, J. (2011). Nowy wymiar współpracy z Uniwersytetem w Sankt Petersburgu. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 2/2011 (67). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 31-32. ISSN 1642-6797.
  10. Ziętala, G. (2011). Z NIPR-em w australijskim uniwersytecie, wśród koali, kangurów i eukaliptusów. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 5/2011 (70). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 46-48. ISSN 1642-6797.
  11. Ziętala, G., Czapiga, Z. (2013). Pamiętajmy o tych, którzy byli przed nami, aby i o nas też kiedyś pamiętano… Uroczystość nadania imienia prof. dra hab. Mariana Bobrana Sali 306 w Katedrze Filologii Rosyjskiej. In: „Gazeta Uniwersytecka”. No 2/2013 (77). Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. pp. 34-38. ISSN 1642-6797.

  VIII. Recenzje wydawnicze:

  1. Recenzja skryptu "Język rosyjski w biznesie. Poziom B1 i B2" autorstwa dr Małgorzaty Wideł-Ignaszczak oraz dr Katarzyny Martyniuk (KUL, Lublin, 2015)

   

  IX. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Erasmus/LLP:

 • Universitetet i Tromsø - Деловой русский язык (01-09.09.2004)
 • Nyíregyházi Főiskola - Деловой русский язык (03-10.11.2004)
 • The University of Nottingham - Русская коммерческая корреспонденция (28.01-4.02.2006)
 • Universitá degli Studi Roma Tre - 1. Русская коммерческая корреспонденция. Инвестиции в России. Реклама. СП (15-22.10.2006); 2. Экономическая география России (26.05-01.06.2008); 3. Экономическая география России (13-21.05.2009); 4. Российские бренды (19-25.05.2010 ); 5. Экономическая и туристическая география России (14-18.10.2013)
 • Stockholms universitet - Русская коммерческая корреспонденция (03-10.11.2006)
 • Universidad de Granada - Русская коммерческая корреспонденция (15-19.10.2007)
 • Baltijas Starptautiska Akademija - Baltic International Academy - Российские бренды (04-11.12.2008)
 • Fatih Üniversitesi - Экономическая география России. Русская коммерческая корреспонденция. Российские бренды (08-12.04.2013)
 •  

  X. Staże:

 • Staż w ramach programu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 18-29.10.2010 - Universidad de Granada
 • Staż w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 17-28.10.2011 - Macquarie University, Sydney
 •  

  XI. Wizyty studyjne:

 • Wizyta studyjna w ramach programu "Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 04-08.04.2011 - Universitá degli Studi Roma Tre
 • Wizyta studyjna w ramach programu "UR - Nowoczesność i przyszłość regionu". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 14-18.11.2011 - Universitá degli Studi di Messina, Włochy
 •  

  XII. Podwyższanie kwalifikacji:

 • Szkolenie na licencjonowanego egzaminatora TELC z języka rosyjskiego na poziomie A1-B2 wg ESOKJ - Uniwersytet Łódzki, 2016
 • Szkolenie "Nowe warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia"- 2015 r.
 • Szkolenie "Projektowanie, konstruowanie i eksploatacja kursów kształcenia na odległość" w ramach projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu" - 2011 r.
 • Szkolenie "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć" - organizowane przez Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr - 2011 r.
 • Kurs pilota wycieczek-tłumacza (jęz. angielski) "Historyczne i architektoniczne zespoły Sankt Petersburga" - Centrum Współpracy Humanistycznej i Biznesowej w Sankt Petersburgu, 1993-1994.
 •  

