Al. Rejtana 16 B, 35-959 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Научные сотрудники

к.ф.н. Иоанна Смола
адъюнкт
e-mail: jsmola@wp.pl

 

Степень кандидата филологических наук: Жешувский университет, 2009 г.

Звание магистра: Высшая педагогическая школа в Жешуве, 2000 г.

Объём проводимых научных исследований: Методические ошибки на уроках иностранного языка

Проводимые занятия: Практикум русского языка (I курс), Методика преподавания русского языка (III курс, IV курс).

Публикации:

I. Раздел в монографии:

 1. Формирование коммуникативной компетенции студентов-русистов [w:] E. Dźwierzyńska, (red.) Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 68-86.
 2. Об экспериментальной работе над развитием умения писать креативно [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, wyd. UR, Rzeszów 2015, с. 151-163, ISBN 978-83-7996-202-0
 3. Волк в польском и русском охотничьем языке [w:] Z. Czapiga, A. Stasienko (red.), Русский язык в интеркультурном пространстве, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 93-109.
 4. II. Статьи:

  1. К вопросу активизации учащихся на уроках русского языка, [w:] A. Paliński (red.) Русистика и современность. Глоттодидактика 2, Rzeszów 2001, s. 149-156.
  2. Анализ методических ошибок, совершаемых студентами во время пробных уроков в средней школе, (в:) Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. Практика. Материалы IV Международной научно-практической конференции <<Русистика и современность>>, Санкт-Петербург 2002, с.132-136.
  3. The roles and types of motivation in teaching-learning process (współaut.), Studia Anglica Resoviensia, Rzeszów (złożony do druku).
  4. Проблема введения новой лексики студентами-русистами во время пробных уроков в средней школе, (в: ) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Материалы X Международной научно-методической конференции в Варшаве, РЦНиК в Варшаве, Варшава 2003, с. 241-245.
  5. Теоретические основы оценки методической стороны урока, (в: ) Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Материалы XI Международной научно-методической конференции в Варшаве, РЦНиК в Варшаве, Варшава 2004, с.319-324.
  6. Propozycje pracy z tekstem literackim w szkole średniej - analiza prac studentów, [w:] "Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia konfrontatywne", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s.353-357.
  7. К вопросу о формировании грамматических навыков, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala (red.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, s. 148-154, Wyd. UR, Rzeszów.
  8. Zagadnienie błędu metodycznego nauczycieli języków obcych w świetle literatury dydaktycznej, 2006, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, s. 60-65, Rzeszów.
  9. Проблематика методической ошибки в подборе и способе применения упражнений, формирующих умение говорить по-русски на начальном этапе обучения, 2006, [w:] Rossica Olomucensia. XLIV, с. 703-707, Olomouc.
  10. Nieprawidłowe zastosowanie ćwiczeń przedkomunikacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształtowania ustnej kompetencji komunikacyjnej uczniów rozpoczynających naukę z tzw. poziomu "zerowego", 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 77-85, Rzeszów.
  11. Spotkania ze sztuką – podręcznik do nauki języka rosyjskiego”, „Języki Obce w Szkole” nr 3/2008, s. 196-197
  12. Nowe tendencje w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 130-137.
  13. О формировании умения говорить на иностранном языке, [в:] Г.М. Васильева, И.П. Лысакова, Т.Ю. Уша (ред.), Русистика и современность. Том 2. Методика преподавания русского языка как иностранного и обучение русскому языку как неродному в поликультурной среде, Изд-во «Северная звезда», С.-Петербург 2012, c. 65-70.
  14. Praca kreatywna ze studentami w ramach zajęć z PNJR [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 127-130.
  15. Nauczanie ortografii na zajęciach z PNJR na pierwszym roku – znak miękki rozdzielający w rzeczownikach [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 108-113 (współautor)
  16. Лось в польском и русском охотничьем языке (названия по полу, возрасту, типу рогов) [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 57-66.

   

  Жешувский университет :: Филологический факультет