Al. Rejtana 16 B, 35-959 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Научные сотрудники

к.ф.н. Анна Жарска
адъюнкт
e-mail: anna_z@autograf.pl

 

Звание магистра: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, 1995 (русская филология); Высшая педагогическая школа в Жешуве, 1996 (польская филология)

Степень кандидата наук: Жешувский университет, 2003

Научные исследования: автономизация в обучении иностранному (русскому) языку, обучение русскому языку на продвинутом этапе

Ведет занятия по: практикуму русского языка, методике обучения русскому языку

Публикации:

I. Монография:

 1. Autonomizacja w nauczaniu języków obcych na studiach neofilologicznych na materiale języka rosyjskiego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, 171 s.

II. Раздел в монографии:

 1. Эволюция коммуникативной компетенции студентов-русистов в аспекте умения выражать эмоции и чувства [w:] E. Dźwierzyńska, (red.) Обучение РКИ – проблемы, тенденции, перспективы развития, Rzeszów 2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 104-123.
 2. Язык и эмоции – способы выражения внутреннего состояния на родном и иностранном языках (на материале русского и польского языков) [в:] Э. Дзвежиньска (ред.), Новый взгляд на теорию и практику обучения русскому языку как иностранному, Volumina.pl, Szczecin 2014, c. 113-121.
 3. Koncepcja podręcznika do nauczania fonetyki rosyjskiej przeznaczonego dla studentów pierwszego roku filologii rosyjskiej, rozpoczynających naukę języka od podstaw [w:] Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej s. 25-35 (współautor K. Buczek)
 4. Способы выражения эмоционального состояния и оценки в письменных высказываниях студентов-русистов [в:] Э. Дзвежиньска, Г. Зенталя (ред.), Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, wyd. UR, Rzeszów 2015, с. 53-62, ISBN 978-83-7996-202-0
 5. Семантические поля „грусть” и „радость”в письменных высказываниях студентов-русистов [w:] E. Dźwierzyńska, D. Chudyk (red.), Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, Volumina.pl, Szczecin 2015, s. 309-316.
 6. Гендерные особенности речевого поведения студентов-русистов [w:] E. Dźwierzyńska (red.), Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 124-132, ISBN 978-83-7996-336-2.

III. Редакция сборников:

 1. Европейская русистика глазами молодых, Wyd. UR, Rzeszów 2013 (współred.: Z. CZapiga, G. Ziętala), 133 ss., ISBN 978-83-7338-852-9.
 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, (współred. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Stasienko), Rzeszów 2014, Wyd. UR, 178 ss. ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816.

IV. Статьи:

 1. Отражение русской действительности и культуры в новых учебниках русского языка [в:] Новое в русском языке и методике его преподавания, Warszawa 1996, с. 58-60.
 2. О потребности создания актуальных материалов, приближающих образсовременной России, [в:] Новое в теории и практике описания и преподаваниярусского языка, Warszawa 1997, с. 38-39.
 3. Pedagogika zabawy i możliwości jej wykorzystania w celu aktywizacji iintegracji grupy na zajęciach z języka polskiego, [в:] Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4, ред. A. Paliński, Rzeszów 1997, с.35-39.
 4. К вопросу об индивидуализации в обучении иностранному языку напродвинутом этапе, [в:] Русистика и современность. Глоттодидактика, ред. A. Paliński, Rzeszów 1999, с. 17-20.
 5. Паралингвистические средства общения в обучении иностранным языкам [в:]. Тенденции развития языкового и литературного образования в школе и в вузе, С.-Петербург 1998, с. 336-337.
 6. Автономное обучение и психологические особенности учащегося, [в:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2001, с. 480-484.
 7. Интересы и увлечения студентов и обучение иностранным языкам, [в:] Русистика и современность. Глоттодидактика 2, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2001, с. 29-34.
 8. Автономное обучение и индивидуальные стратегии усвоения студентов -филологов, [в:] Русистика и современность, Sankt Petersburg 2002, с. 60-66.
 9. Принцип индивидуализации в обучении русскому языку в польских вузах на основе анкетных данных, [в:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Wydawnictwo RONiK, Warszawa 2002, с. 65-69.
 10. Методика заданий в автономном обучении студентов-русистов, [в:] Русистика и современность. Глоттодидактика 3, ред. A. Paliński, Wydawnictwo UR w Rzeszowie, Rzeszów 2003, с. 49-54.
 11. Автономизация в обучении спецязыкам [в:] Rosyjski język biznesu w szkolewyższej, ред. A. Paliński, G. Ziętala, Wydawnictwo UR w Rzeszowie, Rzeszów 2005, с. 59-63.
 12. Nauczanie autonomiczne na zajęciach z PNJR, [в:] H. Rycyk-Sztajdel (ред.), Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, Lublin 2006, Wyd. UMCS, с. 39-45.
 13. Подготовка студентов-филологов к автономному обучению, 2006, [в:] A. Paliński, G. Ziętala (ред.), Русистика и современность. Глоттодидактика 4, с. 67-71, Wyd. UR, Rzeszów.
 14. Nauczanie autonomiczne na zajęciach z PNJR, 2006, [в:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 39/2006, Glottodydaktyka 1, с. 88-94, Rzeszów.
 15. О необходимости использования автономизации обучения в работе со студентами русской филологии согласно болонской системе (3 + 2), [в:] И. Лысакова (ред.), Русистика и современность. Том 1. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, "Мирс", С.-Петербург 2008, с. 456- 460.
 16. Как помочь студенту-филологу проявить свою автономию?, [в:] Z. Czapiga, G. Ziętala, (ред.), 2009, Русистика на рубеже веков, Rzeszów, Wyd. UR, c. 34-39.
 17. К вопросу о подготовке студентов–филологов к развитию умения самообразования, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 229-233.
 18. Sytuacje komunikacyjne na zajęciach z PNJR,, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 207-211.
 19. Funkcje języka a kształtowanie kompetencji komunikacyjnej studentów-filologów, 2011, [w:] L. Pavlovska, G. Ziętala, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 68/2011. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część III. Metodyka nauczania języków obcych, 2011, Wyd. UR, Rzeszów, s. 212-217.
 20. Эмоции в процессе обучения филологов-русистов [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 4”. Zeszyt 76/2012, http://kfr.univ.rzeszow.pl/glottodydaktyka/, Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 146-150.
 21. Способы выражения эмоций филологами-русистами в сопоставлении с носителями языка [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 139-143.
 22. Способы выражения любви молодыми людьми на родном и иностранном языках (на материале польского и русского языков) [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5, Rzeszów 2013, Wyd. UR, s. 177-184.
 23. Гнев и его выражение на родном и иностранном языках (на материале высказываний польских и русских студентов), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83/2014. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6, Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Żarska, A. Stasienko (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2014, ISSN 1643-0484. ISSN 2084-4816, s. 173-178.
 24. К вопросу стратегий выражения эмоций на иностранном языке (на материале польского и русского языков) [w:] E. Dźwierzyńska, Z. Czapiga, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 7. Zeszyt 88, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 137-142.
 25. К вопросу о включении эмоций в процесс аквизиции иностранного языка [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 8. Zeszyt 92, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016. 147ss. ISSN 1643-0484. ISSN 1643-0506. ISSN 2084-4816.(red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic, s. 141-146.

V. Другие публикации:

 1. Byłam ja w Petersburgu, nie raz, nie dwa razy!,[w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 2/2012 (72), Wyd. UR, Rzeszów 2012, s. 44-45


Содержание

Spis treści

Czytaj

 

  Жешувский университет :: Филологический факультет