  XIII. Udział w konferencjach zagranicznych:

  1. Использование рекламы в процессе обучения деловому русскому языку. Konferencja „Kształcenie językowe i literackie w szkole i na uczelni”. 15-16.05.1997 St. Petersburg, Rosja.
  2. Принципы отбора тематических групп бизнес-русского для обучения филологов – будущих сотрудников фирм. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka a współczesność”: 29-30.06.1999, St. Petersburg, Rosja.
  3. Межкультурный подход в обучении письменной коммуникации в сфере бизнеса. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Interakcja języków i kultur: język rosyjski w przestrzeni kulturowo-komunikacyjnej nowej Europy”: 30.04.2005, Ryga, Łotwa (Przewodniczenie sekcji „Język rosyjski jako obcy: aspekty kulturologiczne i metodologiczne”).
  4. Элементы социокультурного материала в обучении бизнес-языку. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „XVIII Ołomuńskie Dni Rusycystów”: 06-08.09.2005, Olomouc, Czechy.
  5. Обучение межкультурной невербальной бизнес-коммуникации – проект цикла занятий по бизнес русскому. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczanie języka rosyjskiego i literatury w nowych warunkach zachodnioeuropejskich ХХI w.”: 22-24.09.2005, Verona, Włochy.
  6. Корреспонденция в межкультурном обучении бизнес-русскому (на примере деловых визитных карточек). XI Międzynarodowy Kongres MAPRYAL „Świat słowa rosyjskiego i rosyjskie słowo na świecie”: 18-21.09.2007, Warna, Bułgaria.
  7. Социокультурный материал на занятиях по экономической географии России. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i Współczesność”: 26-28.10.2007, St. Petersburg, Rosja.
  8. Приемы тестирования студентов по деловому русскому (письмо). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Language for Specific Purposes – Theory and Practice. Jezik struke – teorija i praksa” (Język do celów specjalnych – teoria i praktyka): 31.01-02.02.2008, Belgrad.
  9. Tестирование лингвострановедческой компетенции на материале экономической географии России. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „L’Europa delle lingue e il russo” (Wielojęzyczna Europa i język rosyjski): 26-27.02.2008, Forli, Włochy.
  10. Обучение экономической географии России – учебное пособие для европейских студентов-русистов. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Russischunterricht im vereinten Europa” (Nauczanie języka rosyjskiego w zjednoczonej Europie): 14-15.11.2008, Magdeburg, Niemcy.
  11. Обучение бизнес-русскому в системе Web-Based Training (на примере использования он-лайн кроссвордов). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski we współczesnym świecie: tradycje i innowacje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego i w tłumaczeniach”: 02-05.02.2009, Saloniki, Grecja.
  12. Обучение языку географии на русской филологии: 08-09.04.2010, St. Petersburg, Rosja (wystąpienie na obradach plenarnych).
  13. Российские водочные бренды как элемент мира бизнеса в обучении русскому языку делового общения. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”: 07-09.10.2010, Ryga, Łotwa, Członek Komitetu Redakcyjnego zbioru „Русистика и современность”.
  14. «Экономика современной России» как элемент мира русского бизнеса в обучении специалистов по деловому русскому языку. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”: 29.09-01.20.2011, Sankt Petersburg, Rosja.
  15. Мир русского бизнеса в обучении филологов. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lingua, Letteratura e Cultura Russa in Sicilia” (Język, literatura i kultura Rosji na Sycylii): 15.10.2011, Messina, Włochy.
  16. Российский бренд, география и экономика Pоссии в обучении специалистов по деловому русскому языку. Konferencja „В поисках эквивалентности. VI”: 12.09.2012, Preszów, Słowacja.
  17. Стереотип поляка и русского в обучении деловой культуре российского бизнеса. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. IV Кирилло-Мефодиевские чтения": 14.05.2013, Moskwa, Rosja.
  18. VI Международный форум русистов – „Братиславские встречи”: 9-11.10.2013, Bratysława, Słowacja (Współprowadzenie okrągłego stołu – „Язык и культура: иноязычное образование в высшей школе”)
  19. Обучение российским брендам как вызов времени и необходимость. I Международная научно-практическая заочная конференция преподавателей и аспирантов «Компетентностный потенциал дисциплины иностранный язык на нелингвистических факультетах в условиях интегративности образования»: 21.04.2016, Psków, Rosja
  20. Российские бренды в преподавании делового русского языка. XXI Международная научно-практическая конференция «Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания»: 27-28.05.2016, Budapeszt, Węgry (prowadzenie sekcji Русский язык делового общения).
  21. Российский торговый бренд как источник культурной информации и дидактический материал. Международный форум "Русский язык в мировом контектсе и международных организациях": 28.09-03.10.2016, Rzym, Włochy.

   

  XIV. Udział w konferencjach krajowych:

  1. Подготовка студентов русской филологии к функции секретаря - проект цикла занятий по бизнес-русскому в рамках практического русского языка. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka a współczesność”: 16-17.09.1998, Rzeszów.
  2. Коммерческая корреспонденция и документация на занятиях по бизнес-русскому. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka a współczesność”: 2000, Rzeszów.
  3. „Rosyjski język biznesu” jako samodzielny przedmiot na filologii rosyjskiej o specjalizacji nauczycielskiej. Konferencja Naukowa „Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i tłumaczenia tekstów”: 19-20.04.2002, Sosnowiec.
  4. Потребность сферы бизнеса в знании и использовании иностранных языков (в том числе – бизнес-русского). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe w teorii i praktyce opisu i nauczania języka rosyjskiego”: 16-17.05.2002, Warszawa.
  5. Program nauczania „rosyjskiego języka biznesu” w ramach PNJR w celu przygotowania rusycysty do funkcjonowania w sferze biznesu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczanie języka rosyjskiego na poziomie filologicznym”: 6-7.06.2002, Lublin-Kazimierz n/Wisłą.
  6. Обучение и использование бизнес-русского в Польше в оценке студентов русской филологии и предпринимателей. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka a współczesność”: 3-4.09.2002, Rzeszów.
  7. Ролевая игра на занятиях по бизнес-русскому (на примере ситуативно-тематического комплекса „Торговля”). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe w teorii i praktyce opisu i nauczania języka rosyjskiego”: 15-16.05.2003, Warszawa.
  8. Обучение „русскому профессиональному языку”: от исследования в средних школах к подготовке в вузе. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe w teorii i praktyce opisu i nauczania języka rosyjskiego”: 13-14.05.2004, Warszawa.
  9. Система обучения ЯСЦ (LSP) на примере русского языка для специальных целей (РСЦ) в условиях разнообразия культур в Европе. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy nauczania języka rosyjskiego na studiach neofilologicznych i innych kierunkach”: 27-28.05.2004, Lublin.
  10. Stereotypy i charakterystyki narodowe w nauczaniu języka biznesu w wielokulturowej Europie. Konferencja Naukowa „Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Teoria – Praktyka – Perspektywy”: 11-12.06.2004, Poznań.
  11. О компетенциях в обучении РСЦ (русскому языку для специальных целей). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka”: 20-21.09.2004, Kielce.
  12. Введение в межкультурную коммуникацию на занятиях по бизнес-русскому. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rosyjski język biznesu w szkole wyższej”: 25.09.2004, Rzeszów (pomysłodawca, organizator i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji).
  13. Wiedza socjokulturowa i kompetencja socjolingwistyczna w nauczaniu języka biznesu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania”: 27-29.09.2004, Poznań (Przewodniczenie sekcji „Kształcenie kompetencji interkulturowej”).
  14. Обучение „русскому профессиональному языку”: от исследования в средних школах к подготовке в вузе. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe w teorii i praktyce opisu i nauczania języka rosyjskiego”: 28.04.2005, Warszawa (Przewodniczenie sekcji metodycznej).
  15. Система обучения ЯСЦ (LSP) на примере русского языка для специальных целей (РСЦ) в условиях разнообразия культур в Европе. Konferencja Naukowa „Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych”: 12-14.09.2005, Lublin.
  16. Формирование социокультурной компетенции в обучении русскому языку для специальных целей на материале элементов экономической географии России. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”: 13-15.10.2005, Rzeszów-Czudec (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego).
  17. Российский бренд как социокультурное явление в обучении экономической географии России с использованием сети Интернет (Web-Based Training). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”: 26-27.09.2008, Rzeszów (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego).
  18. Чёрная кошка тринадцатого числа – о суевериях в деловой межкультурной коммуникации. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i współczesność”: 27-28.09.2012, Rzeszów (Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego).

   

  XV. Udział w projektach:

  1. "Język rosyjski jako narzędzie dialogu interkulturowego" - Kierownik Projektu w ramach Koła Naukowego Rusycystów.

   

  XVI. Promotor prac licencjackich:

  1. Григорий Распутин и его влияние на царскую семью - 2017 (N.S.)
  2. Сленг как явление в современной лингвистике - 2017 (N.S.)
  3. “Русские сезоны” Сергея Дягилева в Париже - 2015 (N.S.)
  4. Фразеологизмы в баснях Ивана Андреевича Крылова - 2015 (N.S.)
  5. Современный образ России и её влияние на избранные страны и регионы - 2015 (N.S.)
  6. Порабощенный ум. Влияние советской реальности на жизнь человека - 2015 (N.S.)
  7. Уникальность и специфика деловой культуры Запада и России - 2015 (N.S.)
  8. Польско-русская деловая коммуникация по Интернету - 2015 (N.S.)
  9. Американизация интернациональной и русской культуры - 2014 (N.S.)
  10. Профессиональная деятельность женщин в Польше и в России - 2014 (N.S.)
  11. История современной российской моды - 2014 (N.S.)
  12. Реклама продуктов и услуг предназначенных для женщин на основании анализа рекламных слоганов - 2014 (N.S.)
  13. Образ женщины в рекламе - 2014 (N.S.)
  14. Реклама и ее влияние на человека - 2014.
  15. Русский и польский бизнес-сленг - 2014.
  16. Заимствования из английского языка в российской рекламе - 2014.
  17. Деловое общение в Польше и России на примере переговоров - 2014.
  18. Современный русский музыкальный рынок - 2014.
  19. Эмоциональный и интраперсональный интеллект в польской и российской фирме - 2014.
  20. Английские заимствования в польско-русской деловой терминологии -2014 (N.S.)
  21. Стереотипы и предубеждения по отношению к русским, функционирующие в Польше - 2014 (N.S.)
  22. Предубеждения и неприязнь поляков по отношению к русским на фоне современных событий - 2014 (N.S.)
  23. Русские молодежные субкультуры - 2014.
  24. Новые профессии в бизнесе на рынке труда - 2014.
  25. Избранные типологии покупателей и техники продаж в разговоре с клиентом - 2014.
  26. Российские и польские бренды - 2014.
  27. Русский и польский национальный характер и ведение бизнеса - 2014.
  28. Финансовые институты в России и в Польше - 2014.
  29. Образ женщины в бизнесе – российские бизнесвумен - 2014.
  30. Российские торговые марки - 2014.
  31. Виноградарство и виноделие в России - 2014.
  32. Социальная сеть, а реклама - 2014.
  33. Ораторское искусство в мире бизнеса - 2014.
  34. Печатная реклама – эффективность и воздействие - 2014.
  35. Речь тела во время собеседования - 2014.
  36. Михаил Ходорковский – Стереотип российского миллионера или политический заключенный? - 2014.
  37. Интернет-реклама и маркетинг в поисковых системах - 2014.
  38. Организованная преступность в России - 2014.
  39. Взаимоотношения поляков и русских в Интернете - 2014.
  40. Явление безвкусицы в массовой кульутре на примере избранных русских реклам - 2014.
  41. Деловой этикет. Воздействие знания правил савуар вивра на профессиональную карьеру бизнесмена - 2014.
  42. Культурные барьеры в деловых отношениях (на примере русской и японской культуры) - 2014.
  43. Роль креативности и инновационности в функционировании современных предприятий - 2014.
  44. Польские и российские банки - 2014.
  45. Природно-ресурсный потенциал России - 2014.
  46. Женщины на рынке труда в России и Польше – прежде и сегодня - 2014.
  47. Роль женщины в современном бизнесе в России и в Польше - 2014.
  48. Поляки и русские в бизнесе. Стереотипы и подлинный образ - 2014.
  49. Интернет в России - 2014.
  50. Польская и российская социальная реклама - 2014.
  51. Собеседование – главные правила успешного трудоустройства - 2014.
  52. "Ложные друзья переводчика" в переводе специальных текстов - 2014.
  53. Маркетинг и реклама в сегодняшнем спорте в России и других странах - 2014.
  54. Slang w rosyjskim języku biznesu – 2011.
  55. Komunikacja niewerbalna w negocjowaniu na przykładzie aparycji, chronemiki, proksemiki i wokaliki w kulturze polskiej i rosyjskiej – 2011.
  56. Polskie i rosyjskie przysłowia związane z finansami – 2011.
  57. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach biznesowych Polaków i Rosjan na przykładzie pozycji i gestów podczas negocjacji – 2011.
  58. Komunikacja niewerbalna w negocjowaniu na podstawie mimiki, okulestyki i haptyki – 2011.
  59. Obraz kobiety w biznesie w Rosji i w Polsce – 2011.
  60. Polska i rosyjska korespondencja handlowa – 2011.
  61. Zapożyczenia angielskie w polsko-rosyjskiej terminologii biznesowej – 2011.
  62. Stereotypy i prawdziwy obraz przedsiębiorców Wschodu i Zachodu (na przykładzie Rosji i Niemiec) w oczach Polaków – 2011.
  63. Komunikacja biznesowa Polaków i Rosjan w Internecie – 2011.
  64. Rosyjskie slogany reklamowe w prasie kobiecej i ich analiza – 2011.
  65. Język ciała w negocjacjach biznesowych na przykładzie gestów w komunikacji Rosjan – 2011.
  66. Radziecka marka handlowa wczoraj i dziś – 2011.
  67. Stereotypy i uprzedzenia względem Rosjan funkcjonujące w Polsce – 2011.
  68. Leksem „praca” w przysłowiach polskich i rosyjskich – 2011.
  69. Bariery w komunikacji biznesowej Polaków i Rosjan w zakresie historii i stereotypów – 2011.
  70. Rosjanie a działalność gospodarcza – rys kulturowy i historyczno-polityczny – 2011.

   

  XVII. Promotor prac magisterskich:

  1. Войцех Ярузельский – предатель или герой? Генерал глазами поляков и русских - 2016.
  2. Организованная преступность в России - 2016.
  3. Сленг как язык русской молодежи - 2016.
  4. Женщина как менеджер в польской и российской фирме - 2016.
  5. Владимир Путин – харизматический предводитель и его дорога к вершине - 2016.
  6. СМИ и их воздействие на жизнь молодого поколения - 2015.
  7. Возникновение и развитие Санкт-Петербурга во время правления царя Петра I - 2015.
  8. Стиль советской пропаганды во время Второй мировой войны на польской территории - 2013.
  9. Сокращения в русских и польских деловых текстах - 2013.
  10. Cленг в языке русской молодежи - 2013.
  11. Американизация культуры на примере польского и российского продовольственного рынка - 2013.
  12. Лексема «деньги» в польских и русских пословицах - 2013.
  13. Барьеры эффективного общения и межкультурныe различия в переговорах на линии Россия-Европейский союз - 2013.
  14. Польские и российские кондитерские бренды – история, название и логотип - 2013.
  15. „Ложные друзья переводчика” при переводе деловых текстов с близкородственных языков - 2013.
  16. Проблематика гендер в межличностной коммуникации - 2013.
  17. Культура русской деловой письменной речи на примере писем-предложений - 2013.
  18. Российские предприниматели и их речь - 2013.
  19. Английские заимствования в российской торговой корреспонденции на примере INCOTERMS - 2013.
  20. Экономическое терминоведение в современном русском языке - 2013.
  21. Типология разновидностей современного русского языка на примере социолекта студентов - 2013.
  22. Заимствования из английского языка в рекламе на примере женских журналов - 2013.
  23. Особенности перевода на материале избранных деловых документов - 2013.
  24. Речевой этикет в бизнесе в русской и польской культурах - 2013.
  25. Заимствования из английского языка на примере названий лиц в современном русском языке - 2013.
  26. Россия и русскость в сознании поляков (экономика, культура и политика) - 2013.
  27. Русский и польский национальный характер а ведение бизнеса - 2013.
  28. Языковые средства и функции рекламы в российских журналах - 2013.
  29. «Ложные друзья переводчика» в переводе польско-русской деловой корреспонденции - 2013.
  30. Языковые детерминанты прагматики русских рекламных текстов - 2013.
  31. Финансовые услуги в Польше и России – история, терминология, язык - 2013.
  32. Лексико-грамматические сходства и различия между полькой и русской дипломатической корреспонденцией - 2013.
  33. Польские и российские водочные бренды – история, название и логотип - 2013.
  34. Географические названия в русском и польском языках - 2013.
  35. Речевая коммуникация в деловых отношениях поляков и русских - 2013.
  36. Образ „Новых русских” в польско-, русско- и англоязычных СМИ (на материале Интернета) - 2013.
  37. Роль сленга в международном бизнесе - 2013.

   

  XVIII. Nagrody i odznaczenia:

  1. Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za wyróżniającą się rozprawę doktorską - 2003
  2. Medal Brązowy "Za Długoletnią Służbę" - 2008
  3. Laur Studentów 2015 - "Przyjaciel Studentów Wydziału Filologicznego"

   

  XIX. Dane statystyczne:

  1. Łączna wartość punktacji Ministerstwa: 170.170
  2. h-index wg Google Scholar: 3 - dla 'Zietala'
  3. h-index wg Publish or Perish: 3 - dla 'Zietala' i 1 dla 'Зиенталя'
  4. Cytowania wg Google Scholar: 15 - dla 'Zietala'
  5. Cytowania wg Publish or Perish: 15 - dla 'Zietala' i 2 dla 'Зиенталя'

   

  XX. Inne:

 • Nauczanie rosyjskiego języka biznesu na studiach rusycystycznych, II Forum Rusycystyczne: 16-18.06.2003, Garczyn.
 • Warsztaty Metodyczne „Uspiech 3 – łatwo i skutecznie do matury”: 5.04.2004, Rzeszów.
 • wykład: Межкультурная коммуникация в сфере бизнеса, Seminarium naukowo-metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego „Aktualne tendencje w rosyjskim lingworealioznawstwie”, 15-16.06.2013, Lublin, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Fundacja „Russkij Mir” (Moskwa)
 • wykład: Русская культура в обучении деловому языку, 02.12.2013, Lublin, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Fundacja „Russkij Mir” (Moskwa)
 • wykład: Бизнес с русскими - специфика и обусловленность. 09.01.2014, Kraków, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Fundacja „Russkij Mir” (Moskwa)
 • Новаторство русской филологии - O konferencji w Sankt Petersburgu w 2011 r.

        

   

  XXI. Członkostwo w organizacjach:

 • International Association of the Teachers of Russian Language and Literature "MAPRYAL" / Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы "МАПРЯЛ"
 • The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies
 •  

   

   


  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści

  Spis treści
  Spis treści
  Czytaj

  Czytaj

  Czytaj

  Czytaj

  Czytaj

   

   

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR